กิจกรรมเดินเมือง โดยริทัศน์ร่วมกับ Connect Fest
21 – 23 มกราคม 2565

RTUS feat. Connect Fest City Walks © RTUS

กิจกรรมเดินเมือง (RTUS City Walk) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งกระตุ้นพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเข้าถึงการรับรู้ เรียนรู้ สำนึกใหม่ร่วมกัน 

กิจกรรมเดินเมืองให้ผู้เข้าร่วมสัมผัสคุณค่าและศักยภาพของเมืองของพวกเขา ผ่านการสังเกต สำรวจ ตั้งคำถาม ต่อยอดไปสู่การสืบสอบ ค้นหา เชื่อมโยง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจและรับรู้ด้านประเด็นเมืองของเยาวชนริทัศน์ก่อนที่จะไปสู่ช่วงการอบรมบ่มเพาะต่อไป อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเปิดให้บุคคลที่สนใจในประเด็นเมืองเข้าร่วมด้วย

เดินเมืองขอนแก่น
21 มกราคม 2565

 
Khon Kaen City Walk © RTUS

เส้นทาง Hidden Town Tour - เมืองซ้อนเมือง มีวิทยากรจากทีมบ้านโฮมแสนสุข ขอนแก่นพาผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นเยาวชนริทัศน์และบุคคลที่สนใจประเด็นเมืองมาทำความรู้จักกับที่มา ปัญหาและกระบวนการช่วยเหลือคนไร้บ้าน และทำความรู้จักกับชุมชนในเมืองขอนแก่นริมรางรถไฟที่กำลังประสบปัญหาที่อยู่อาศัยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นท่ีเมือง

เดินเมืองเชียงใหม่
21 มกราคม 2565

 
Chiang Mai City Walk © RTUS

จุดเด่นของกิจกรรมเดินเมืองเชียงใหม่คือการค้นพบสเน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ ทั้งวัดวาอาราม และสถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่า รวมถึงคูเมืองชั้นนอก ที่อาจกล่าวได้ว่ามีส่วนทำให้เชียงใหม่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆ ของไทย ระหว่างเส้นทางการเดินนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทำความรู้จักและเจอเมืองเชียงใหม่ในด้านตรงกันข้ามของเมืองที่ผู้คนมักมองข้าม ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดของคนจนเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนข้างกำแพงเมืองเก่าและชุมชนคลองแม่ข่า นอกจากนี้ยังผ่านชุมชนวัวลาย ที่มีการเกณฑ์ศิลปินสิบหมู่จากสิบสองปันนาเข้ามาอาศัย หลังจากนั่งรถราง วิทยากรได้นำผู้เข้าร่วมเดินไปเยี่ยมบ้านเตื่อมฝัน กลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่ เรียนรู้การทำงานช่วยเหลือคนไร้บ้านในเมือง ต่อมาด้วยการเดินไปดูชุมชนแออัดเมืองในละแวกกำแพงดิน

เดินเมืองกรุงเทพ
22 มกราคม 2565

 
Bangkok City Walk © RTUS
Bangkok City Walk

กิจกรรมเดินเมืองกรุงเทพฯ "พิพิธชิดชุมชน ณ ย่านบางลำพู" ได้สะท้อนถึงคุณค่าทางด้านศิลปะ สังคม และวัฒนธรรมของย่านบางลำพูผ่านเส้นทางประสบการณ์อันใกล้ชิดชุมชนและคนในย่าน ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และแนวทางของการพัฒนาย่านบางลำพูต่อไปในอนาคต จากแรงกาย แรงใจของชมรมเกสรลำพู และประชาคมบางลำพู ซึ่งเป็นตัวอย่างของพลังที่เข้มแข็งแห่งการพัฒนาย่าน เมือง และสังคม ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ที่คาดหวังอยากพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองต่อไป

เดินเมืองหาดใหญ่
22 มกราคม 2565

 
Hat Yai City Walk © RTUS
Hat Yai City Walk

กิจกรรมเดินเมืองหาดใหญ่ “เย็นค่ำย่ำเมือง : จากพื้นที่สาธารณะ สู่โอกาสเมืองสร้างสรรค์ Gastronomy” หนนี้ จึงเป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อเรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ ๆ บนเส้นทางที่ผสมผสานพื้นที่สาธารณะ ผู้คน ผู้คน ภูมิทัศน์เมือง และวัฒนธรรม โดยถูกแบบบนฐานแนวคิดที่ที่สำคัญในการตระหนักถึงคุณค่า ความหลากหลายของการอยู่ร่วมกัน และสำนึกของการเป็นเจ้าของเมืองในฐานะพลเมืองหาดใหญ่ ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเดินเมืองนี้ยังเป็นการสร้างสรรค์ความหมายใหม่ของการใช้พื้นที่เมืองในมิติการเรียนรู้ ‘ให้เมืองเป็นพื้นที่เรียนรู้’ (Urban as Learning space)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดนิเวศการเรียนรู้กับเมืองหาดใหญ่

เดินเมืองกาญจนบุรี
23 มกราคม 2565

 
Kanchanaburi City Walk © RTUS
Kanchanaburi City Walk

เดินเมืองกาญจนบุรีเริ่มต้นจากโรงงานกระดาษ หลักฐานรอยต่อทางการเรียนรู้ที่สำคัญในการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน กิจกรรมเอื้อให้เกิดการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจโครงสร้างเมืองเพื่อต่อยอดการพัฒนาเมือง บทเรียนที่สำคัญจากการเดินครั้งนี้ ได้แก่ บทบาทของกำแพงเมือง อุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง จุดเริ่มต้นของโรงงานกระดาษ และความรู้สมัยใหม่ เครื่องจักร เทคโนโลยี และเมืองในยุคสมัยใหม่