หาดใหญ่

ชื่อโครงการ: ริทัศน์หาดใหญ่
หัวข้อ: พื้นที่ออนไลน์ / วัฒนธรรมเมือง

ฐานิญา เมธาสมิทธ์กุล
ทิตติกาญจน์ วังมี

RTUS Hat Yai © ReThink Urban Spaces

พื้นที่ออนไลน์แห่งนี้มีไว้เพื่อให้เยาวชนหาดใหญ่แสดงความกังวลและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและทางออกในประเด็นการจัดการพื้นที่สาธารณะ การออกแบบเมืองให้นับรวมทุกคน การขนส่งสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมในเมืองของพวกเขา เพจบนสื่อโซเชียลนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของชาวหาดใหญ่เพื่อนำไปออกแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมต่อไป


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/rtus.hdy