หาดใหญ่

ชื่อโครงการ: Hatyai Connext
หัวข้อ: การประชุมเชิงปฏิบัติการ / การแลกเปลี่ยนกับคนหลากช่วงวัย

อณวิทย์ จิตรมานะ
สุตาภัทร ชากรี
สุทธหทัย นิยมวาส
สรวิชญ์ อังศุธาร

Hatyai Connext © ReThink Urban Spaces

​​​​​​​
Hatyai Connext เป็นผลจากการผสมคำว่า ‘Connect’ กับ ‘Next’ โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมคนและสถานที่เข้าด้วยกันผ่านเนื้อหาและกิจกรรมของเรา โครงการของเยาวชนโครงการนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างพื้นที่ทั้งสำหรับตัวเยาวชนเองและผู้ใหญ่ในชุมชนในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเติบโตร่วมกัน รวมถึงเป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนในเมืองหาดใหญ่ โครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในสถานที่สำคัญที่สะท้อนวัฒนธรรม รูปแบบการดำเนินใช้ชีวิต และวิถีชีวิตของคนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในเมือง กิจกรรมหลายกิจกรรมใช้หัวข้ออาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์เมืองหาดใหญ่ เพื่อสร้างการพูดคุยในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในแง่เศรษฐกิจ การบริการและพื้นที่สาธารณะ ประเด็นสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุด การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคของชุมชนในเมืองหาดใหญ่ในกระบวนการตัดสินใจ กิจกรรมได้นำมิติด้านวัฒนธรรมของเมือง ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หรือการอพยพย้ายถิ่นของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติศาสนา เช่น ไทย จีน มุสลิม มารวมกัน และเชื่อมสถานที่ ผู้คน และวัฒนธรรมนั้นเข้าด้วยกัน


เว็บไซต์: https://facebook.com/hatyaiconnext