Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)
Art as Evidence© Goethe-Institut

Art as Evidence

Künstler & Journalisten gegen Verschwörung, Misinformation and Propaganda

 

V čoraz zložitejšom mediálnom prostredí s množstvom platforiem, kanálov a fór sa ľahko šíria dezinformácie, falošné správy, vojnová propaganda a konšpiračné teórie. Nedávny celoeurópsky prieskum Centra pre bioetiku Trnavskej univerzity dospel k záveru, že "Slováci patria medzi tých, ktorí najčastejšie veria konšpiračným teóriám" po tom, čo krajina zaznamenala jedno z najvyšších skóre, aké kedy bolo namerané v konšpiračnom indexe.

Pre mladú generáciu je to obzvlášť náročné aj preto, že pandémia prinútila celú generáciu mladých dospelých k digitálnej izolácii a urobila ich zraniteľnými voči týmto formám online manipulácie. Pri hroznom teroristickom útoku 18-ročného mladíka na členov LGBTIQ komunity v Bratislave sme práve videli, ako môžu konšpiračné teórie na sociálnych sieťach viesť aj k skutočnému násiliu.
Projekt Art as Evidence ponúka inovatívny prístup:
  • kombinuje kritickú žurnalistiku, umenie, vzdelávanie, dizajn a výskum do časového think & do tanku, ktorý kriticky a hravo spochybňuje, vyvracia a obchádza toxické naratívy, s ktorými sme denne konfrontovaní.
  • pozýva mladých dospelých ako spolutvorcov
  • vytvára bezpečný priestor na učenie, testovanie a prežívanie
  • chápe dnešné vzdelávanie ako viac než len diskusiu, viac než len vyučovanie, učenie sa a písanie, ale ako inovatívne, hravé stretnutie s online svetom, ktoré presahuje hranice triedy, školy, univerzity, aby rozvinulo svoju silu.

Projekt sa rozvíja prostredníctvom rôznych formátov z oblasti umenia, žurnalistiky, dizajnu a vzdelávania. Všetky formáty prispejú k celkovému výsledku projektu, experimentálnej online publikácii a jej tlačenej verzii v slovenskom a anglickom jazyku.
 

MISCOMMUNICATION ACADEMY

Miscommunication Academy je sčasti umeleckou intervenciou, sčasti think & do tankom s krátkymi impulzmi, diskusiami a workshopmi na tvorbu obsahu zameranými na rôzne aspekty dezinformácií a konšpiračných teórií v mediálnom priestore 21. storočia a na to, ako formujú a ovplyvňujú naše myslenie o sociálnych skupinách. Uskutočnia sa dve akadémie, každá bude trvať 2 dni, pričom prvá sa zameria na cieľovú skupinu mladých dospelých a druhá na cieľovú skupinu pedagógov. Na obe akadémie budú pozvaní umelci, novinári a odborníci z rôznych oblastí ako spolutvorcovia príslušných cieľových skupín.

 

NOVINOVÉ ČLÁNKY

Počas trvania projektu vznikne séria textov na relevantné témy, založených na programe oboch akadémií. Všetky články budú uverejnené v rámci prebiehajúceho komunikačného procesu s cieľom podnietiť diskusiu a budú publikované v novinách Miscommunication Newspaper.

MISCOMMUNICATION NEWSPAPER

Publikácia bude mať online a tlačenú verziu. Bude vychádzať z formátu bulvárneho časopisu, čo predstavuje hravý a rušivý prístup. Noviny budú k dispozícii zadarmo na vybraných relevantných miestach.


MISCOMMUNICATION NEWSPAPER TOOLKIT
 

Ide o cvičný formát, v ktorom si mladí ľudia vytvoria vlastnú redakciu, naučia sa pozitívne využívať verejný priestor alebo bojovať proti kybernetickým trollom argumentmi. Formát je zdokumentovaný, má licenciu CC a možno ho používať bez predchádzajúcich znalostí.

 

Plánované podujatia

04.2023 ZAČIATOK

slúži ako verejné rozhranie na prezentáciu možností, ktoré projekt ponúka

06.2023 1. ČASŤ DEZINFORMAČNEJ AKADÉMIE (ZAMERANIE NA MLADÝCH DOSPELÝCH).

umelecká prax, kritický diskurz, osvedčené medzinárodné postupy atď.

10.2023 2. ČASŤ DEZINFORMAČNEJ AKADÉMIE (ZAMERANIE UČITELIA)

umelecká prax, kritický diskurz, medzinárodné osvedčené postupy atď.

10.2023 PREZENTÁCIA/VÝSTAVA PRÍSPEVKU O DEZINFORMÁCIÁCH

umelecký výstup

11.2023 VÝROBA SÚBORU NÁSTROJOV DEZINFORMAČNÝCH NOVÍN

vzdelávací výstup

Partnerské inštitúcie

IPAO © IPAO IPAO Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO): bol založený v roku 2015 s víziou prispieť k rozvoju vyspelej, fungujúcej a udržateľnej občianskej spoločnosti založenej na aktívnych, rešpektujúcich, pozorných a kriticky mysliacich občanoch. Sme presvedčení, že aktívny občiansky postoj je potrebné systematicky rozvíjať už v školách. Preto sme pripravili originálny vzdelávací program pre učiteľov s názvom "Školy, ktoré menia svet".

Kapitál © Kapitál Kapitál je mesačník založený v roku 2017 v Bratislave. Jeho cieľom je poskytovať kritický pohľad na spoločenské a kultúrne javy doma i v zahraničí. Každý mesiac má špecifickú tému. Tieto témy sú veľmi široké (niektoré z nich zahŕňajú zdravotné postihnutie, vzdelávanie, starnutie, duševné zdravie mladých ľudí, bývanie, dekolonizáciu múzeí, kultúrnu politiku, Jamesa Baldwina, väzenie a i.) a sú spracované prostredníctvom esejí, umeleckých recenzií, rozhovorov, komentárov, prózy a poézie.

Človek v ohrození © Človek v ohrození Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa uskutoční začiatkom novembra, je inkluzívne hybridné (online/onsite) filmové podujatie, ktorého cieľom je vytvoriť zo Slovenska autonómnu, progresívnu a inovatívnu platformu pre európsky dokumentárny priemysel a filmovú tvorbu v rámci rokov 2022 a 2023. Festival organizuje Človek v ohrození n.o. Jeden svet predstavuje súčasné dokumentárne filmy z celého sveta, ocenené na prestížnych filmových festivaloch, spolu s diskusiami a sprievodnými podujatiami prístupnými širokej verejnosti, vrátane rôznych hendikepovaných komunít.

Kunsthalle Bratislava © Kunsthalle Bratislava Kunsthalle Bratislava je štátom financovaná kultúrna inštitúcia. Nemá stálu zbierku a zameriava sa na prezentáciu širokého spektra prístupov súčasného umenia. Sídli v historickej budove Domu umenia z roku 1958, ktorá sa nachádza v najživšej časti centra mesta. Kunsthalle Bratislava sa snaží formulovať nové dialogické trajektórie medzi rôznymi geografickými regiónmi alebo politickými pozíciami; jej cieľom je fungovať ako inkluzívny spoločný priestor ponorenia a angažovanosti medzi (ne)profesionálmi. Kultúrna cesta inštitúcie sa okrem dramaturgie dočasných výstav zameriava na spoluprácu s inými inštitúciami, medziodborové vzťahy a sprostredkovanie diskurzívnej a vzdelávacej výmeny.


Logo EUNIC © EUNIC