Podmienky účasti v súťaži

1. Súťaž


1.1 Súťaž organizuje Goetheho inštitút Slovensko v spolupráci s MŠK Žilina a prebieha na webovej stránke www.goethe.de/slovensko/futbal. Záštitu nad podujatím prebralo Nemecké veľvyslanectvo na Slovensku.

1.2 Súťaž sa zameriava na učiteľov nemčiny a telesnej výchovy alebo futbalových trénerov a ich 12-13 ročných žiakov zo Slovenska, ktorí sa zaujímajú o nemčinu, futbal, Nemecko a Bundesligu.

1.3 Súťaž pozostáva z troch častí: učitelia sa prihlásia najskôr so šesťčlenným tímom pozostávajúcim z detí vo veku od 12 do 13 rokov, v nasledujúcich kategóriách prostredníctvom webovej stránky www.goethe.de/slovensko/futbal: Kategória I: tímy pozostávajúce zo 6 chlapcov 12-13 rokov (alebo zmiešané; dátum narodenia: 01.09.2008 a mladší), Kategória II: tímy pozostávajúce zo 6 dievčat 12-13 rokov ((alebo zmiešané; dátum narodenia: 01.09.2008 a mladšie).  
Z každej školy sa môžu zúčastniť maximálne dva tímy v každej kategórii. Spolu štyri tímy za každú školu.
 
Podmienkou je, aby sa každá skupina účastníkov prihlásila do súťaže s krátkym videom. Téma videa je „Nemecko, Slovensko a futbal“. Vo videu by malo účinkovať všetkých šesť detí (môžete za sebou zostrihať aj šesť samostatných videí). Pri tvorbe videí treba striktne dodržiavať aktuálne pravidlá správania a hygienické predpisy pre Covid-19 platné v Slovenskej republike.
Video musí byť nahraté do úložiska dát (napr. WeTransfer, Úschovna) a v registračnom formulári treba uviesť odkaz.
 
Tím je po odoslaní registračného formulára a videa oficiálne prihlásený.
 
V súťaži sa môže zúčastniť maximálne 24 tímov. Porota vyberá tímy s najlepšími videami. Hodnotí sa obsah, kreativita a realizácia.

Tímy s najpresvedčivejšími videami pozveme na finále do Prahy, kde proti sebe budú súťažiť žiaci v kategóriách futbal, znalosti nemčiny a Bundesligy.
 
Súťažiaci na konci získajú body za všetky disciplíny a zaslané videá.
Najlepší tím z každej z troch kategórií, t. j. celkovo 2 tímy vyhrajú cestu do Berlína. Ak budú opäť povolené bundesligové zápasy s divákmi, navštívia domáci zápas Herthy BSC. Alternatívou bude cesta do Berlína v menšej verzii, napr. účasť na tréningu s hráčmi Herthy.

1.4 Súťaž začína v máji 2021 online registráciou. Ďalšie fázy závisia od aktuálneho priebehu ochorenia Covid-19. Ak by sa situácia do septembra upokojila, v októbri sa v Žiline uskutoční národné finále. Cesta víťazných tímov do Berlína sa bude konať v zime 2021.

2. Účasť

2.1 Svojou účasťou účastník výslovne súhlasí s týmito podmienkami a uplatňovaním nemeckého právneho poriadku.

2.2 Oprávnenie na účasť v súťaži majú učitelia, futbaloví tréneri a ich žiaci. Dátum narodenia u žiakov musí byť 1.9.2008 resp. 1.9.2009 alebo neskôr a musia mať bydlisko na Slovensku.

2.3 Účasť vo finále je možná len s šesťčlenným žiackym tímom v nasledujúcich kategóriách: Kategória I: tímy pozostávajúce zo 6 chlapcov 12-13 rokov (alebo zmiešané; dátum narodenia: 01.09.2008 a mladší), Kategória II: tímy pozostávajúce zo 6 dievčat 12-13 rokov (alebo zmiešané; dátum narodenia: 01.09.2008 a mladšie), plus učiteľ a jeden náhradník.
 
2.4 Z každej školy sa môžu zúčastniť maximálne dva tímy v každej kategórii.

2.5 Učitelia ubezpečujú, že zákonní zástupcovia ich žiakov súhlasili s účasťou vo finále.

2.6 Účasť v tejto súťaži je dobrovoľná a bezplatná; účasť a šanca na úspech nezávisia od získania tovaru alebo využitia služby.


3. Realizácia a priebeh

3.1 Učitelia alebo tréneri natočia video na tému „Nemecko, Slovensko a futbal“ a zaregistrujú sa do súťaže so svojim tímom do 19.09.2021 pomocou online formulára na webovej stránke súťaže.

3.2 Tímy s najpresvedčivejšími videami pozveme na finále. Celkovo sa v súťaži môže zúčastniť maximálne 24 tímov. Porota vyberá tímy s najlepšími videami. Hodnotí sa obsah, kreativita a realizácia.
3.3 Ďalšie fázy závisia od aktuálneho priebehu ochorenia Covid-19. Ak by sa situácia do septembra upokojila, v októbri 2021 sa v Žiline uskutoční národné finále, v ktorom proti sebe nastúpia vybrané žiacke tímy a zmerajú si sily vo svojich znalostiach nemčiny, poznatkoch o Nemecku a Bundeslige, ako aj o futbale.
Najlepší tím z každej z dvoch kategórií, t. j. celkovo 2 tímy vyhrajú v zime 2021víkend
v Berlíne. Ak budú opäť povolené bundesligové zápasy s divákmi, navštívia domáci zápas Herthy BSC. Alternatívou bude cesta do Berlína v menšej verzii, napr. účasť na tréningu s hráčmi Herthy.
3.5 Celá súťaž a jej podmienky účasti závisia od vývoja pandémie koronavírusu a s tým súvisiacimi predpismi. Podmienky účasti a/alebo súťaže sa môžu kedykoľvek upraviť.
 

4. Autorské práva a práva osobnosti

4.1 Účastníci udeľujú Goetheho inštitútu neobmedzené právo na využívanie produktov vytvorených pre túto súťaž všetkými známymi a neznámymi spôsobmi použitia z hľadiska priestoru a času a súčasne obsahovo obmedzené na súťaž. Patrí sem najmä právo na reprodukciu a distribúciu produktov v tlačenej forme, ako aj na obrazové a zvukové nosiče, právo na ich verejné sprístupnenie na internete, vrátane použitia v sociálnych sieťach (napr. facebook) a právo na ich vystavenie a predvedenie. Udelenie používateľských práv je bezplatné. Goetheho inštitút je oprávnený vyššie uvedené práva udeliť tretím stranám.
 
4.2 Účastníci ubezpečujú, že na produkty sa nevzťahujú práva tretích strán, najmä autorské práva, iné ochranné práva alebo práva osobnosti, a že s produktom môžu slobodne nakladať. Preventívne zbavujú Goetheho inštitút všetkých nárokov tretích strán, ktoré sú založené na tom, že vyššie uvedené ubezpečenie neplatí.
 
4.3 Goetheho inštitút je oprávnený použiť produkty, ktoré vytvorili účastníci, avšak nemá povinnosť ich použiť. Goetheho inštitút uvedie pri všetkých formách použitia mená účastníkov.
 

5. Zodpovednosť

5.1 Goetheho inštitút nenesie zodpovednosť za stratu alebo neúplnosť osobných údajov, ktoré účastník sprostredkoval Goetheho inštitútu, pokiaľ strata alebo neúplnosť nie sú dôsledkom úmyselného a hrubo nedbanlivého správania Goetheho inštitútu alebo jeho zamestnancov. To platí aj pre oznamovanie informácií tretími stranami v dôsledku technických chýb spôsobených pri prenose údajov a / alebo neautorizovaného prístupu.
 
5.2 Na zodpovednosť Goetheho inštitútu za náhradu škody sa vzťahujú nasledujúce vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti bez toho, aby boli dotknuté ďalšie zákonné predpoklady podľa tohto bodu 5.
 
5.3 Goetheho inštitút nesie zodpovednosť bez obmedzení, pokiaľ príčina škody vychádza z úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.
 
5.4 Goetheho inštitút ďalej zodpovedá za porušenie základných povinností spôsobených ľahkou nedbanlivosťou, ohrozujúcich dosiahnutie účelu zmluvy alebo za porušenie povinností, ktorých splnenie umožní to, aby sa vôbec súťaž mohla uskutočniť a na ktoré sa účastníci spoliehajú. V takom prípade však Goetheho inštitút zodpovedá len za predvídateľné, typické škody, ktoré môžu vzniknúť zo zmluvy. Goetheho inštitút nenesie zodpovednosť za ľahké nedbanlivostné porušenie iných povinností, než tých, ktoré sú vo vetách uvedených vyššie.

5.5 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti neplatia v prípade ohrozenia života a zdravia, nedostatkov zistených po prevzatí záruk za kvalitu produktu a úmyselne zamlčaných vád.  Ručenie podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou produktu zostáva nedotknuté.
 
5.6 Pokiaľ je zodpovednosť Goetheho inštitútu vylúčená alebo obmedzená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov zamestnancov a pomocných síl Goetheho inštitútu.
 

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Goetheho inštitút dodržiava zákonné ustanovenia o ochrane osobných údajov.
 
6.2 Účastníci súhlasia s tým, aby Goetheho inštitút uchovával, spracúval a prenášal osobné údaje, ktoré uviedli pre potreby súťaže, pokiaľ je to potrebné a účelné.

6.3 Údaje sa neposkytnú tretím stranám na iné účely.
 
6.4 Účastníci môžu kedykoľvek požiadať o informácie o tom, ktoré z ich údajov Goetheho inštitút uchováva. Účastníci môžu kedykoľvek odvolať svoj súhlas s uchovávaním osobných údajov a tým odstúpiť od účasti v súťaži. Postačí, ak pošlú mejl s poznámkou príslušnému Goetheho inštitút na adresu: anastazia.soltysova@goethe.de.
 
6.5 Zodpovedným pracoviskom v zmysle zákonov o ochrane osobných údajov je Goetheho inštitút so sídlom v Mníchove (Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München).
 

7. Predčasné ukončenie súťaže

7.1 Goetheho inštitút poukazuje na to, že nemožno zaručiť dostupnosť a fungovanie súťaže. Súťaž je možné ukončiť alebo zrušiť na základe vonkajších okolností a obmedzení bez toho, že by účastníkom vznikli akékoľvek nároky voči Goetheho inštitútu. Sem patria organizačné alebo technické problémy (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácie alebo chyby v hardvéri a / alebo softvéri).
 
7.2 Goetheho inštitút je oprávnený zrušiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.
 

8. Iné a záverečné ustanovenia

8.1 Výhry sa za žiadnych okolností nevyplácajú v hotovosti.

8.2 Nárok na výhru nie je možné postúpiť (úplne nový tím, účasť náhradných hráčov je možná).

8.3 Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré poskytnú nepravdivé osobné údaje.
 
8.4 Právny postup v súvislosti s určením víťazov a ich výsledkov je vylúčený.
 
8.5 Za projekt „1:0 pre nemčinu“ zodpovedá Goetheho inštitút Slovensko (Panenská 33, 814 82 Bratislava, Slovensko).
 
8.6 Realizácia súťaže a právne vzťahy osôb zapojených do súťaže sú založené výlučne na právnom poriadku Nemeckej spolkovej republiky, bez ohľadu na miesto, z ktorého sa účastník súťaže zúčastní. Táto voľba práva sa uplatňuje na spotrebiteľov len v prípade, ak spotrebiteľ nie je zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú záväzné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa štátu, v ktorom má obvyklý pobyt.

8.7 Ak by boli niektoré ustanovenia týchto podmienok účasti neúčinné alebo nevykonateľné, alebo sa takými stali, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.
 
8.8 Tieto podmienky účasti sa predkladajú v nemeckom a českom jazyku. V prípade nezrovnalostí medzi jazykovými verziami má prednosť nemecká verzia.