โตมร อภิวันทนากร

Tomorn Aphiwanthanakorn © Rattanasuda Thawornrat ผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชนและกระบวนกรหลัก

โตมร อภิวันทนากร เป็นกระบวนกร-ศิลปิน / artistic director / นักฝึกอบรม และผู้ก่อตั้งกลุ่มละครการศึกษามานีมานะ (องค์กร social-profit) มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ จัดกระบวนการ และอำนวยการเรียนรู้โดยใช้ละครเพื่อการพัฒนา สร้างการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพเด็ก เยาวชน และชุมชน อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) และสุขภาวะทางเพศ สำหรับเยาวชน ครู และผู้ปกครอง การดำเนินกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงการทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ