Examens scholen
Examenservice

Examenservice © Goethe-Institut

„Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus“

Het Goethe-Institut - uw partner voor internationaal erkende certificaten Duits. Als partner van het Goethe-Institut kunt u gebruik maken van onze examenservice. U profiteert dan van onze vakkundige ondersteuning en u kunt de examens voor de internationaal erkende certificaten Duits van het Goethe-Institut in uw lesprogramma opnemen.

De diploma's van het Goethe-Institut

 • zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie
 • documenteren objectief en onafhankelijk van schoolcurricula en culturele achtergrond taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (ERK)
 • staan voor kwaliteit – de examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaards uitgevoerd
 • bevorderen de motivatie van uw leerlingen door duidelijk gedefinieerde leerdoelen
 • zijn gebaseerd op competentie- en praktijkgerichte examenopgaven
 • tonen alle taalvaardigheden aan: lezen, luisteren, schrijven en spreken
 • bieden toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen
 • verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt
 • voegen tevens een extra kwalificatie toe aan het profiel van uw onderwijsinstelling

Wat houdt de examenservice in?

Wij zorgen voor ​
 • ondersteuning bij de niveaubepaling van de kandidaten
 • advies bij de voorbereiding voor het examen
 • examentraining voor docenten
 • examenmateriaal
 • tweede correctie van de schriftelijke examens
 • uitvoering van de mondelinge examens
 • certificaten
​U zorgt voor
 • Sollicitatie naar opname in de examenservice
 • deelname van docenten aan de examentraining
 • voorbereiding van de kandidaten op het examen 
 • aanmelding van de kandidaten
 • examengeld
 • uitvoering en eerste correctie van de schriftelijke examens
 • co-examinator voor de mondelinge examens

Deelname

Onderwijsinstellingen die een partnerschool van het Goethe-Institut willen worden, kunnen gedurende het gehele jaar solliciteren naar opname in de examenservice.

Voor de deelname aan de examenservice geldt een minimum van 6 kandidaten.

De examens worden of bij uw onderwijsinstelling of het Goethe-Institut afgenomen:
 • Het schriftelijke examen vindt altijd bij uw instelling plaats. De datum wordt in overleg vastgelegd.Het mag maximaal 14 dagen voor het mondelijke examen plaats vinden.
 • Het mondelinge examen wordt bij meer dan 40 kandidaten bij uw eigen instelling afgenomen. De datum wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • Bij 40 of minder kandidaten vindt het mondelinge examen plaats op vastgestelde momenten bij examen-centra in Nederland.
Als u zelf niet voldoende kandidaten hebt, dan kunt u ook samen met een onderwijsinstelling bij u in de regio van onze examenservice gebruik maken.

Per 24 deelnemers dient de onderwijsinstelling minstens één docent voor het examineren ter beschikking te stellen. Deze persoon moet de juiste examentraining bezocht hebben.

Herkansing examen(onderdelen)

De examens worden uitsluitend op de overeengekomen datums afgenomen. Mocht een kandidaat op de examendag verhinderd zijn, dan kan hij/zij bij de volgende groep weer opgegeven worden. De mogelijkheid om een examen, of een gedeelte van een examen in te halen bestaat niet.

Voor de Goethe-certificaten op de niveaus B1, B2 en C2 bestaat éénmalig de mogelijkheid om tegen betaling een niet-gehaald examen, of niet-gehaalde examenonderdelen, op een door het Goethe-Institut vast te stellen datum te herkansen. Dit vindt dan plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam.
Voor de Goethe-certificaten op de overige niveaus bestaat deze mogelijkheid niet.

Voorbereiding docenten

Een onderdeel van de examenservice is de vakkundige scholing van docenten Duits met minimaal het taalniveau C1. Voor elk examen moet een bijbehorende examentraining worden gevolgd. Alleen docenten die aan een examentraining voor de af te leggen examen(s) hebben deelgenomen, mogen de examens afnemen.
Deze bevoegheid vervalt, indien in de drie jaar na de deelname aan de exmamentraining geen examen is afgenomen. De examentraining moet dan opnieuw gevolgd worden.
Een examentraining vindt van 10 tot 16:30 uur plaats in het Goethe-Institut Amsterdam of Rotterdam en kost € 100 p.p. inclusief materiaal en lunch.


Voorbereiding kandidaten

Advies over de voorbereiding en geschikt materiaal krijgt u
 • bij het Goethe-Institut ( Wolfgang Schreiber)
 • op de examentraining voor docenten
 • bij de contactpersonen van de onderwijsinstellingen die al examens hebben afgenomen
Materiaal ter voorbereiding
 • proefexamens van alle examens van het Goethe-Institut
  (op het gewenste examen klikken)

Benoemen van een verantwoordelijk docent

Elke onderwijsinstelling moet één van de getrainde docenten benoemen tot verantwoordelijke docent. Deze is er in zijn onderwijsinstelling verantwoordelijk voor dat de examens worden uitgevoerd volgens de voorschriften en draagt er zorg voor dat integer wordt omgegaan met het examenmateriaal.

Reglement en uitvoeringsbepalingen 

Het examen wordt op grond van het door het Goethe-Institut voorgeschreven reglement en uitvoeringsbepalingen uitgevoerd. De onderwijsinstelling verplicht zich tot strikte geheimhouding m.b.t. de inhoud van het examen. Het is de instelling niet toegestaan examenmateriaal te kopiëren of te bewaren. Als het examen bij u plaatsvindt, verplicht u zich, het materiaal goed afgesloten te bewaren. Na de eerste correctie stuurt de instelling het volledige materiaal, inclusief het kladpapier, terug naar het Goethe-Institut.


Algemene voorwaarden

Voor de samenwerking gelden de algemene voorwaarden van het Goethe-Institut Nederland voor examens in het kader van de examenservice.
Onder samenwerking verstaan wij goed overleg - vanaf het eerste begin. Samen bepalen wij het voor uw leerlingen geschikte examenniveau en maken we afspraken over het te volgen tijdschema.

Stap 1: Voorbereiding
 • Sollicitatie van de onderwijsinstelling naar opname in de examenservice (gedurende het gehele jaar mogelijk)
 • Examentraining voor docenten (september t/m januari)
 • Afspreken van de examendatums met het Goethe-Institut (de examens kunnen gedurende het gehele jaar plaats vinden, worden echter wel op basis van beschikbaarheid bepaald)
 • voorbereiding van de kandiaten door de docenten
 • Aanmelding van de kandidaten met de officiële formulieren door de onderwijsinstelling bij het Goethe-Institut
  De volgende registratie sluitdatums zijn van toepassing:
  1 december voor examens die van januari t/m maart in het volgende jaar plaats vinden.
  1 maart voor examens die van april t/m juli in hetzelfde jaar plaats vinden.
  1 oktober voor examens die in november en december in hetzelfde jaar plaats vinden.
 • toezending van het examenmateriaal (ca. 1 week voor het schriftlelijke examen)
Stap 2: Uitvoering
 • schriftelijk examen & eerste correctie door de instelling
 • tweede correctie van het schriftelijke examen door het Goethe-Institut
 • mondeling examen door tandems van één docent van de instelling en één examinator van het Goethe-Institut (uiterlijk 14 dagen na het schriftelijke examen)
 • verzending van de certificaten door het Goethe-Institut (op zijn vroegst 6 weken na ontvangst van de eerste correctie & voltooiing van het mondeling examen)
 • diploma-uitreiking door de instelling
Stap 3: Evaluatie
 • evaluatie van voorbereiding, uitvoering en resultaten van de examens
 • planning verdere samenwerking
Kosten voor de examens
Prijzen per ingeschreven kandidaat

Schooljaar 2020/21
Niveau
ERK
Examen Prijs
A1 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 € 65
A2 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch*
Goethe-Zertifikat A2
€ 65
B1 Goethe-Zertifikat B1j*
Goethe-Zertifikat B1
€ 105
B2 Goethe-Zertifikat B2j*
Goethe-Zertifikat B2
€ 130
C1 Goethe-Zertifikat C1 € 150
C2 Goethe-Zertifikat C2: GDS** € 65

* Examens voor jongeren t/m ca. 16 jaar. Deze examens zijn inhoudelijk afgestemd op de leefwereld van jongeren.
** Alleen in samenwerking met hogescholen en universiteiten.

Kosten voor de herkansing
van niet-gehaalde examenonderdelen

Goethe-Zertifikat B1: per examenonderdeel € 30
Goethe-Zertifikat B2: per examenonderdeel € 40
Goethe-Zertifikat C2: per examenonderdeel € 65

Kosten voor de examentrainingen
Prijs per examen en per deelnemer: € 100
Het niveau van uw leerlingen kunt u met behulp van een niveautest vaststellen. Er zijn diverse tests die al naar gelang de precisie, het aantal items en vaardigheden, de duur, de foutenvermelding en de kosten van elkaar verschillen.

De online test Testen Sie Ihr Deutsch van het Goethe-Institut is snel (30 items) en geeft een globaal inzicht.

Meer zekerheid (60 items) biedt de Einstufungstest für Partner (E-Test) van het Goethe-Institut.

De E-Test is een niveautest, afgestemd op de zes niveaus (A1-C2) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
Met behulp van deze test kunt u eenvoudig vaststellen welke voorkennis de deelnemers hebben en op welke van de zes niveaus zij het beste leren.

Er wordt gebruik gemaakt van klassieke opdrachten die leesvaardigheid en woordenschat/grammatica toetsen en bij de beoordeling weinig tijd kosten. Het wordt aangeraden om aanvullend een gesprek met de deelnemers te voeren. In de aanwijzingen voor de uitvoering vindt u een voorstel voor een dergelijk gesprek en criteria voor de beoordeling van de mondelijke vaardigheden.

Omvang: 60 opdrachten
Duur: circa een uur
Beoordeling: met sjabloon

De test is door de examenafdeling van het Goethe-Institut ontwikkeld. Het product bestaat uit twee elementen:
 • E-Test. Einstufungstest für Partner inclusief antwoordblad en correctiesjabloon
 • Aanwijzingen voor de uitvoering van de niveautest.
Deze Einstufungstest wordt uitsluitend Nederlandse scholen en hogescholen ter beschikking gesteld die partners zijn in het kader van de examenservice.
Deelname aan de examentrainingen is uitsluitend mogelijk voor docenten Duits van Nederlandse partnerscholen van het Goethe-Institut.
De docenten Duits moeten tenminste het niveau C1 beheersen. Als u nog geen partnerschool bent, kunt u hier solliciteren.

De examentrainingen vinden normaliter elk jaar plaats vanaf september t/m januari in het Goethe-Institut in Amsterdam of Rotterdam.

De datums voor de examentrainingen worden in mei vastgesteld.
Wilt u automatisch over de nieuwe datums geïnformeerd worden, meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief van de bibliotheek en Bildungskooperation Deutsch.

De training duurt een dag (10 - 16:30 uur) en kost € 100 p.p. inclusief materiaal en lunch.

Voor elk examen moet een bijbehorende examentraining worden gevolgd. Alleen docenten die aan een examentraining voor de af te leggen examen(s) hebben deelgenomen, mogen de examens afnemen.
Deze bevoegheid vervalt, indien in de drie jaar na de deelname aan de examentraining geen examen is afgenomen. De examentraining moet dan opnieuw gevolgd worden.

Aanmeldingen voor examentrainingen

Nieuwe partnerscholen
die zijn toegelaten na de sollicitatie mogen zich voor maximaal twee niveaus aanmelden en per niveau met maximaal twee deelnemers.
De trainingen voor extra niveaus kunnen gevolgd worden in het volgende jaar.

Elke partnerschool moet de docenten Duits via één mail aanmelden:
 examenservice-nederland@goethe.de

Volgende gegevens gelieve te vermelden:
 • Naam en plaats van de school
 • Gewenst(e) training(en) met voorkeursdatum(s)
 • Voor- en achternaam van de deelnemende leraren
 • E-mailadressen van de deelnemende leraren
Datums

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Ma 12-10-20 - Goethe-Institut in Amsterdam | volgeboekt

Goethe-Zertifikat A2
Ma 21-09-20 - Goethe-Institut in Rotterdam | volgeboekt
Vr 09-10-20 - Goethe-Institut in Amsterdam | volgeboekt
Vr 13-11-20 - Online | volgeboekt
Ma 14-12-20 - Online | volgeboekt

Goethe-Zertifikat B1
Vr 18-09-20 - Goethe-Institut in Amsterdam | volgeboekt
Ma 02-11-20 - Goethe-Institut in Rotterdam | geannuleerd
Ma 30-11-20 - Online | volgeboekt
Ma 07-12-20 - Online | volgeboekt 

Goethe-Zertifikat B2
Vr 25-09-20 - Goethe-Institut in Rotterdam | volgeboekt
Vr 06-11-20 - Goethe-Institut in Amsterdam | geannuleerd
Vr 04-12-20 - Online | volgeboekt
Vr 11-12-20 - Online | volgeboekt

Goethe-Zertifikat C1
Vr 02-10-20 - Goethe-Institut in Rotterdam
Vr 27-11-20 - Online | volgeboekt
De examendatums worden afhankelijk van beschikbaarheid bepaald. Het Goethe-Institut probeert alle examenaanvragen te accorderen en hiervoor examenafspraken aan te bieden. Het is echter niet altijd mogelijk qua datum aan de wensen van de scholen te voldoen.

Elke onderwijsinstelling kan hun deelnemers alleen voor één schriftelijk en één mondeling examendatum aanmelden.
De volgende registratie sluitdatums zijn van toepassing:
1 december voor examens die van januari t/m maart in het volgende jaar plaats vinden.
1 maart voor examens die van april t/m juli in hetzelfde jaar plaats vinden.
1 oktober voor examens die in november en december in hetzelfde jaar plaats vinden.
Uiterlijk op deze sluitdatums moeten de officiële formulieren aanwezig zijn bij het Goethe-Institut.

Het schriftelijke examen (lezen, luisteren, schrijven) vindt binnen 14 dagen voorafgaand aan het mondelinge examen plaats, op de eigen onderwijsinstelling.

Voor het mondelinge examen gelden de volgende regels:
 • Onderwijsinstellingen met 40 of meer examendeelnemers kunnen een eigen examenafspraak maken met het Goethe-Institut. Het examen wordt op de eigen onderwijsinstelling afgenomen.  
  In verband met de maatregelen omtrent Covid-19 is het mogelijk om in het schooljaar 2020/21 al met 20 of meer examendeelnemers een eigen examenafspraak te maken.
 • Onderwijsinstellingen met minder dan 40 examendeelnemers (in het schooljaar 2020/21 met minder dan 20 examendeelnemers) leggen het examen af op de volgende centrale toetsmomenten en plaatsen:
Datum Plaats Sluitdatum
Za 03-10-20
volgeboekt
Goethe-Institut Rotterdam 15-09-20
Za 31-10-20 Goethe-Institut Amsterdam 01-10-20
Vr 06-11-20
volgeboekt
Goethe-Institut Rotterdam 01-10-20
Za 28-11-20
volgeboekt
Goethe-Institut Amsterdam 01-10-20
Za 06-02-21 Goethe-Institut Amsterdam 01-12-20
Za 13-03-21
volgeboekt
Goethe-Institut Rotterdam 01.12.20
Za 27-03-21 Goethe-Institut Amsterdam 01-12-20
Ma 29-03-21 Norbertus Gertrudis Lyceum Roosendaal 01-12-20
Vr 09-04-21
volgeboekt
Mencia de Mendoza Breda 01-03-21
Za 10-04-21 Goethe-Institut Amsterdam 01-03-21
Vr 16-04-21 Stedelijk Gymnasium Leiden 01-03-21
Vr 23-04-21
volgeboekt
Goethe-Institut Rotterdam 01-03-21
Za 29-05-21 Goethe-Institut Amsterdam 01-03-21
Za 29-05-21 Goethe-Institut Rotterdam 01-03-21
Vr 04-06-21 Frencken College Oosterhout 01-03-21
Za 12-06-21
volgeboekt
Goethe-Institut Amsterdam 01-03-21
Do 17-06-21 Mendelcollege Haarlem 01-03-21
Vr 18-06-21 Valuascollege Venlo 01-03-21
Za 26-06-21
volgeboekt
Goethe-Institut Rotterdam 01-03-21

Reserveringen en aanmeldingen graag aan: examenservice-nederland@goethe.de

Voor alle examenniveaus waarvoor de onderwijsinstelling deelnemers aanmeldt, stelt de onderwijsinstelling voldoende leraren ter beschikking die voor de relevante examenniveaus een geldige examentraining gevolgd hebben. De examentrainingen vinden in de regel in de periode september t/m januari in het Goethe-Institut te Amsterdam of Rotterdam plaats. Meer informatie hiervoor vindt u onder de link "Trainingsdatums".
 
Herkansing Goethe-Zertifikat B1 & Goethe-Zertifikat B2

Voor het „Goethe-Zertifikat B1“ en het „Goethe-Zertifikat B2“ bestaat éénmalig de mogelijkheid om niet-gehaalde examenonderdelen op een door het Goethe-Institut vast te stellen datum te herkansen. Dit vindt dan plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam of Rotterdam.
Datum Plaats Sluitdatum
nog niet bekend nog niet bekend 01-06-21

Kosten voor de herkansing
van niet-gehaalde examenonderdelen


Goethe-Zertifikat B1: per examenonderdeel € 30
Goethe-Zertifikat B2: per examenonderdeel € 40