โปรแกรม

Ideathons: Call for Application © Chalita Chomphubut โครงการริทัศน์ใช้แนวทางที่นำโดยเยาวชนเพื่อสนับสนุนกลุ่มเยาวชนจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ กาญจนบุรี และขอนแก่น ในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเมืองที่เกี่ยวข้องกับตัวเยาวชนเอง โดยเยาวชนสามารถเลือกและออกแบบโครงการของตนเองได้อย่างอิสระ และขอรับคำชี้แนะและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมบ่มเพาะ (Incubation Workshop) และระบบพี่เลี้ยง ด้วยกระบวนการดังกล่าว เยาวชนสามารถสั่งสมประสบการณ์จากการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาเมือง ได้รับความรู้ในประเด็นที่สนใจ และสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับท้องถิ่น แนวทางนี้สอดคล้องกับระเบียบวิธีของโครงการริทัศน์ที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำ (learning by doing)

เยาวชนได้พัฒนาโครงการรณรงค์ของตนอย่างแข็งขันร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้องถิ่นที่เป็นทั้งภาคีภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละเมือง ความคิดริเริ่มที่นำโดยเยาวชนนี้ถือเป็นผลลัพธ์อันประจักษ์ของโครงการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาและวางผังเมือง

โครงการรณรงค์ทั้ง 15 โครงการที่ดำเนินภายใต้โครงการริทัศน์ครอบคลุมทั้งประเด็นเฉพาะและประเด็นทั่วไป และสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

•           ระบบการขนส่งสาธารณะ
•           พื้นที่สาธารณะสำหรับแบ่งปันข้อมูล รับความคิดเห็น
             และแก้ไขปัญหาชุมชน
•           สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
•           การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดโครงการรณรงค์ที่นำโดยเยาวชนที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการริทัศน์ระหว่างปี 2564 ถึง 2565 ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป กิจกรรมดำเนินไปในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ นิทรรศการ วงอภิปรายสาธารณะ การประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชน โครงการให้ความรู้ กิจกรรมเดินเมือง สารคดี บทความ การประกวดภาพถ่าย และช่องทางสื่อสารออนไลน์

กรุงเทพ

ชื่อโครงการ: Foodscape
หัวข้อ: การเดินทางเชิงอาหาร / การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ: Inclusafe by ComMemo
หัวข้อ: พื้นที่แลกเปลี่ยน / ชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ: Trans-Formation
หัวข้อ: พื้นที่ออนไลน์ /การขนส่งสาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ: ​Udee Design
หัวข้อ: การ upcycling อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม


หาดใหญ่

ชื่อโครงการ: RTUS Hat Yai
หัวข้อ: พื้นที่ออนไลน์ / วัฒนธรรมเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ: Hatyai Connext
หัวข้อ: การประชุมเชิงปฏิบัติการ / การแลกเปลี่ยนกับคนหลากช่วงวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ: HatYai Film Fest
หัวข้อ: เทศกาลภาพยนตร์ / การพัฒนาเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ: EcoX Hackagreen
หัวข้อ: พื้นที่แลกเปลี่ยน / การจัดการขยะอินทรีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ: Hat Yai Move
ชื่อโครงการ: พื้นที่ออนไลน์ / การขนส่งสาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม


เชียงใหม่

ชื่อโครงการ: Design Soulciety
หัวข้อ: ศิลปะ / การพัฒนาเมือง / พื้นที่สาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ: Chiang Mai Universal Design
หัวข้อ: การออกแบบเพื่อทุกคน / เมืองที่นับรวมทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ: Chiangmai Urban Link
หัวข้อ: พื้นที่ออนไลน์ / ชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ: Khon Suk For Us
หัวข้อ: พื้นที่เมือง / การขนส่งสาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอนแก่น

ชื่อโครงการ: ริทัศน์แคนคูณ
หัวข้อ: การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง / ชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กาญจนบุรี

ชื่อโครงการ: กาญจน์เดินทาง
หัวข้อ: แนวทางสำหรับการขนส่งสาธารณะ / ชุมชน / พื้นที่สาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม