กิจกรรม

ตลอดระยะเวลาของโครงการมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบซึ่งนำโดยเยาวชน ตั้งแต่วงพูดคุยโต๊ะกลมไปจนถึงการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม ไอเดียธอน (Ideathons) ใน 5 เมืองตามภูมิภาคต่างๆ จากนั้นตัวแทนของแต่ละเมืองจะเข้าร่วมเวิร์คช็อปบ่มเพาะ (Incubation Workshop) 3 ครั้ง ระหว่างนั้นจะมีการไปทัศนศึกษาไปใน 4 ประเทศในยุโรป เมื่อได้แนวคิดในการทำโครงการในเมือง 5 เมืองทั่วประเทศไทยแล้ว นักพัฒนาเมืองรุ่นเยาว์จะนำเสนอการดำเนินโครงการในเทศกาล “ReThink Urban Spaces Youth Festival” เพื่อเป็นบทสรุปของโครงการ ในภาครวมจะมีการจัดเวทีนโยบายเพื่อต่อยอดการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองต่อไป

© Goethe-Institut / Charlotte
RTUS - Introducing the European Youth Capital Partner Cities © RTUS

ทำความรู้จักเมืองภาคีเมืองหลวงเยาวชนยุโรป

เมืองภาคีจำนวน 3 เมืองภายในสหภาพยุโรปได้ถูกเลือกร่วมกับเครือข่ายเมืองหลวงเยาวชนยุโรป (European Youth Capital: EYC) เมืองหลวงเยาวชนยุโรปเป็นตำแหน่งที่เวทีเยาวชนยุโรป (European Youth Forum) มอบให้เพื่อเสริมพลังเยาวชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน และสร้างความเข้มแข็งแก่อัตลักษณ์ความเป็นยุโรป โดยในแต่ละปี เมืองในทวีปยุโรปจะได้รับโอกาสในการแสดงความคิด นวัตกรรม โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่พุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมเสียงของเยาวชนและนำมุมมองใหม่ ๆ จากเยาวชนมาปรับใช้ในทุกมิติของชีวิตเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS - Foundation Workshop Intro © RTUS

Foundation Workshop

กิจกรรม Foundation Workshop เมื่อวันที่ 6-7 พฤจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อวางรากฐานไปสู่การอบรมบ่มเพาะในขั้นถัดไปในปี 2565 อันจะเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาโครงการด้วยตนเอง ส่วนที่สองของกิจกรรมจะเป็นการเสริมสร้างทักษะผ่านการแนะนำเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้สำหรับการวางแผนและดำเนินโครงการต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS Knowledge Market Pop-Up Sessions © RTUS

RTUS Knowledge Market Pop-Up Sessions 9 และ 16 ตุลาคม 2564

การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Oriantation Workshop) เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเยาวชนผู้เข้าร่วมกว่า 80 คนจากกรุงเทพมหานคร หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกาญจนบุรี ซึ่งได้รับเลือกให้ร่วมโครงการริทัศน์ ในกิจกรรมครั้งนี้สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (Society of Young Social Innovators (SYSI) รับหน้าที่เป็นกระบวนกรประสานความสัมพันธ์และสร้างทีมเวิร์คให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากริทัศน์ และเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่จากห้าเมืองเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาเมืองและให้มุมมองการพัฒนาเมืองในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS - Online Orientation Workshop - Dream City © RTUS

ONLINE ORIENTATION WORKSHOP
27 – 29 สิงหาคม 2564

การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Orientation Workshop) เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเยาวชนผู้เข้าร่วมกว่า 80 คนจากกรุงเทพมหานคร หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกาญจนบุรี ซึ่งได้รับเลือกให้ร่วมโครงการริทัศน์ ในกิจกรรมครั้งนี้สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (Society of Young Social Innovators (SYSI) รับหน้าที่เป็นกระบวนกรประสานความสัมพันธ์และสร้างทีมเวิร์คให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากริทัศน์ และเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่จากห้าเมืองเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาเมืองและให้มุมมองการพัฒนาเมืองในประเทศไทย

Online Orientation Workshop
Call for IDEATHONS © Goethe-Institut / Charlotte

กิจกรรม “ไอเดียธอน”

ขอขอบคุณเยาวชนจากเชียงใหม่ ขอนแก่น กาญจนบุรี หาดใหญ่และกรุงเทพฯ ที่สมัครเข้าร่วม “ริทัศน์ ไอเดียธอน” เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียดีๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนเมือง ผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบทางอีเมล์

ข้อมูลเพิ่มเติม
RTUS Incubation Workshop - Activities © Goethe-Institut / Charlotte

Incubation Workshop

การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่นำโดยเยาวชน ร่วมด้วยวิทยากรและกระบวนกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและสหภาพยุโรป หลักสูตรเวิร์คช็อปแนว “เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ” จะช่วยให้เยาวชนเข้าใจแนวคิดเมืองที่นับรวมทุกคนและเมืองหลากวัฒนธรรม และได้พัฒนาทักษะที่จะนำไปใช้ในการจัดการโครงการและงานสื่อสานสำหรับโครงการด้านสังคม ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเมืองก็เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรเช่นกัน

องค์กรหลัก