หาดใหญ่

ชื่อโครงการ: HatYai Film Fest
หัวข้อ: เทศกาลภาพยนตร์ / การพัฒนาเมือง

ณรงค์ศักดิ์ กาเส็มส๊ะ
ภาคีนันท์ จงจิตร

HatYai Film Fest © ReThink Urban Spaces

​​​​​​​
โครงการของเยาวชนโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้เยาวชนในเมืองหาดใหญ่ผลิตสารคดีเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะในมุมมองของพวกเขา สารคดีถูกใช้เป็นสื่อกลางในการพูดถึงประเด็นพื้นที่สาธารณะในเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านนี้ต่อไป โครงการได้ประกาศรับใบสมัครในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีเยาวชนจำนวน 41 คนตั้งแต่อายุ 15 – 18 ปีที่ได้รับการคัดเลือกและเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 หลังจากนั้น ทีมที่ได้รับเลือกได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลาสองวัน โดย UDDC ได้จัดกิจกรรมว่าด้วยการเป็นพลเมืองตื่นรู้และการพัฒนาเมือง ส่วนไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นภาคีของโครงการ ก็ช่วยดูแลให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการผลิตสารคดี การประกวดสารคดีเยาวชนถูกจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 พร้อมการจัดฉายภาพยนตร์และวงเสวนากลางแจ้งกับเหล่าโปรดิวเซอร์วัยเยาว์ การจัดฉายภาพยนตร์และวงเสวนาที่ Lorem Ipsum Café และการประชุมเชิงวิชาการขนาดย่อยเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเมืองหาดใหญ่ นอกจากนี้ ภายใต้กรอบโครงการเทศกาลภาพยนตร์นี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกได้แก่การจัดฉายภาพยนตร์สำหรับนักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นและทางออกในการทำให้พื้นที่สาธารณะในเมืองหาดใหญ่เป็นพื้นที่ของทุกคน


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/HFF2021