Eine Frau vergleicht einen Druck mit einer Farbkarte. © Goethe-Institut

Како функционира признавањето на диплома за завршено образование стекната во странство, за стручната обука или студии?
Имаме четири информативни графикони за Вас кои ќе Ви помогнат при ориентација. И најдобриот дел е тоа што за да ја достигнете Вашата цел, ги вметнавме и правилните линкови.

Вие сте сеуште во Вашата матична земја