เชียงใหม่

ชื่อโครงการ: ขนสุขสาธารณะ
หัวข้อ: พื้นที่เมือง / การขนส่งสาธารณะ

สิตานันท์ กันทะกาศ
อัษฎาวุธ ดำคล้ำ
ชนิกานต์ เงินเลิศสกุล

Khon Suk For Us © ReThink Urban Spaces

​​​​​​​
โครงการเยาวชนนี้ให้ความสนใจกับการขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญในเมืองเชียงใหม่ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ รถติด และการเปลี่ยนแปลงและการเข้าไปแทนที่ของชนชั้นในชุมชน (gentrification) โครงการจึงเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับทางเลือกที่จำกัดและข้อบกพร่องของการขนส่งสาธารณะในเมืองและรอบเมืองเชียงใหม่ ทางกลุ่มเริ่มทำกิจกรรมจากการทำการรณรงค์รวบรวมรายชื่อทางเว็บไซต์ Change.org  โดยสามารถรวมได้ทั้งหมด 3,984 รายชื่อ โครงการนี้เน้นย้ำปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ที่ไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่และนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น มลพิษ รถติด อุบัติเหตุบนท้องถนน ไปจนถึงปัญหาหนี้สินครัวเรือนเนื่องจากความจำเป็นในการซื้อยานพาหนะส่วนบุคคล ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 กลุ่มได้จัดกิจกรรมเชิงรุกบริเวณถนนคนเดินท่าแพ โดยถามผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวว่า “ถ้าเรามีขนส่งมวลชน คุณอยากไปลงที่ไหน” โดยจัดร่วมกับกลุ่ม “Build, Build, Space” จาก SYNC SPACE ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานรณรงค์เกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ในเชียงใหม่ กลุ่มเยาวชนยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในหัวข้อ “ขนส่งสาธารณะที่เชียงใหม่ควรมี...” ในกิจกรรม “มองหาอนาคต…ทิศทางและการพัฒนาขนส่งสาธารณะเพื่อคนเจียงใหม่” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 กลุ่มเยาวชนยังได้ร่วมงานกับกลุ่ม Green Moves the City กลุ่ม Chiang Mai Public Health และกลุ่ม Lanner ในการจัดกิจกรรมในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคคลทั่วไป นักศึกษา และกลุ่มเยาวชนจำนวนประมาณ 50 คน กิจกรรมข้างต้นมีเป้าหมายร่วมกันในการระบุปัญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพในเมืองเชียงใหม่และสำหรับเมืองเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่หัวข้อการขนส่งสาธารณะในฐานะสวัสดิการของประชาชน สิทธิในการกำหนดตนเองและการพัฒนาการขนส่งสาธารณะ และมลพิษทางอากาศในเมืองที่ขาดการขนส่งสาธารณะ


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/KhonSookForUs