กรุงเทพ

ชื่อโครงการ: Trans-Formation
หัวข้อ: พื้นที่ออนไลน์ /การขนส่งสาธารณะ

ชินกฤต อรุณธีรพจน์
กรกมล ศรีวัฒน์
ภูมิภากร สาระนันท์
วัชรพงษ์ วงษ์แก้ว

Trans-Formation © ReThink Urban Spaces

โครงการ Trans-Formation เป็นการเผยแพร่บทความในหัวข้อเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครบนหน้าเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มเยาวชนริทัศน์กรุงเทพฯ (ลิงค์อยู่ด้าบน) ทีมเยาวชนอยากเชิญชวนให้ผู้อ่านมาร่วมกันนิยามว่าระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไร? ขั้นตอนใดมีความจำเป็นในการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแบบที่เราวาดฝัน? บทความครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ การขนส่งส่วนบุคคล และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในกรุงเทพฯ บทความยังได้รวมความเห็นและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ อาทิ รศ. ดร. บุญชัย แสงเพชรงาม จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พูดถึงประโยชน์และความท้าทายของรถไฟและรถยนตร์ไฟฟ้า และ รศ. ดร. ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง ที่ถูกเชิญให้มาช่วยเน้นย้ำประเด็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางท้องถนน ยกตัวอย่างเช่น บทความชิ้นหนึ่งสำรวจภาพรวมของระบบรถประจำทางสาธารณะของกรุงเทพฯ และปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการรถประจำทางต้องเผชิญ ทางกลุ่มได้วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลในปีที่ผ่าน ๆ มา เพื่อทำความเข้าใจบริบทเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตดำเนินการรถประจำทางทั้ง 77 สาย บทความอีกชิ้นศึกษาการเดินเท้าในกรุงเทพฯ ด้วยโจทย์เช่น ใครมีส่วนในการออกแบบทางเดินเท้าในเมือง? หน่วยงานของกรุงเทพฯ มีปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเดินเท้าอย่างไร? การเดินเท้าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชากรเมือง และควรเป็นสิ่งที่ให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้และมีราคาถูก การเดินเท้ายังเป็นโอกาสในการเฝ้าสังเกตชีวิตคนในเมืองและเข้าใจปัญหาในสังคม อย่างไรก็ดี การเดินเท้าในกรุงเทพฯ ประสบปัญหามากมาย ดังนั้น ทางกลุ่มจึงตั้งใจจะเผยแพร่บทความเพื่อพูดถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้ต่อไป


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/rtusbangkok