กรุงเทพฯ

ชื่อโครงการ: Udee Design
หัวข้อ: การ upcycling อย่างยั่งยืน

จิรัฏฐ์ วรรัตนวงศ์
พิชชาภา หวังประเสริฐกุล
อาภัสสร ประสงค์กิจ
นัชชา ทองธราดล

Udee Design © ReThink Urban Spaces
กลุ่มเยาวชนจากกรุงเทพฯ กลุ่มนี้ริเริ่มโครงการโดยการทำการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้คนต่อการจัดการและการแยกขยะ ผู้คนแยกขยะกันหรือไม่? ทำไมถึงแยก? แยกอย่างไร? หรือทำไมถึงไม่แยก? พวกเขาพบว่า การที่คนจะเห็นความสำคัญของการแยกขยะนั้น พวกเขาจะต้องเข้าใจถึงข้อดีของมันก่อน รวมถึงผลที่ตามมาหากไม่แยกขยะ ขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วอาจเป็นแค่ขยะสำหรับบางคน แต่สำหรับคนอื่นมันอาจเป็นของที่นำไปขายได้ ดังนั้น คำว่า “ขยะ” จึงมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทางกลุ่มจึงตัดสินใจสร้างพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนเองไม่ต้องการหรือจำเป็นต้องใช้อีกแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ากระบวนการกำจัดขยะ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการรีไซเคิลและการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในหมู่ผู้เข้าร่วมที่มีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม


เว็บไซต์: https://www.instagram.com/idk_wat_2_do_with_this_shit