Eine Frau vergleicht einen Druck mit einer Farbkarte. © Goethe-Institut

  
به رسمیت شناختن مدارک آموزشی، کاری و دانشگاهی کسب شده در خارج از آلمان چگونه است؟
ما برای شما چهار داده‌نما تهیه کرده‌ایم که شما را راهنمایی می‌کنند. برای رسیدن شما به نتیجه، ما لینک‌های اینترنتی مورد نیاز را برای شما درج نموده‌ایم.

شما هنوز در وطن خود هستید