ขอนแก่น

ชื่อโครงการ: ริทัศน์แคนคูณ
หัวข้อ: การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง / ชุมชน

รุ่งมิลินทร์ อินทรารักษ์
สุทธิพงษ์ มีจันดี
วิมลสิริ รัฐถาวร
ภาพตะวัน สนขู่
ศุภวิชญ์  วงศ์วิริยะชัย
พรรณิภา สีลากุล

RTUS CanCoon © ReThink Urban Spaces

​​​​​​​
เยาวชนจากขอนแก่นกลุ่มนี้มองเห็นศักยภาพของบึงทุ่งสร้างในการเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนในเมืองได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถเข้าถึงทรัพยากรเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ โดยบึงทุ่มสร้างสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพื้นที่ทางสังคมที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งในระดับบุคคล กลุ่มเพื่อน และครอบครัวในชุมชนเมืองเข้าด้วยกัน เยาวชนริทัศน์แคนคูณจึงได้จัดกิจกรรมสำรวจและสัมภาษณ์ความต้องการของคนที่ใช้พื้นที่บึงทุ่งสร้างที่จะสามารถพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ ให้ก่อประโยชน์และเป็นมากกว่าสวนสุขภาพ ข้อมูลที่ได้มาข้อมูลที่ได้มาถูกนำเสนอใน ‘เสวนาเยาวชนฟังเมือง ตอน วิถีทุ่งสร้าง’ ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของงาน Isan Creative festival 2022 เป้าหมายของโครงการนี้คือการหาหนทางในการสร้างพื้นที่สาธารณะที่ให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นประโยชน์อย่างอิสระ


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/rtus.cancoon