Gjithçka aty. Pjesët e provimit.

  1. Provimi në grup me shkrim (190 minuta)

    • Do të lexoni tekste specifike, komente, redaktime dhe/ose raporte. Me detyrat përkatëse duhet të tregoni që jeni në gjendje të përballoni sasi të mëdha tekstesh, duke përsëritur fragmente prej tyre.
    • Do të dëgjoni biseda, telefonata, intervista apo lajmë në radio dhe do të rendisni informacionet në lidhje me to.
    • Do të shpreheni me hollësi në një tekst të strukturuar mirë për një temë të caktuar. Për këtë qëllim do t’ju jepen informacione në formën e një grafiku.
  2. Provimi me gojë individual ose me dy persona (10 ose 15 minuta)

  3. Në pjesën e parë të provimit do të mbani qëndrim për një tekst të shkurtër. Pas kësaj do të gjeni një zgjidhje së bashku me pashkëbiseduesin për një projekt të caktuar.

Vlerësimi

Goethe-Zertifikat C1 zhvillohet dhe vlerësohet në të gjithë botën në mënyrë të njësuar. Puna me shkrim dhe rezultatet me gojë vlerësohen në qendrat përkatëse të provimeve nga dy vlerësues veç e veç në bazë të kritereve të njësuara.

Accessible exam training materials

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners to advanced (A1 – C2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities