Žurnalistika a média  Nejistí učitelé

Nejistí učitelé Ilustrace: © Martina Hamouzová

Hlavním zdrojem informací o dění doma i ve světě jsou pro polovinu českých vyučujících zpravodajské servery. Alternativní weby typu „Aeronet“ či „Parlamentní listy“ považuje za důvěryhodné 27 procent vyučujících; 26 procent zvolilo možnost „nevím“.

Plyne to z průzkumu agentury Median o stavu výuky mediální výchovy na českých středních školách.

Průzkum mezi učiteli z celé České republiky, kteří se věnují mediální výchově, vznikl pro společnost Člověk v tísni. Dotazník vyplnilo dvě stě osmnáct učitelů různých typů škol.

Z dat vyplývá, že většina vyučujících se cítí ve výuce mediální výchovy nejistě a postrádá podporu. Celkem 72 procent vyučujících mediální výchovy neabsolvovalo žádné mediálně-vzdělávací školení.

Proč je ve výuce mediální výchově věnováno málo pozornosti?

Médiální výchova „Z několika dosavadních výzkumů vyplývá, že je mediální výchově na školách věnováno poměrně málo pozornosti. Co je podle Vás příčinou tohoto stavu?“ 218 respondentů; jen školy, kde se mediální výchova vyučuje; v grafu je znázorněna % odpovědí. | © Jeden svět na školách | Člověk v tísni „V případě mediální výchovy dlouhodobě selhávají relevantní instituce, v čele s Ministerstvem školství. Nebyla pojmenována její důležitost, nejsou vytvořeny podmínky pro efektivní zahrnutí do výuky, vyučujícím se nedostává podpory, chybí vhodné pomůcky a výukové materiály k rozvíjení mediální gramotnosti žáků,“ komentuje výsledky Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Osm procent respondentů mezi učiteli například uvedlo, že informace čerpá z alternativních webů typu Parlamentní listy nebo Aeronet. Další zdroje informací pro pedagogy jsou z 18 procent televize, z devíti procent noviny a časopisy a ze šesti procent sociální sítě.

Jakým médiím vyučující důvěřují?

Vyučující ze středních odborných škol a učilišť označují oproti kolegům z gymnázií častěji jako hlavní zdroj informací televizi, vyučující z gymnázií naopak častěji vnímají jako hlavní zdroj informací internet.

Za nejdůvěryhodnější média považují vyučující Českou televizi (89 procent důvěřuje), Český rozhlas (87 procent), hlavní internetové zpravodajství (83 procent) a seriózní tištěné deníky (80 procent), nejméně důvěřují bulvárním deníkům (4 procent) a komerčním televizím (21 procent).

Kde vyučující a žáci čerpají informace o aktuálních a společenských tématech?

Celkem 41 procent z oslovených vyučujících věnuje mediálním tématům za celý školní rok ve všech svých třídách a předmětech do 10 hodin, 22 procent pak do 20 hodin. Zhruba pětina vyučujících (21 procent) uvedla, že odučí ročně 21 – 50 hodin mediální výchovy.

Nejčastěji probíranými tématy v hodinách mediální výchovy jsou: bezpečnost v prostředí internetu, role médií ve společnosti, propaganda, reklama a obecně fungování médií.

Nejméně zastoupenými tématy jsou: vlastnictví a ekonomické fungování médií, právní a etické rámce novinářské práce a role médií v moderních dějinách.

Aktuálním společenským tématům a kauzám se ve výuce věnuje alespoň někdy 81 procent vyučujících.

Nejčastěji uváděnými tématy v době sběru dotazníků byly volby, imigrace a zpravodajské aktuality.

Nejdůležitější témata mediální výchovy

Za nejdůležitější témata mediální výchovy považují respondenti kritické hodnocení mediálních sdělení (36 procent). Dalšími výraznými tématy jsou vzdělávání, manipulace a propaganda, vliv médií a orientace v médiích.

Podle odpovědí dotazovaných používá v rámci elektronické komunikace 88 procent vyučujících často email.

V tom se značně liší od svých žáků (28 procent). Ve srovnání se studenty nejsou také vyučující tolik zvyklí komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a chatovacích platforem (Skype, Messenger, …).


Elektronická komunikace „V rámci běžné denní elektronické komunikace využívám …“ učitelé = 218 respondentů, žáci = 1 003 respondentů; v grafu je znázorněna % odpovědí. | © Jeden svět na školách | Člověk v tísni

Jaká média používají vyučující a žáci v rámci elektronické komunikace?

Na rozdíly v míře používání sociálních sítí poukazují také další zjištění: zatímco pouze 6 procent vyučujících uvádí jako svůj hlavní zdroj informací o společenských a politických tématech sociální sítě, u studentů je to 25 procent.

Člověk v tísni na téma mediální výchovy nechal udělat vícero průzkumů. Jeden z nich v roce 2018 ukázala, že hodně českých žáků má jen sotva představu o práci novináře a nevědí, jaký je rozdíl mezi veřejno-právními a soukromými médii. Shrnutí výsledků této studie lze rovněž dohledat v rámci projektu #Klartexte: Chytrý, ale závislý a neseriózní

Mohlo by vás zajímat

Failed to retrieve recommended articles. Please try again.

Doporučení redakce

Failed to retrieve articles. Please try again.

Nejčtenější články

Failed to retrieve articles. Please try again.