กรุงเทพ

ชื่อโครงการ: Inclusafe by ComMemo
หัวข้อ: พื้นที่แลกเปลี่ยน / ชุมชน

ฤทัยธัมม์ โสฬศ
วรานารถ จันทร์แจ่มใส
อภิสรา เฮียงสา
ญาณิน ธัญกิจจานุกิจ
พิชญาภา คณาพัฒนวงศ์

Inclusafe by ComMemo © ReThink Urban Spaces

​​​​​​​
ComMemo มาจากการผสมผสานคำว่า ‘community’ เข้ากับ ‘memory’ โดยเป็นทีมย่อยของเยาวชนริทัศน์กรุงเทพฯ ที่สนใจในประเด็นการพัฒนาชุมชนผ่านการปลุกจิตสำนึกร่วมของสมาชิกในชุมชน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในการพัฒนาเมืองต่อไปในที่สุด การพัฒนาเมืองส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับ “คน” น้อยที่สุด โดยเฉพาะคนกลุ่มชายขอบ ดังนั้น กลุ่ม ComMemo จึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของเมือง ว่าประชาชนคือหัวใจของกลไกการพัฒนาเมืองและจึงไม่ควรถูกปิดกั้นการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ComMemo ยังอยากบอกเยาวชนว่า พวกเขามีสิทธิและจงเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยมือของพวกเขาเอง จิตสำนึกร่วมในชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผู้ใดตกอยู่ในอันตราย ชุมชนต้องปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความเปราะบาง นี่เป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ตัดสินใจลุกขึ้นมาทำโครงการ Inclusafe ซึ่งเป็นการประสมคำระหว่างคำว่า ‘inclusive’ (การนับรวมคนทุกกลุ่ม) กับ ‘safe’ (ความปลอดภัย) โดยพวกเขาเลือกทำโครงการกับเด็ก ๆ ในตรอกสลักหิน ย่านชุมชุนแออัดเก่าแก่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครื่องมือในการส่งเสริมความปลอดภัยและความเท่าเทียมในชุมชน กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการสำรวจกรอบแนวคิดและการระบุปัญหาในแง่มุมด้านสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง การออกแบบความปลอดภัย และการนำเสนอผลที่ได้จากกิจกรรมเพื่อนำไปแปลงเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในอนาคต


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/rtusbangkok