ReThink Urban Spaces-ริทัศน์

โครงการริทัศน์ มองเมืองมุมใหม่ - ความร่วมมือเยาวชนไทย-ยุโรปในการพัฒนาชุมชนเมือง

โครงการริทัศน์ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เป็นการร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มูลนิธิการศึกษาเพื่อพลเมืองไทยและมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดที่นำโดยเยาวชนในการมองพื้นที่เมืองในประเทศไทยด้วยมุมมองใหม่ เพื่อสร้างสรรค์เมืองที่นับรวมทุกคน (inclusive cities) ให้เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนจากภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเมือง ได้มามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 

โครงการริทัศน์
© Goethe-Institut / Charlotte

ReThink Urban Spaces - Video © City Cracker

ReThink Urban Spaces - Introduction Video

เนื้อหาใหม่

Reflection on Practice: © B.Arch in the International Development Studio

การสะท้อนแนวปฏิบัติ: การบูรณาการการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนในการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก: กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษและไทย

ชนชั้นคนรวยเป็นผู้บริโภคศิลปะของสถาปัตยกรรมมาเนิ่นนานแล้ว ตั้งแต่ยุคอารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย และกรีก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แนวปฏิบัติและการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบดั้งเดิมมักจำกัดอยู่เป็นเพียงการรับใช้คนส่วนน้อยของประชากรโลกเท่านั้น การให้สถาปนิกมาช่วยออกแบบบ้านคนทั่วไปถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือย บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อชี้ช่องว่างระหว่างการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบดั้งเดิมกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยมุ่งความสนใจไปที่ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้น บทความนี้ยังนำเสนอความท้าทายของการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก ซึ่งบูรณาการการพัฒนาชุมชนเข้ากับโครงการด้านสถาปัตยกรรม โดยยกกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษและไทย ผู้เขียนใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนถึงแนวปฏิบัติในการใช้การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือกในกรณีศีกษาดังกล่าว

FACTORIA JOVEN “YOUTH FACTORY” (MERIDA, SPAIN)  © FACTORIA JOVEN “YOUTH FACTORY” (MERIDA, SPAIN) 

พื้นที่สาธารณะใหม่ในสายตาเยาวชน กับความเป็นไปได้ของเมืองในฝันที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั่วถึง และเท่าเทียม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่สาธารณะเชิงธุรกิจนั้นเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ตลาด คาเฟ่ ร้านกาแฟต่างๆ โดยเฉพาะเด็กๆ และเยาวชนที่เข้ามาจับจองใช้พื้นที่เหล่านี้แทบจะทุกมิติในชีวิต ตั้งแต่การจับจ่ายซื้อของทั่วไป การใช้เวลาว่างร่วมกับเพื่อนฝูง การอ่านหนังสือเตรียมสอบ หรือแม้แต่การทำงานทางไกลแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต น่าเสียดายที่การเข้ามาใช้พื้นที่เหล่านี้มักมีค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้ามาใช้งานพื้นที่เหล่านี้ได้ นำไปสู่คำถามที่ว่าเยาวชนมองเรื่องนี้อย่างไร พื้นที่สาธารณะเหล่านี้ตอบโจทย์พวกเขามากน้อยแค่ไหน และถ้าไม่ เรามีวิธีการอะไรในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะของเมืองได้บ้าง
 

Call for IDEATHONS © Goethe-Institut / Charlotte

กิจกรรม “ไอเดียธอน”

ขอขอบคุณเยาวชนจากเชียงใหม่ ขอนแก่น กาญจนบุรี หาดใหญ่และกรุงเทพฯ ที่สมัครเข้าร่วม “ริทัศน์ ไอเดียธอน” เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียดีๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนเมือง ผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบทางอีเมล์

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS Incubation Workshop - Activities © Goethe-Institut / Charlotte

กิจกรรม

ตลอดระยะเวลาของโครงการมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบซึ่งนำโดยเยาวชน ตั้งแต่วงพูดคุยโต๊ะกลมไปจนถึงการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม ไอเดียธอน (Ideathons) ใน 5 เมืองตามภูมิภาคต่างๆ จากนั้นตัวแทนของแต่ละเมืองจะเข้าร่วมเวิร์คช็อปบ่มเพาะ (Incubation Workshop) 3 ครั้ง ระหว่างนั้นจะมีการไปทัศนศึกษาไปใน 4 ประเทศในยุโรป เมื่อได้แนวคิดในการทำโครงการในเมือง 5 เมืองทั่วประเทศไทยแล้ว นักพัฒนาเมืองรุ่นเยาว์จะนำเสนอการดำเนินโครงการในเทศกาล “ReThink Urban Spaces Youth Festival” เพื่อเป็นบทสรุปของโครงการ ในภาครวมจะมีการจัดเวทีนโยบายเพื่อต่อยอดการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
 RTUS City © Goethe-Institut / Charlotte

เมือง

โครงการริทัศน์จะทำงานร่วมกับนักพัฒนาเมืองรุ่นเยาว์ใน 5 เมืองใน 5 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) ขอนแก่น (ภาคอีสาน) กาญจนบุรี (ภาคตะวันตก) หาดใหญ่ (ภาคใต้) และกรุงเทพฯ (ภาคกลาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS Research © Goethe-Institut / Charlotte

งานศึกษาวิจัย

ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะมีการรวบรวมและจัดสรรให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะ นอกจากนี้ทางโครงการยังเผยแพร่บทความวิชาการทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวอย่างแนวปฏิบัติจากประเทศต่างๆ ในด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมืองอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

องค์กรหลัก