RTUS Research © Goethe-Institut / Charlotte

ทรัพยากร

เราได้รวบรวมความรู้และบทเรียนจากกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงบทความทางวิชาการจากต่างประเทศเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมือง ทั้งนี้ ทรัพยากรบางชนิดอาจมีเพียงเอกสารสรุปเท่านั้นที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนฉบับเต็มจะเป็นภาษาไทย

กล่องเครื่องมือริทัศน์ (RTUS Tool Kit) เป็นทรัพยากรสำหรับกลุ่มเยาวชนและหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ ในประเทศไทยที่ต้องการทำงานกับเยาวชนในการพัฒนาและวางผังเมือง กล่องเครื่องมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงที่ถูกพัฒนามาจากประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในโครงการ

ReThink Urban Spaces Project by Shma © ReThink Urban Spaces

การประเมินการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมือง ผ่านกิจกรรมที่ริเริ่มโดยเยาวชนภายใต้โครงการ Rethink Urban Spaces จัดทำโดย บริษัท ฉมา

รายงานการศึกษานี้เป็นฉบับต่อเน่ืองจากรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับการพัฒนาเมืองใน 5 จังหวัดของประเทศไทย จัดทำโดย บริษัท ฉมา จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยใช้การศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาจากต่างประเทศและกรณีของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมืองผ่านกิจกรรมริเริ่มโดยเยาวชนภายใต้โครงการ Rethink Urban Spaces

ข้อมูลเพิ่มเติม 

RTUS Concept for an Online Urban Youth Community Platform © ReThink Urban Spaces

แนวคิดโครงการริทัศน์สำหรับพื้นที่ชุมชนเยาวชนเมืองออนไลน์

“พื้นที่ชุมชนเยาวชนเมืองออนไลน์” เป็นแนวทางที่เป็นผลมาจากการทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ออนไลน์ที่ขับเคลื่อนโดยเยาวชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยต่อยอดเครือข่ายโครงการริทัศน์ให้คงอยู่ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

What is youth participation? © Thai Civic Education Foundationแบร์รี เช็คโคเวย์

การมีส่วนร่วมของเยาวชนคืออะไร

การมีส่วนร่วมของเยาวชนช่วยสร้างเสริมพัฒนาการเชิงบุคคลและสังคม ให้ความเชี่ยวชาญแก่โครงการและการบริการด้านเด็กและเยาวชน และส่งเสริมสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น แต่การมีส่วนร่วมของเยาวชนยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ขั้นพื้นฐานที่สำคัญสุด การขาดความเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานเป็นข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในฐานะแนวปฏิบัติและหัวข้อในการศึกษา บทความชิ้นนี้เป็นการสำรวจสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน ข้อเสนอทั่วไปที่ได้รับการยืนยันโดยงานวิจัยและการปฏิบัติ และคำถามหรือประเด็นที่ยังไม่ได้รับการตอบซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต บทความนี้เป็นการเชื่อมโยงแนวคิดจากสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนสาขาวิชานี้ให้เดินไปข้างหน้า

โปสการ์ดแสดงความหวังของเยาวชนที่จะมีสนามฟุตบอลในชุมชน © Ralph Fleckenstein, JAS – Jugend Architektur Stadt e. V. (YOUTH ARCHITECTURE CITY)แอนนา ยูเลียนเน่อ ไฮน์ริค

นักออกแบบเมืองรุ่นเยาว์ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเมืองในประเทศเยอรมนี

การวางแผนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางควรน้อมรับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในฐานะพลเมืองด้วยกัน การกระทำดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ นักวางผังเมืองในฐานะผู้เชี่ยวชาญอาชีพไม่ควรวางแผนสำหรับเยาวชนเท่านั้น แต่ควรวางแผนร่วมกับเยาวชน และเห็นค่าการพัฒนาเมืองที่ได้รับการสนับสนุนโดยเยาวชน เนื่องจากการกระทำดังกล่าวสร้างความท้าทายแก่นักวางผังเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บทความนี้จึงนำเสนอวิธีการมีส่วนร่วมรูปแบบต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักวางผังเมืองจะทำงานร่วมกับเยาวชนในฐานะนักออกแบบเมืองได้อย่างไร ข้าพเจ้าได้สนับสนุนแนวทางที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลางผ่านทฤษฎีขั้นบันไดของการมีส่วนร่วมของเยาวชนโดยโรเจอร์ ฮาร์ท ซึ่งเน้นตอบคำถามว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรในรูปแบบการมีส่วนร่วมต่างๆ รูปแบบการมีส่วนร่วม ทั้งที่นำโดยรัฐ การมีส่วนร่วมที่นำโดยองค์กรเยาวชน ตลอดจนโครงการของเยาวชนแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการพัฒนาเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากความรู้ ความต้องการ และความคิดของเยาวชน รูปแบบการมีส่วนร่วมเหล่านี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองพิจารณาว่าจะนำมันไปปรับใช้ ส่งเสริม ขยับขยาย หรือเผยแพร่ต่อไปอย่างไร

การอนุญาตให้มีส่วนร่วม – เยาวชนกำลังสร้างที่นั่งไม้ที่สถานที่ก่อสร้างแบบมีส่วนร่วม © Ralph Fleckenstein, JAS – Jugend Architektur Stadt e. V. (YOUTH ARCHITECTURE CITY)แอนนา ยูเลียนเน่อ ไฮน์ริค และศ.ดร. อังเกลา มิลเลียน

เยาวชนในฐานะผู้สร้างเมือง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในเทศบาลเมืองประเทศเยอรมนี

ในปี 2552 กระทรวงการคมนาคม การสร้าง และการพัฒนาเมืองของรัฐบาลกลางประเทศเยอรมนีได้เปิดตัวโครงการวิจัยที่ชื่อว่า “เยาวชนในชุมชนชมเมือง (Adolescents in Urban Neighborhoods)” โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาและวางผังเมืองในประเทศเยอรมนี โครงการนำร่องจำนวนทั้งหมด 55 โครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนและถูกนำไปปฏิบัติทั่วประเทศเยอรมนีระหว่างปี 2552 – 2556 เพื่อสำรวจวิธีการ เครื่องมือ และยุทธศาสตร์ในการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ บทความนี้เป็นการพูดถึงและระบุโอกาสและความท้าทายต่างๆ ของการมีส่วนร่วมที่นำโดยรัฐและการมีส่วนร่วมอีกสองรูปแบบ อันได้แก่ การบูรณาการโครงการของเยาวชนในกระบวนการวางผังเมืองและการมีส่วนร่วมที่นำโดยองค์กรเยาวชน เพื่อขยายความเข้าใจของเราต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชน

องค์กรหลัก