Materiale informuese dhe ushtrime

Materiale për t’u shkarkuar

Modeli 01
Modeli 01 për Fit in Deutsch 1     
   (Fletët e kandidatit dhe të vlerësuesit)
PDF, 2 MB
Dëgjo direkt pjesën e dëgjimit
Fit in Deutsch 1
Sie benötigen den Flashplayer , um dieses MP3 abspielen zu können
MP3, 12:22 Min.
Download Symbol Shkarko pjesën e dëgjimit
Fit in Deutsch 1
MP3, 11,6 MB
TV SymbolFit in Deutsch 1 direkt ansehen FLV, 07:10 Min.
Modeli 02
Modeli 02 për Fit in Deutsch 1     
   (Fletët e kandidatit dhe të vlerësuesit)
PDF, 1,6 MB
Dëgjo direkt pjesën e dëgjimit
Fit in Deutsch 1
Sie benötigen den Flashplayer , um dieses MP3 abspielen zu können
MP3, 14:47 Min.
Download Symbol Shkarko pjesën e dëgjimit
Fit in Deutsch 1
MP3, 11,6 MB
Rregullorja dhe Dispozitat për zhvillimin e provimeve
Rregullorja e provimeve PDF, 295 KB
Dispozitat për zhvillimin e provimeve
Fit in Deutsch 1
PDF, 283 KB
Shtesë e dispozitave për zhvillimin
   e provimeve: Pjesëmarrësit me
   nevoja të veçanta
PDF, 221 KB
Informacione për pjesëmarrësit
   me nevoja të veçanta
PDF, 177 KB
Manual
Objektivat e provimit dhe përshkrimi i testit
   Fit in Deutsch 1
PDF, 1,2 MB
Doracaku
Synimet e provimit, përshkrimet e testimit
   Fit in Deutsch 1
PDF, 1,3 MB

Materiale me porosi

Modeli 02 për provimin Fit in Deutsch 1
Fletët e kandidatit dhe të vlerësuesit (Fletorja me çelësin e përgjigjeve):
CD:
8,50 €


8,50 €
ISBN  3-938744-82-0


ISBN 3-938744-84-7
Modeli 01 për provimin Fit in Deutsch 1
Fletët e kandidatit dhe të vlerësuesit (Fletorja me çelësin e përgjigjeve):
CD:
8,50 €


8,50 €
ISBN  3-938744-76-6


ISBN  3-938744-78-2
Një model provimi përfshin fletët e kandidatit me detyra për të gjitha pjesët e provimit me shkrim, një CD audio ose një kasetë si edhe fletët e vlerësuesit me përgjigjet dhe transkriptimet.

Porosia e materialeve

Porosi online

Goethe-Institut e. V.
Bestellungen
Dachauer Straße 122
80637 München
Tel: +49 89 15921-275
Fax: +49 89 15921-149
gimat@goethe.de

Accessible exam training materials

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners to advanced (A1 – C2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities