پېښې

خبرپاڼه

زموږ خبرپاڼه تاسو د گویته انستیتوت په جلاوطنۍ کې پروژې، په تبعید کې د هنرمندانو او هنر او د روانو پروگرامونو په اړه په منظمه توگه په آلماني او انگلیسي ژبو خبروي.

{{yearTitle}}

هیڅ کومه پېښه نشته