ศ. ดร. อังเกลา มิลเลียน (วศ.ด.)

 Prof. Dr.-Ing. Angela Million © Prof. Dr.-Ing. Angela Million หัวหน้าภาควิชาออกแบบเมืองและการพัฒนาเมือง
มหาวิทยาลัยเทคนิคเบอร์ลิน

ศ. ดร. อังเกลา มิลเลียน เป็นหัวหน้าภาควิชาออกแบบเมืองและการพัฒนาเมืองของมหาวิทยาลัยเทคนิคเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และผู้อำนวยการย์ศูนย์ระดับโลกด้านระเบียบวิธีเชิงพื้นที่สำหรับความยั่งยืนในเมือง (Global Center on Spatial Methods for Urban Sustainability: SMUS) ภายใต้โครงการ DAAD exceed นอกจากนั้น ดร. มิลเลียนยังเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์กร JAS (Jugend-Architektur-Stadt e.V.) อีกด้วย งานวิจัยและความสนใจของดร. มิลเลียน ได้แก่ พื้นที่เชิงเรียนรู้และการวางผังเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเอนกประสงค์ การออกแบบเมืองอย่างมีส่วนร่วมและการศึกษาสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างสำหรับและร่วมกับเด็กและเยาวชน


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ