Të kërkosh punë në Gjermani

Ky seksion i referohet një numri faqesh që do t'ju japin qasje në informacione lidhur me kërkimin e punës në Gjermani.

Internet portali „Make it in Germany“  jep informacione në disa gjuhë mbi mundësitë e punës dhe trajnimit në Gjermani.

Opsioni i kontrollit të shpejtë në faqen e internetit „Make it in Germany“ tregon për mundësitë e punësimit në Gjermani.

Në ueb faqen „Make it in Germany“ ekziston gjithashtu një listë e vendeve të lira të punës për punëtorë të kualifikuar.

Lidhjen: https://www.make-it-in-germany.com/en/

Kërkimi i shpalljeve për vende pune aktive mund të bëhet edhe në ueb faqen e Agjencisë federale për punësim.

Lidhjen: https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true 

Pastaj, në faqen e Agjencisë federale për punësim,

Lidhjen: https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null 
si dhe në faqen e EURES https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se?lang=de&app=2.7.0-build-3 


Nëse Ju interesojnë kompani konkrete, atëherë hapeni drejtpërdrejtë ueb faqen e tyre dhe kërkoni vende të lira të punës.