Slovensko pred Európskymi voľbami  Čo nám hovorí situácia v informačnom priestore?

Z predvolebného mítingu strany Progresívne Slovensko v Pezinku
Z predvolebného mítingu strany Progresívne Slovensko v Pezinku Foto: © Andrej Bán

Predvolebný boj prebieha aj online. V silne polarizovanej slovenskej spoločnosti si politickí aktéri uvedomujú dôležitosť formovania debát v digitálnom priestore. Expert na informačnú bezpečnosť Tomáš Kriššák opisuje, ktoré témy by mohli byť pre voľby na Slovensku rozhodujúce.

Informačný priestor sa v súčasnosti vyznačuje dynamickým a rýchlym šírením informácií prostredníctvom digitálnych platforiem. Ich dominancia a význam roky stúpajú. Nie je to inak ani teraz, keď stojí Európa na prahu nových volieb do Európskeho parlamentu.

A práve v kontexte nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu je nevyhnutné pochopiť, ako tieto platformy ovplyvňujú verejnú mienku a volebné správanie. Analýza dominantných tém v slovenskom informačnom priestore predstavuje šancu pre pochopenie ich potenciálnych dopadov nielen na volebnú účasť voličov, ale aj na vývoj ich hodnotovej orientácie, ktorá v závere bude silou formujúcou nové zloženie európskeho parlamentu, ergo rozhodne o našej budúcnosti na najbližších 5 rokov.

Aké témy na Slovensku dominovali pred voľbami do Európskeho parlamentu?

Význam volebnej účasti: voľby nohami

Medzi najdominantnejšie témy pred voľbami do Európskeho parlamentu na Slovensku patrila téma usilujúca o mobilizáciu voličov. Viaceré príspevky na platformách, ako je Facebook či Instagram, zdôrazňovali, že voľby do Európskeho parlamentu nevyhrávajú prieskumy, ale skutočná účasť voličov.

Podobné príspevky od rôznych zdrojov zdôrazňovali, že rozhodnutie voliť sa uskutoční doslova nohami voličov, nie ich postojmi z prieskumov. Rozhodne teda iba to, kto príde voliť a kto nie. Cieľ motivovať voličov, aby sa aktívne zúčastnili volieb, pretože len vysoká volebná účasť zabezpečí širšie zastúpenie rôznych názorov a legitimitu výsledkov, je tiež legitímny. Obstojí v skúške logiky a sám o sebe predstavuje posilenie povedomia o potrebe aktívnej participácie na demokratických procesoch, ktoré sú potrebné pre zdravie a vitalitu každej demokracie.

Dezinformácie a geopolitika

Druhou významnou témou boli početne prítomné dezinformácie, s dôrazom na geopolitické aspekty. Na platforme Telegram sa objavili príspevky, ktoré boli zavádzajúce a takmer vždy spomínali veľmoci ako USA a Rusko. Tieto príspevky často polarizovali verejnosť a vytvárali napätie medzi rôznymi geopolitickými názormi. Príkladom sú príspevky, ktoré falošne obviňujú USA z destabilizácie Ukrajiny, a pokúšajú sa výrazne ovplyvniť hodnotové orientácie voličov. (Realitou je, že Ukrajinu dlhdobo ohrozuje a poškodzuje Rusko, ktoré na Ukrajine vedie hybridnú vojnu od jari 2014.) Niektoré zdroje sa týmto spôsobom snažia vyvolávať nedôveru voči medzinárodným spojencom Slovenskej republiky a posilňovať polarizáciu v spoločnosti.

Kritické myslenie a overovanie informácií

V kontexte šírenia dezinformácií je dôležité aj posolstvo o potrebe kritického myslenia a overovania informácií. Tento aspekt je kľúčový pre zabezpečenie toho, aby voliči mali prístup k objektívnym informáciám a mohli sa rozhodovať na základe faktov. Rôzne príspevky apelovali na verejnosť, aby si ich príjemcovia overovali zdroje informácií a nepodliehali emocionálne nabitým, ale často nepravdivým správam. Žiaľ tieto príspevky mali v kontraste s dezinformáciami a manipulatívnym obsahom len minimálny dosah a  interakcie. Podobne nízku viditeľnosť majú iné praktické informácie, ktoré sa objavujú na digitálnych platformách, ako napríklad možnosť vybaviť si voličský preukaz a podobne.

Dopady na slovenskú verejnosť

Informačné kampane, ktoré zdôrazňujú dôležitosť volebnej účasti, môžu motivovať ľudí k účasti na voľbách. Tento aspekt je kľúčový, pretože vyššia volebná účasť znamená širšie zastúpenie rôznych skupín obyvateľstva a tým aj vyššiu legitimitu volebného výsledku. Zvýšená mobilizácia môže byť pozitívnym výsledkom týchto informačných kampaní.

Polarizácia a naratívy

Prítomnosť geopolitických naratívov a falošné obviňovanie našich spojencov môže viesť k väčšej polarizácii v spoločnosti. Tí, ktorí podľahnú takýmto manipuláciám, môžu byť silne ovplyvnení aj vo svojom volebnom správaní. Táto polarizácia môže prehlbovať existujúce spoločenské rozdiely a vytvárať napätie medzi rôznymi skupinami voličov. Geopolitické naratívy, ktoré sa šíria na platformách ako Telegram, často vyvolávajú kontroverzie a podporujú antagonizmus medzi stúpencami rôznych politických táborov.

Hodnotové orientácie

Diskusie o pravdivosti informácií a zdrojoch dezinformácií môžu formovať hodnotové orientácie voličov. Voliči, ktorí sú vystavení rôznym naratívom, môžu byť ovplyvnení v tom, ako vnímajú svet a ako sa rozhodujú. Napríklad, ak je určitý naratív výrazne kritický voči určitej veľmoci, môže ovplyvniť, ako voliči hodnotia politické strany a kandidátov, ktorí s touto veľmocou sympatizujú alebo spolupracujú. Týmto spôsobom môžu byť voliči vedome či nevedome manipulovaní smerom, ktorý s objektívnymi faktami nemá takmer nič spoločné.

Informačný priestor potvrdzuje, že tradičné médiá z veľkej časti stratili svoj predošlý podiel na formovaní verejného diskurzu. Naopak sa výrazne posilňuje priamy vplyv politických subjektov a rôznych politikov, ktorý na rozdiel od minulosti šíria svoje postoje bez akejkoľvek spätnej väzby, či konfrontácie s kritickým zhodnotením zo strany médií alebo opozície. Tieto nové singulárne hlasy politiky majú silný vplyv na verejnú diskusiu a formovanie nového diskurzu. Navyše tieto hlasy často umne pracujú s emóciou a vyhrocovaním postojov, čo algoritmy digitálnych platforiem “odmeňujú” rozširovaním dosahu tejto komunikácie. Vo výsledku je takúto komunikáciu možné hodnotiť ako mimoriadne úspešnú aj pre vysoký počet interakcií, ktoré takéto prejavy na digitálnych platformách získavajú. To všetko môže mať viacero dopadov:

Formovanie verejnej mienky

Zdrojom s vysokým počtom interakcií sa darí formovať verejnú mienku. Ich schopnosť ovplyvňovať názory a postoje voličov je nepopierateľná.

Šírenie naratívov

Zdroje, ktoré sa zameriavajú na šírenie určitých naratívov, môžu polarizovať verejnosť. Tento fenomén je viditeľný najmä pri témach súvisiacich s geopolitikou a dezinformáciami. Polarizácia môže viesť k väčšej fragmentácii spoločnosti a k vyhroteniu politických postojov. Príspevky, ktoré napríklad falošne obviňujú našich spojencov alebo šíria kontroverzné názory, môžu prehlbovať spoločenské rozdiely a vytvárať zbytočné napätie.

Vplyv na demokratický proces

Informačný priestor ovplyvňuje aj samotný demokratický proces. Príspevky, ktoré sú zamerané na šírenie pravdivých a overených informácií, môžu posilniť demokratické hodnoty a podporiť zodpovedné volebné správanie. Naopak, príspevky šíriace dezinformácie môžu poškodzovať dôveru v demokratické inštitúcie a procesy, čím podkopávajú základy demokracie. Taktiež nahlodávajú schopnosť robiť informované rozhodnutia. Manipulácie sú preto jedným z ohrození demokracie.

Záver

V dobe digitálnych médií je nevyhnutné, aby sa voliči naučili kriticky pristupovať k informáciám, ktoré prijímajú. V kontexte nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu je to obzvlášť dôležité, pretože dezinformácie a polarizujúce naratívy môžu výrazne ovplyvniť volebné správanie. Zodpovednosť digitálnych platforiem je žiaľ naďalej minimálna a aktéri, ktorí pre svoje ciele neváhajú siahať po manipulovaní verejnosti, sú na vzostupe.

Dominantnou silou, ktorá môže v dnešnej dobe pomôcť zvládnuť tieto informačné krízy je budovanie vlastnej odolnosti vo forme integrity charakteru a v zhode s hodnotami ľudských práv, slobôd a dôstojnosti, ale tiež posilňovanie kritického myslenia, ktoré nám umožňuje zachovať postoj tzv. kritického skepticizmu. Vďaka tomuto postoju si dokážeme zachovať mentálnu flexibilitu a sme schopní prijať a spracovať každý fakt a ideu - ale až potom, čo sa dôsledne presvedčíme o ich objektívnosti a zhode s pravidlami logiky.

Perspectives_Logo Tento článok bol uverejnený v rámci PERSPECTIVES – novej značky pre nezávislú, konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku. JÁDU realizuje tento projekt, spolufinancovaný EÚ, spolu s ďalšími šiestimi redakčnými tímami zo Stredo-východnej Európy pod vedením Goetheho inštitútu. >>> Viac informácií o projekte PERSPECTIVES

Mohlo by vás zajímat

Failed to retrieve recommended articles. Please try again.

Doporučení redakce

Failed to retrieve articles. Please try again.

Nejčtenější články

Failed to retrieve articles. Please try again.