เข็มพร วิรุณราพันธ์

Khemporn Wirunrapan © Khemporn Wirunrapan ผู้เชี่ยวชาญโครงการเยาวชน

เข็มพร วิรุณราพันธ์ เป็นผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและการส่งเสริมโอกาสในการเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็กที่ประสบความยากลำบากและแรงงานเด็ก ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเป็นผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ซึ่งรับผิดชอบโครงการ 90 โครงการที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ