อินทิรา วิทยสมบูรณ์

Inthira Vittayasomboon © Wuttikarn Sriraksa ผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชน

เครือข่ายการศึกษาทางเลือก ผู้รับผิดชอบโครงการสาธารณศึกษา (Co-creation Learning) โครงการสาธารณศึกษาเชื่อมั่นในสิทธิ เสรีภาพและอำนาจในการเรียนรู้และเติบโตของความเป็นมนุษย์   ภายใต้การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning บนแก่นเช่นนี้ สาธารณศึกษาให้คุณค่าและความหมายสำคัญที่การค้นพบ/รู้จักตัวเอง (Self Awareness) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) การมีคุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะที่ดีระดับปัจเจกและครอบครัว เชื่อมไปสู่ระดับชุมชน สังคมและโลก (Connect & Connext) และเคารพในความหลากหลายของความเป็นมนุษย์ (Empathize) ด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าว สาธารณศึกษาจึงเปิดพื้นที่เพื่่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้เกิดการรวมตัว(กลุ่ม พื้นที่ ชุมชน เครือข่าย) ทั้ง On Ground, Online และ Offline ยกระดับ/ เชื่อมโยงการเรียนรู้ไปสู่ Action Project ที่ริเริ่มจากการมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบ วางแผนและปฏิบัติการ ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาหลายระดับ ตั้งแต่ห้องเรียน โรงเรียน ครัวเรือน ชุมชนและต่อยอดขยายผลสู่การสื่อสารสาธารณะ ใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเมือง


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ