อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้

Adisak Kantamueaunglee © UDDC ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ

ปัจจุบัน อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2553 และจากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2557 อีกทั้งเป็นผู้จัดการโครงการ GoodWalk Thailand เมืองเดินได้ เมืองเดินดี (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557) ซึ่งเป็นโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่เป็นมิตรต่อผู้เดินถนน สนใจงานโครงการในประเด็นที่หลากหลาย เช่น สารสนเทศเมืองและการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial Analytics) โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสดงภาพข้อมูลเกี่ยวกับเมืองและพื้นที่


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ