Υλικό για λήψη και παραγγελία.

Για τις παρακάτω εξετάσεις σας προσφέρουμε τον Κανονισμό εξετάσεων, τους Όρους διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς επίσης Ασκήσεις και πληροφοριακό υλικό.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (Fit 1)
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (SD1)
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 (Fit 2)
Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 (SD2)
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
© Goethe-Institut

Accessible exam training material A1   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners level (Goethe-Zertifikat: Start Deutsch 1) – fully accessible and especially suited for people with disabilities
© Goethe-Institut, Goethe-Zertifikat: Start Deutsch 2

Accessible exam training material A2   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners level (Goethe-Zertifikat: Start Deutsch 2) – fully accessible and especially suited for people with disabilities

Accessible exam training material B1   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam at the medium level (Goethe-Zertifikat B1) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities

Προετοιμασία για τις εξετάσεις χωρίς κανέναν περιορισμό   deutsch

Δείγμα εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή για όλους όσους ενδιαφέρονται για μια εξέταση στα Γερμανικά σε μεσαίο γλωσσικό επίπεδο (Goethe-Zertifikat B2) – χωρίς περιορισμούς και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Accessible exam training material B2 (03)   deutsch

Online practice exam for those interested in a German exam at the medium level (Goethe-Zertifikat B2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities

Προετοιμασία για τις εξετάσεις χωρίς κανέναν περιορισμό   deutsch

Δείγμα εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή για όλους όσους ενδιαφέρονται για μια εξέταση στα Γερμανικά σε προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο (Goethe-Zertifikat C1) – χωρίς περιορισμούς και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις χωρίς κανέναν περιορισμό   deutsch

Δείγμα εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή για όλους όσους ενδιαφέρονται για μια εξέταση στα Γερμανικά σε προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο (Goethe-Zertifikat C1) – χωρίς περιορισμούς και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις χωρίς κανέναν περιορισμό   deutsch

Δείγμα εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή για όλους όσους ενδιαφέρονται για μια εξέταση στα Γερμανικά σε προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο (Goethe-Zertifikat C2) – χωρίς περιορισμούς και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η νέα εξέταση Deutsch-Test για μετανάστες

απευθύνεται σε μετανάστριες και μετανάστες που θέλουν να ζήσουν μόνιμα στη Γερμανία.

Το νέο Goethe-Zertifikat B1 – καθορισμός προτύπων

Από 01.08.2013 καθιερώνεται το νέο Goethe-Zertifikat B1. Το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού της εξέτασης ήταν ο καθορισμός των προτύπων.

Μαθαίνω Γερμανικά στη Γερμανία

Γλωσσικά τμήματα στη Γερμανία