Επιχορήγηση Μεταφράσεων

Buecher Stapel Goethe-Institut/Loredana La Rocca
Το πρόγραμμα επιχορηγήσεων του Ινστιτούτου Goethe «Μετάφραση γερμανικών βιβλίων σε ξένη γλώσσα» στηρίζει εκδοτικούς οίκους χωρών εκτός της Γερμανίας στην έκδοση γερμανικής λογοτεχνίας. Στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει προσβάσιμα σε ένα μη γερμανόφωνο αναγνωστικό κοινό επίκαιρα έργα της σύγχρονης λογοτεχνίας, βιβλία για παιδιά και εφήβους, σημαντικά επιστημονικά έργα και δοκίμια.

Το πρόγραμμα υπηρετεί στόχους της πολιτιστικής πολιτικής της Γερμανίας και αποτελεί σημαντικό καθοδηγητικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας.

Στα σχεδόν 40 χρόνια λειτουργίας του το πρόγραμμα στήριξε οικονομικά την έκδοση περίπου 6.000 βιβλίων σε 45 γλώσσες.

Το Ινστιτούτο Goethe της χώρας σας αξιολογεί την αίτησή σας. Εάν εγκρίνει την επιχορήγηση του εγχειρήματός σας, αποστέλλει τη σύστασή του στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου Goethe στο Μόναχο. Εκεί, μια επιτροπή ορίζει το ύψος του ποσού της επιχορήγησης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τέσσερις φορές το χρόνο, συγκεκριμένα:
 • Αρχές Φεβρουαρίου: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Δεκεμβρίου
 • Τέλη Απριλίου: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Μαρτίου
 • Τέλη Ιουλίου: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουνίου
 • Αρχές Νοεμβρίου: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου
Για τις αιτήσεις που αφορούν δοκίμια και επιστημονικά έργα, η επιτροπή αποφασίζει μόνο στις συνεδριάσεις του Φεβρουαρίου και του Ιουλίου.

 1. Υποβολή αιτήσεων από εκδοτικούς οίκους: Αίτηση δικαιούνται να υποβάλουν αποκλειστικά οι εκδοτικοί οίκοι χωρών εκτός Γερμανίας. 
 2. Δημοσιευμένα έργα: Επιχορηγούνται μεταφράσεις έργων Γερμανών συγγραφέων που έχουν εκδοθεί σε έντυπη μορφή σε εκδοτικό οίκο του γερμανόφωνου γλωσσικού χώρου. 
 3. Μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο: Η μετάφραση πρέπει να γίνει από το γερμανικό πρωτότυπο κείμενο. 
 4. Χρόνος έκδοσης της μετάφρασης: Για επιχορήγηση μπορούν να εξεταστούν μόνο εγχειρήματα που τη χρονική στιγμή της σύναψης της σύμβασης επιχορήγησης δεν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της εκτύπωσης του βιβλίου.
 5. Επιδότηση του κόστους μετάφρασης: Στην περίπτωση που εγκριθεί η επιχορήγηση, το Ινστιτούτο Goethe καταβάλλει στον ξένο εκδοτικό οίκο μετά την κυκλοφορία της ξενόγλωσσης έκδοσης μέρος του κόστους μετάφρασης. Η πλήρης κάλυψη του κόστους μετάφρασης και η χρηματοδότηση των εξόδων δικαιωμάτων, εκτύπωσης ή επιμέλειας δεν προβλέπονται. 
 6. Αναφορά του Ινστιτούτου Goethe και εμφάνιση του λογότυπου: Ο ξένος εκδοτικός οίκος υποχρεούται να αναφέρει στην ταυτότητα του βιβλίου το Ινστιτούτο Goethe ως χορηγό και να εμφανίσει το λογότυπο του Ινστιτούτου Goethe. Σε περίπτωση που αμελήσει να το κάνει αυτό, το ποσό της επιχορήγησης δεν θα καταβληθεί.
 7. Αμοιβή μεταφραστή: Σε περίπτωση που εγκριθεί μια επιχορήγηση, μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του ποσού επιχορήγησης μόνο αμοιβές οι οποίες θα αποπληρωθούν στο μεταφραστή το αργότερο τη στιγμή κυκλοφορίας της μετάφρασης.
 8. Μετάφραση σε μορφή e-book στην Onleihe: Τις μεταφράσεις που δημοσιεύονται και ως e-book το Ινστιτούτο Goethe επιθυμεί να τις διαθέτει προς δανεισμό στην Onleihe για τους εγγεγραμμένους χρήστες της. Ο ξένος εκδοτικός οίκος υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Ινστιτούτου Goethe τη μετάφραση σε μορφή epub.