Εταίροι και κοινά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα

  © © Shutterstock Kooperationspartner und gemeinsame (Fort-) Bildungsprojekte © Shutterstock

Το Goethe-Institut Athens επιδιώκει συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για τον σχεδιασμό και την υλοποιήσει εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. Στόχος είναι να συμβάλει στην προώθηση της βιωματικής μάθησης και της επιτόπιας παρατήρησης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφονται συμφωνίες συνεργασίας και δημιουργούνται από κοινού εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.