หาดใหญ่

ชื่อโครงการ: Hat Yai Move
หัวข้อ: พื้นที่ออนไลน์ / การขนส่งสาธารณะ

ชัยวัฒน์ สุระคำแหง
พรสวรรค์ จันทร์หนู
อัญชิษฐา วาณิชวิริยะ

Hat Yai Move © ReThink Urban Spaces

โครงการนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างพื้นที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหมู่ผู้ใช้ระบบขนส่งในเมืองหาดใหญ่ ทางกลุ่มได้จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาของระบบขนส่งในเมืองหาดใหญ่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมในหัวข้อ “การคมนาคมเมืองหาดใหญ่: ความฝันที่เป็นจริง” เพื่อเป็นพื้นที่ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจในประเด็นนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดและทางออก ในกิจกรรมยังมีวงพูดคุยพิเศษเกี่ยวกับโมเดลในยุโรป นอกจากนี้ โครงการยังมีการจัดการประกวดภาพถ่ายสำหรับเยาวชนหาดใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 15 กับ 25 ปี ในหัวข้อ “ระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ในสายตาของคุณ”


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/HatYaiMOVE.3