Dalsze informacje

Powrót do Goethe-Zertifikat C1

Wszystko, co potrzebne! Części egzaminu

Egzamin Goethe-Zertifikat C1 składa się z modułów Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie (ustny egzamin w parach lub indywidualny).
Egzamin przeprowadzany i oceniany jest tak samo na całym świecie.
 

Czytanie

Zdający czytają teksty popularnonaukowe, komentarze, recenzje i/lub relacje. Rozwiązują zadania z nimi związane i pokazują, że potrafią radzić sobie z dłuższymi tekstami, m.in. przytaczając w skrócie ich treść.

Czas trwania: 70 minut

Pisanie

Zdający szczegółowo wypowiadają się na dany temat w uporządkowany sposób, korzystając przy tym z informacji podanych w formie graficznej.

Czas trwania: 80 minut

Słuchanie

Zdający słuchają dialogów, rozmów telefonicznych lub reportaży radiowych, robią notatki do nich i przyporządkowują wypowiedzi.

Czas trwania: ok. 40 minut

Mówienie

W pierwszej części egzaminu zdający wyrażają opinię na temat opisany w krótkim tekście. Następnie prowadzą rozmowę z rozmówcą, której celem jest wspólne podjęcie decyzji lub znalezienie rozwiązania.

Czas trwania: 10 lub 15 minut

Wymagania

Goethe-Zertifikat C1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych.

Do egzaminów Goethe-Institut mogą podchodzić wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek czy posiadanie niemieckiego obywatelstwa.
  • Zaleca się, aby do egzaminu Goethe-Zertifikat C1 przystępowały osoby w wieku powyżej 16 lat.
  • Goethe-Zertifikat C1 potwierdza umiejętności językowe na piątym poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • Aby osiągnąć ten poziom, potrzebnych jest – w zależności od nabytych wcześniej umiejętności – od 800 do 1000 godzin lekcyjnych po 45 minut.