เชียงใหม่

ชื่อโครงการ: Chiangmai Urban Link
หัวข้อ: พื้นที่ออนไลน์ / ชุมชน

พุฒิพงศ์ แผ่นทอง
เบญจวรรณ ปัญญาเรือง
จิรัชยา หงษ์แก้ว
ญณมน ศิริวรรณ
มณฑิรา ไร่สอ

Chiangmai Urban Link © ReThink Urban Spaces

Chiangmai Urban Link เป็นสื่อสร้างสรรค์โดยกลุ่มเยาวชนที่อยากจะเชื่อมต่อการพัฒนาจากเยาวชนไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้กำหนดนโยบาย โครงการนี้มาจากความต้องการในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในพื้นที่ นำเสนอข้อมูลในหลากหลายแง่มุม และส่งต่อความต้องการของของเยาวชนและคนในชุมชนเมืองสู่สาธารณะ เพื่อสร้างพื้นที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงต่อการพัฒนาเมือง


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082288710917