ReThink Urban Spaces-ริทัศน์

โครงการริทัศน์ มองเมืองมุมใหม่ - ความร่วมมือเยาวชนไทย-ยุโรปในการพัฒนาชุมชนเมือง

โครงการริทัศน์ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เป็นการร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มูลนิธิการศึกษาเพื่อพลเมืองไทยและมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดที่นำโดยเยาวชนในการมองพื้นที่เมืองในประเทศไทยด้วยมุมมองใหม่ เพื่อสร้างสรรค์เมืองที่นับรวมทุกคน (inclusive cities) ให้เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนจากภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเมือง ได้มามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 

โครงการริทัศน์
© Goethe-Institut / Charlotte

เนื้อหาใหม่

What is youth participation? © Thai Civic Education Foundationแบร์รี เช็คโคเวย์

การมีส่วนร่วมของเยาวชนคืออะไร

การมีส่วนร่วมของเยาวชนช่วยสร้างเสริมพัฒนาการเชิงบุคคลและสังคม ให้ความเชี่ยวชาญแก่โครงการและการบริการด้านเด็กและเยาวชน และส่งเสริมสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น แต่การมีส่วนร่วมของเยาวชนยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ขั้นพื้นฐานที่สำคัญสุด การขาดความเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานเป็นข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในฐานะแนวปฏิบัติและหัวข้อในการศึกษา บทความชิ้นนี้เป็นการสำรวจสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน ข้อเสนอทั่วไปที่ได้รับการยืนยันโดยงานวิจัยและการปฏิบัติ และคำถามหรือประเด็นที่ยังไม่ได้รับการตอบซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต บทความนี้เป็นการเชื่อมโยงแนวคิดจากสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนสาขาวิชานี้ให้เดินไปข้างหน้า

Call for IDEATHONS © Goethe-Institut / Charlotte

กิจกรรม “ไอเดียธอน”

ขอขอบคุณเยาวชนจากเชียงใหม่ ขอนแก่น กาญจนบุรี หาดใหญ่และกรุงเทพฯ ที่สมัครเข้าร่วม “ริทัศน์ ไอเดียธอน” เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียดีๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนเมือง ผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบทางอีเมล์

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS Research © Goethe-Institut / Charlotte

งานศึกษาวิจัย

ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะมีการรวบรวมและจัดสรรให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะ นอกจากนี้ทางโครงการยังเผยแพร่บทความวิชาการทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวอย่างแนวปฏิบัติจากประเทศต่างๆ ในด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมืองอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

องค์กรหลัก