Marko
Respektoni rregullat e shtëpisë

Nëse keni nevojë për një përkthim në shqip ose maqedonisht, përfshini përkthimin në cilësimet.

Marko 2
© Goethe-Institut
Marko Respektoni rregullat e shtëpisë
Marko 5
© Goethe-Institut