สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)

SYSI-Society of Young Social Innovators © SYSI-Society of Young Social Innovators ผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชนและทีมพี่เลี้ยง

สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 จากการรวมตัวกันของเครือข่ายคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยไปสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยและเคารพในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ สมาคมฯ เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเองผ่านการทำนวัตกรรมสังคม ทีมงานของสมาคมฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเส้นทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiental Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning) และการทำงานเป็นทีม


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ