RTUS City © Goethe-Institut / Charlotte

เมือง

โครงการริทัศน์ทำงานกับเยาวชนเมืองจากเมือง 5 เมืองใน 5 ภาคของประเทศไทย อันได้แก่ เชียงใหม่ (เหนือ) ขอนแก่น (อีสาน) กาญจนบุรี (ตะวันตก) หาดใหญ่ (ใต้) และกรุงเทพฯ (กลาง) นอกจากนี้ โครงการยังได้คัดเลือกเมืองภาคีในยุโรปร่วมกับเครือข่ายเมืองหลวงยุโรปจำนวน 3 เมือง ได้แก่ เทสซาโลนีกี (กรีซ) ไคลเปดา (ลิทัวเนีย) และคลุจ-นาโปกา (โรมาเนีย)

RTUS-Bangkok © jovannig

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร (ชื่อเต็ม: กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์  มหินทรายุธยา  มหาดิลกภพ  นพรัตนราชธานีบูรีรมย์  อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน  อมรพิมานอวตารสถิต  สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์) เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งมีความหมายว่า “พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร”

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS-Chiang Mai © aireowrt

เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากรราว 1.76 ล้านคน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณมี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันกำลังพิจารณาสมัครเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS-HatYai © worldpitou

หาดใหญ่

หาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งในภาคใต้ของไทย เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมซึ่งเห็นได้จากความหลากหลายทางศาสนา สถาปัตยกรรม และเอกลักษณ์ทางด้านอาหารที่มีต้นกำเนิดเเละวัฒนธรรมมาจากเชื้อชาติจีนส่วนใหญ่ รวมถึงอิสลามในบางพื้นที่ หาดใหญ่เป็นชุมทางคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้ สะดวกสบายทั้งการเดินทางภายในประเทศและยังเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศอย่างมาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS-Kanchanaburi © chokniti

กาญจนบุรี

กาญจนบุรีเป็นเมืองที่อยู่ภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และมีชายแดนติดอยู่กับเพื่อนบ้านประเทศพม่า มีแม่น้ำสายสำคัญทั้งแม่น้ำแควใหญ่และน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสาตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS-Khon Kaen © Dchulov

ขอนแก่น

ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่อยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพประมาณ 450 กม.
ขอนแก่นมีอายุมากกว่า 230 ปี และมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างก้าวกระโดด รวมไปถึงการกำหนดให้ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางของการพัฒนาภาคอีสาน ทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การแพทย์ และอุตสาหกรรม ส่งผลให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม
European Youth Capital Partner Cities © Klaipeda City Municipality

ทำความรู้จักเมืองภาคีเมืองหลวงเยาวชนยุโรป

เมืองภาคีจำนวน 3 เมืองภายในสหภาพยุโรปได้ถูกเลือกร่วมกับเครือข่ายเมืองหลวงเยาวชนยุโรป (European Youth Capital: EYC) เมืองหลวงเยาวชนยุโรปเป็นตำแหน่งที่เวทีเยาวชนยุโรป (European Youth Forum) มอบให้เพื่อเสริมพลังเยาวชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน และสร้างความเข้มแข็งแก่อัตลักษณ์ความเป็นยุโรป โดยในแต่ละปี เมืองในทวีปยุโรปจะได้รับโอกาสในการแสดงความคิด นวัตกรรม โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่พุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมเสียงของเยาวชนและนำมุมมองใหม่ ๆ จากเยาวชนมาปรับใช้ในทุกมิติของชีวิตเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม