RTUS Incubation Workshop - Activities © Goethe-Institut / Charlotte

กิจกรรม

ในส่วนนี้ เราจะนำเสนอกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในโครงการริทัศน์ระหว่างปี 2064 กับ 2566 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสวนา กิจกรรมเดิน และทัศนศึกษา

ONLINE ORIENTATION WORKSHOP

การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Orientation Workshop) เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเยาวชนผู้เข้าร่วมกว่า 80 คนจากกรุงเทพมหานคร หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกาญจนบุรี ซึ่งได้รับเลือกให้ร่วมโครงการริทัศน์ ในกิจกรรมครั้งนี้สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (Society of Young Social Innovators (SYSI) รับหน้าที่เป็นกระบวนกรประสานความสัมพันธ์และสร้างทีมเวิร์คให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากริทัศน์ และเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่จากห้าเมืองเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาเมืองและให้มุมมองการพัฒนาเมืองในประเทศไทย

Online Orientation Workshop
© RTUS

RTUS Knowledge Market Pop-Up Sessions

การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Oriantation Workshop) เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเยาวชนผู้เข้าร่วมกว่า 80 คนจากกรุงเทพมหานคร หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกาญจนบุรี ซึ่งได้รับเลือกให้ร่วมโครงการริทัศน์ ในกิจกรรมครั้งนี้สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (Society of Young Social Innovators (SYSI) รับหน้าที่เป็นกระบวนกรประสานความสัมพันธ์และสร้างทีมเวิร์คให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากริทัศน์ และเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่จากห้าเมืองเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาเมืองและให้มุมมองการพัฒนาเมืองในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม
© RTUS

Foundation Workshop

กิจกรรม Foundation Workshop เมื่อวันที่ 6-7 พฤจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อวางรากฐานไปสู่การอบรมบ่มเพาะในขั้นถัดไปในปี 2565 อันจะเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาโครงการด้วยตนเอง ส่วนที่สองของกิจกรรมจะเป็นการเสริมสร้างทักษะผ่านการแนะนำเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้สำหรับการวางแผนและดำเนินโครงการต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
© RTUS

กิจกรรมเดินเมือง

กิจกรรมเดินเมือง (RTUS City Walk) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งกระตุ้นพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเข้าถึงการรับรู้ เรียนรู้ สำนึกใหม่ร่วมกัน 

ข้อมูลเพิ่มเติม
© RTUS

การอบรมบ่มเพาะ (Incubation Workshops)

การอบรมบ่มเพาะรอบแรกถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมเยาวชน 40 คน (ผู้ชาย 18 ผู้หญิง 22) และพี่เลี้ยง 17 คนจากสาขาวิชาต่าง ๆ การอบรมนี้เป็นโอกาสที่เยาวชนจากเมืองต่าง ๆ จะได้มาพบกันแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรก หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ถูกบังคับใช้ตลอดปี 2564
 

ข้อมูลเพิ่มเติม
© RTUS

การทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมเยียนเมืองหลวงเยาวชนยุโรป

การทัศนศึกษาจัดขึ้นในปี 2565 เพื่อเยี่ยมเยียนเมืองจำนวน 4 เมืองในสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบด้วยเบอร์ลิน (เยอรมนี) และเมืองหลวงเยาวชนยุโรป 3 เมือง ได้แก่ ไคลเปดา (ลิทัวเนีย) คลุจ-นาโปกา (โรมาเนีย) และเทสซาโลนีกี (กรีซ) โดยการทัศนศึกษานี้ได้ถูกออกแบบร่วมกับเวทีเยาวชนยุโรป (European Youth Forum) และเมืองหลวงเยาวชนยุโรป (European Youth Capital)

ข้อมูลเพิ่มเติม
© RTUS

เทศกาลเยาวชน
ริทัศน์

เทศกาลเยาวชนในแต่ละเมืองภาคีในประเทศไทยถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเมืองที่นับรวมทุกคนและเชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่ในวงกว้าง เยาวชนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำโครงการเยาวชนในประเด็นเมืองที่หลากหลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
© RTUS

เวทีเยาวชน
เมืองยุโรป-ไทย

โครงการปิดท้ายด้วยเวทีเยาวชนเมืองยุโรป-ไทย ที่จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเวทีให้โอกาสเยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดริเริ่มและการรณรงค์ตลอดโครงการจากเพื่อนเยาวชนโดยตรง รวมถึงแนวทางของเมืองหลวงเยาวชนยุโรปในการสร้างพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่วมของเยาวชน
 

ข้อมูลเพิ่มเติม
© RTUS

องค์กรหลัก