หาดใหญ่

ชื่อโครงการ: EcoX Hackagreen
หัวข้อ: พื้นที่แลกเปลี่ยน / การจัดการขยะอินทรีย์

นายจิรศักดิ์ แก้วเจริญ
ศิริประภา ชำนาญธุระกิจ
สิริญญา สิริสุนทรา
พีรธัช เชวงกิจวรกุล
อันนา ขวัญเกลี้ยง

EcoX Hackagreen © ReThink Urban Spaces

โครงการโดยเยาวชนโครงการนี้เป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อออกแบบโมเดลการจัดการขยะอินทรีย์ ก่อนที่ขยะดังกล่าวจะเข้าไปสู่ระบบจัดการขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ในปัจจุบัน โมเดลนี้จะช่วยเพิ่มขีดประสิทธิภาพของระบบและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในเดือนมิถุนายน 2565 ทีม EcoX ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รัฐฟังฉัน” พร้อมสมัครเข้าประกวดโครงการด้าน BCG และได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท โครงการ EcoX Hackagreen ได้ดำเนินมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเดินชมชุมชนในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่นำโดยมัคคุเทศก์อาสาที่เป็นเด็กในชุมชน ควบคู่กับการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก ๆ ในเดือนสิงหาคม มีการจัดกิจกรรม Plogging (Jogging + Picking up) ในวันที่ 11 กันยายน 2565 ที่ให้เด็กและเยาวชนวิ่งจ๊อกกิ้ง พร้อมเก็บขยะและพูดคุยแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำมาปรับใช้จากประเทศสวีเดน นอกจากนี้ โครงการยังมีการเดินป่าและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนอื่น ๆ


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/ecoxgroup2021