د پروژې په اړه

Goethe-Institut в екзилі є місцем зустрічі, захисту і сценою для діячів культури, які внаслідо війни більше не можуть працювати на батьківщині. © Goethe-Institut

Goethe-Institut im Exil - Key Visual © Goethe-Institut

د بحثونو او تبادلې له پاره ځای

په هغو هېوادونو کې چې گویته انستیتوت او نورې فرهنگي مؤسسې د جگړې یا سانسور له امله دې ته اړ شوي دي چې خپل دفترونه وتړي، زیات شمېر هنرمندان او روشنفکران د اعتراض، خبرو اترو او تبادلې شونتیاوې له لاسه ورکوي. گویته انستیتوت په جلاوطنۍ کې د هغو فرهنگي فعالانو له پاره ، چې د جگړې یا سانسور له امله نور نه شي کولی په خپل وطن کې کار وکړي، د غونډو یو خوندي ځای او د فرهنگي فعالینو له پاره یو چاپېریال او  ستېژ دی.

هغو فرهنگي فعالانو ته، چې د ژوند گواښونکو شراېطو له امله نور نه شي کولی په خپلو هېوادونو کې کار وکړي یا په ډېره سختۍ کار کولی شي، د مخاطبانو د بیا ترلاسه کولو شونتیا برابروي.

هغوی د «گوېته انستیتوت په جلاوطنۍ کې» له پروژې څخه ملاتړ کوي. 

موږ تعقیب کړئ