Examenservice scholen

Examenservice © Goethe-Institut Graag aandacht voor het volgende:
 
De deelname aan onze examenservice wordt op dit moment gereorganiseerd. Daarom is deze website in bewerking.
De Duitse taalversie is reeds geactualiseerd.

 

"Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus"

Het Goethe-Institut - uw partner voor internationaal erkende certificaten Duits. Als partner van het Goethe-Institut kunt u gebruik maken van onze examenservice. U profiteert dan van onze vakkundige ondersteuning en u kunt de examens voor de internationaal erkende certificaten Duits van het Goethe-Institut in uw lesprogramma opnemen. 


De diploma's van het Goethe-Institut

 • zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie
 • documenteren objectief en onafhankelijk van schoolcurricula en culturele achtergrond taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (ERK)
 • staan voor kwaliteit – de examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaards uitgevoerd
 • bevorderen de motivatie van uw leerlingen door duidelijk gedefinieerde leerdoelen
 • zijn gebaseerd op competentie- en praktijkgerichte examenopgaven
 • tonen alle taalvaardigheden aan: lezen, luisteren, schrijven en spreken
 • bieden toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen
 • verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt
 • voegen tevens een extra kwalificatie toe aan het profiel van uw onderwijsinstelling

Wat houdt de examenservice in?


Wij zorgen voor ​
 • ondersteuning bij de niveaubepaling van de kandidaten
 • advies bij de voorbereiding voor het examen
 • examentraining voor docenten
 • examenmateriaal
 • tweede correctie van de schriftelijke examens
 • uitvoering van de mondelinge examens
 • certificaten

U zorgt voor

 • deelname van docenten aan de examentraining
 • voorbereiding van de kandidaten op het examen 
 • aanmelding van de kandidaten
 • examengeld
 • uitvoering en eerste correctie van de schriftelijke examens
 • co-examinator voor de mondelinge examens

Deelname

Voor de deelname aan de examenservice geldt een minimum aantal van 5 kandidaten per niveau.

De examens worden of bij uw onderwijsinstelling of het Goethe-Institut afgenomen:
 • Het schriftelijke examen vindt altijd bij uw instelling plaats. De datum wordt in overleg vastgelegd.
 • Het mondelinge examen vindt vanaf 20 kandidaten bij uw instelling plaats. De datum wordt in overleg vastgelegd.
 • Bij t/m 19 kandidaten vindt het mondelinge examen bij het Goethe-Institut Amsterdam plaats. De datum wordt door het Goethe-Institut vastgelegd.
Als u zelf niet voldoende kandidaten hebt, dan kunt u ook samen met een onderwijsinstelling bij u in de regio van onze examenservice gebruik maken.

Per 24 deelnemers dient de onderwijsinstelling minstens één docent voor het examineren ter beschikking te stellen. Deze persoon moet de juiste examentraining bezocht hebben.

Herkansing examen(onderdelen)

De examens worden uitsluitend op de overeengekomen data afgenomen. Mocht een kandidaat op de examendag verhinderd zijn, dan kan hij/zij bij de volgende groep weer opgegeven worden. De mogelijkheid om een examen, of een gedeelte van een examen in te halen bestaat niet.

Voor de Goethe-certificaten op de niveaus B1, B2 en C2 bestaat éénmalig de mogelijkheid om tegen betaling een niet-gehaald examen, of niet-gehaalde examenonderdelen, op een door het Goethe-Institut vast te stellen datum te herkansen. Dit vindt dan plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam.
Voor de Goethe-certificaten op de overige niveaus bestaat deze mogelijkheid niet.

Voorbereiding docenten

Een onderdeel van de examenservice is de vakkundige scholing van docenten Duits met minimaal het taalniveau C1. Voor elk examen moet een bijbehorende examentraining worden gevolgd. Alleen docenten die aan een examentraining voor de af te leggen examen(s) hebben deelgenomen, mogen de examens afnemen.
Deze bevoegheid vervalt, indien in de drie jaar na de deelname aan de exmamentraining geen examen is afgenomen. De examentraining moet dan opnieuw gevolgd worden.
Een examentraining vindt plaats van 10-16.30 uur in het Goethe-Institut Amsterdam en kost € 100 p.p. inclusief materiaal en lunch.


Voorbereiding kandidaten

Advies over de voorbereiding en geschikt materiaal krijgt u
 • bij het Goethe-Institut (Amsterdam: Wolfgang Schreiber)
 • op de examentraining voor docenten
 • bij de contactpersonen van de onderwijsinstellingen die al examens hebben afgenomen
Materiaal ter voorbereiding
 • proefexamens van alle examens van het Goethe-Institut
  (op het gewenste examen klikken)

Examenreglement

Het examen wordt op grond van het door het Goethe-Institut voorgeschreven reglement uitgevoerd. De onderwijsinstelling verplicht zich tot strikte geheimhouding m.b.t. de inhoud van het examen. Het is de instelling niet toegestaan examenmateriaal te kopiëren of te bewaren. Als het examen bij u plaatsvindt, verplicht u zich, het materiaal goed afgesloten te bewaren. Na de eerste correctie stuurt de instelling het volledige materiaal, inclusief het kladpapier, terug naar het Goethe-Institut.

Algemene voorwaarden

Voor de samenwerking gelden de algemene voorwaarden van het Goethe-Institut Nederland voor examens in het kader van de examenservice.
Onder samenwerking verstaan wij goed overleg - vanaf het eerste begin. Samen bepalen wij het voor uw leerlingen geschikte examenniveau en maken we afspraken over het te volgen tijdschema.

STAP 1: Voorbereiding
 • examentraining docenten
  doorgaans in de herfst
 • afspraak van de examendata met het Goethe-Institut
  zo vroeg mogelijk, verzoeken voor examendata voor het lopende schooljaar moeten uiterlijk op 1 maart per mail bij ons binnen zijn. Data worden op bais van beschikbaarheid bepaald.
 • voorbereiding van de kandiaten door de docenten
 • aanmelding van de kandidaten door de instelling bij het Goethe-Institut 
  uiterlijk 4 weken voor het eerste examenonderdeel
 • toezending van het examenmateriaal
  ca. 1 week voor het schriftlelijke examen
STAP 2: Uitvoering
 • schriftelijk examen & eerste correctie door de instelling
 • tweede correctie van het schriftelijke examen door het Goethe-Institut
 • mondeling examen door tandems van één docent van de instelling en één examinator van het Goethe-Institut 
  ca. 14 dagen na het schriftelijke examen
 • verzending van de certificaten door het Goethe-Institut 
  ca. 6 weken na ontvangst van de eerste correctie & voltooiing van het mondeling examen 
 • diploma-uitreiking door de instelling
STAP 3: Evaluatie
 • evaluatie van voorbereiding, uitvoering en resultaten van de examens
 • planning verdere samenwerking
Kosten voor de examens
Prijzen per ingeschreven kandidaat

Schooljaar 2019/20
Niveau
ERK
Examen Prijs
A1 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 € 65
A2 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch*
Goethe-Zertifikat A2
€ 65
B1 Goethe-Zertifikat B1j*
Goethe-Zertifikat B1
€ 105
B2 Goethe-Zertifikat B2j*
Goethe-Zertifikat B2
€ 130
C1 Goethe-Zertifikat C1 € 150
C2 Goethe-Zertifikat C2: GDS** € 60
per module

* Examens voor jongeren t/m ca. 16 jaar. Deze examens zijn inhoudelijk afgestemd op de leefwereld van jongeren.
** Alleen in samenwerking met hogescholen en universiteiten.

Kosten voor de herkansing
van niet-gehaalde examenonderdelen

Goethe-Zertifikat B1: per examenonderdeel € 30
Goethe-Zertifikat B2: per examenonderdeel € 40
Goethe-Zertifikat C2: per examenonderdeel € 60

Kosten voor de examentrainingen
Prijs per examen en per deelnemer: € 100
Het niveau van uw leerlingen kunt u met behulp van een niveautest vaststellen. Er zijn diverse tests die al naar gelang de precisie, het aantal items en vaardigheden, de duur, de foutenvermelding en de kosten van elkaar verschillen.

De online test Testen Sie Ihr Deutsch van het Goethe-Institut is snel (30 items) en geeft een globaal inzicht.

Meer zekerheid (60 items) biedt de Einstufungstest für Partner (E-Test) van het Goethe-Institut.

De E-Test is een niveautest, afgestemd op de zes niveaus (A1-C2) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
Met behulp van deze test kunt u eenvoudig vaststellen welke voorkennis de deelnemers hebben en op welke van de zes niveaus zij het beste leren.

Er wordt gebruik gemaakt van klassieke opdrachten die leesvaardigheid en woordenschat/grammatica toetsen en bij de beoordeling weinig tijd kosten. Het wordt aangeraden om aanvullend een gesprek met de deelnemers te voeren. In de aanwijzingen voor de uitvoering vindt u een voorstel voor een dergelijk gesprek en criteria voor de beoordeling van de mondelijke vaardigheden.

Omvang: 60 opdrachten
Duur: circa een uur
Beoordeling: met sjabloon

De test is door de examenafdeling van het Goethe-Institut ontwikkeld. Het product bestaat uit twee elementen:
 • Niveautest voor partners inclusief antwoordblad en correctiesjabloon
 • Aanwijzingen voor de uitvoering van de niveautest.
Deze Einstufungstest wordt uitsluitend Nederlandse scholen en hogescholen ter beschikking gesteld die partners zijn in het kader van de examenservice.
Graag aandacht voor het volgende:
 
De deelname aan onze examenservice wordt op dit moment gereorganiseerd. Daarom is deze website in bewerking.
De Duitse taalversie is reeds geactualiseerd.


De examentrainingen vinden in de regel na de zomervakantie in het Goethe-Institut te Amsterdam of Rotterdam plaats.

De data voor de examentrainingen worden in april vastgesteld.
Wilt u automatisch over de nieuwe data geïnformeerd worden, meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief van de bibliotheek en Bildungskooperation Deutsch.

De training duurt een dag (10 - 16:30 uur) en kost € 100 p.p. inclusief materiaal en lunch.

Voor elk examen moet een bijbehorende examentraining worden gevolgd. Alleen docenten die aan een examentraining voor de af te leggen examen(s) hebben deelgenomen, mogen de examens afnemen.
Deze bevoegheid vervalt, indien in de drie jaar na de deelname aan de examentraining geen examen is afgenomen. De examentraining moet dan opnieuw gevolgd worden.

Deelname aan de examentrainingen is uitsluitend mogelijk voor docenten Duits die als zodanig in Nederland werkzaam zijn.

Aanmeldingen voor examentrainingen

aan examenservice-nederland@goethe.de

Graag voor elke deelnemer vermelden:
 • voor- en achternaam
 • emailadres
 • naam en plaats van de school
 • gewenste training(en) met datum
De examendata worden afhankelijk van beschikbaarheid bepaald. Het Goethe-Institut probeert alle examenaanvragen te accorderen en hiervoor examenafspraken aan te bieden. Het is echter niet altijd mogelijk qua datum aan de wensen van de scholen te voldoen.

Elke onderwijsinstelling kan hun deelnemers alleen voor één schriftelijk en één mondeling examendatum aanmelden.

Het schriftelijke examen (lezen, luisteren, schrijven) vindt binnen 14 dagen voorafgaand aan het mondelinge examen plaats, op de eigen onderwijsinstelling.

Voor het mondelinge examen gelden de volgende regels:
 • Onderwijsinstellingen met 40 of meer examendeelnemers kunnen een eigen examenafspraak maken met het GI. Het examen wordt op de eigen onderwijsinstelling afgenomen. 
 • Onderwijsinstellingen met minder dan 40 examendeelnemers leggen het examen af op de volgende centrale toetsmomenten en plaatsen:
Datum Plaats aanmeldings
termijn
Za 08-02-20 Goethe-Institut Amsterdam 01-12-19
Vr 06-03-20 Norbertuscollege Roosendaal 01-12-19
Vr 13-03-20 Ichthus College Veenendaal 01-12-19
Za 21-03-20 Goethe-Institut Rotterdam 01-12-19
Vr 27-03-20 Stedelijk Gymnasium Leiden 01-12-19
Vr 03-04-20
volgeboekt
Het Nieuwe Lyceum Bilthoven 01-03-20
Vr 10-04-20 Mencia de Mendoza Breda 01-03-20
Do 16-04-20
volgeboekt
Het Baken Almere 01-03-20
Za 18-04-20 Goethe-Institut Amsterdam 01-03-20
Za 16-05-20 Goethe-Institut Rotterdam 01-03-20
Za 16-05-20 Goethe-Institut Amsterdam 01-03-20
Do 28-05-20 OSG Sevenwolden Heerenveen 01-03-20
Vr 05-06-20 Frenckencollege Oosterhout 01-03-20
Za 06-06-20 Goethe-Institut Rotterdam 01-03-20
Do 11-06-20
volgeboekt
Mendelcollege Haarlem 01-03-20
Vr 12-06-20 Valuascollege Venlo 01-03-20
Za 20-06-20
volgeboekt
Goethe-Institut Amsterdam 01-03-20
Za 27-06-20
volgeboekt
Goethe-Institut Rotterdam 01-03-20
Vr 06-11-20 Goethe-Institut Rotterdam 01-10-20
Za 28-11-20 Goethe-Institut Amsterdam 01-10-20

Reserveringen en aanmeldingen graag aan: examenservice-nederland@goethe.de

Voor alle examenniveaus waarvoor de onderwijsinstelling deelnemers aanmeldt, stelt de onderwijsinstelling voldoende leraren ter beschikking die voor de relevante examenniveaus een geldige examentraining gevolgd hebben. De examentrainingen vinden in de regel in de periode september t/m januari in het Goethe-Institut te Amsterdam of Rotterdam plaats. Meer informatie hiervoor vindt u onder de link "Trainingsdata".
 
Herkansing Goethe-Zertifikat B1 & Goethe-Zertifikat B2

Voor het „Goethe-Zertifikat B1“ en het „Goethe-Zertifikat B2“ bestaat éénmalig de mogelijkheid om niet-gehaalde examenonderdelen op een door het Goethe-Institut vast te stellen datum te herkansen. Dit vindt dan plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam of Rotterdam.
Datum Plaats aanmeldings
termijn
Ma 29-06-20 Goethe-Institut Rotterdam 01-06-20

Kosten voor de herkansing
van niet-gehaalde examenonderdelen


Goethe-Zertifikat B1: per examenonderdeel € 30
Goethe-Zertifikat B2: per examenonderdeel € 40