แนะนำภาคีเมืองหลวงเยาวชนยุโรป

โครงการได้คัดเลือกเมืองภาคีในยุโรปจำนวน 3 เมืองร่วมกับเครือข่ายเมืองหลวงยุโรป โดยตำแหน่ง “เมืองหลวงเยาวชนยุโรป” เป็นรางวัลที่ให้โดยเวทีเยาวชนยุโรป (European Youth Forum) เพื่อสร้างเสริมพลังให้แก่เยาวชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่อัตลักษณ์ยุโรป ในแต่ละปี เมืองในยุโรปเมืองใหม่ ๆ จะได้รับโอกาสในการแสดงนวัตกรรม โครงการ และกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมเสียงของเยาวชนและบูรณามุมมองใหม่ ๆ จากเยาวชนเข้ากับมิติต่าง ๆ ของชีวิตเมือง

ตำแหน่งเมืองหลวงเยาวชนยุโรปเป็นการเชิญชวนให้เมืองทั่วทั้งทวีปหันมามองมุมใหม่ว่าจะทำงานกับเยาวชนและให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ได้อย่างไร ตั้งแต่การขนส่งสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงโครงการด้านวัฒนธรรมและการศึกษาและกระบวนการกำหนดนโยบายอย่างเป็นประชาธิปไตย เยาวชนจำเป็นต้องได้รับโอกาสอันเท่าเทียมในการกำหนดชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในเมืองที่ตนอาศัยอยู่ โครงการเมืองหลวงเยาวชนยุโรปมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนทั้งเยาวชนและเมืองให้เปิดรับความเป็นไปได้ข้างต้น และกรุยทางให้เทศบาลเมืองอื่น ๆ ในยุโรปดำเนินรอยตาม ตำแหน่งเมืองหลวงเยาวชนยุโรปมีสภาการปกครองระดับท้องถิ่นและภูมิภาคภายใต้คณะมนตรียุโรปเป็นหน่วยงานภาคีรับรองอย่างเป็นทางการ
RTUS Picture 041 © European Youth Forum

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนทางออนไลน์ระหว่างเยาวชนจากภาคีเมืองหลวงเยาวชนยุโรปทั้ง 3 เมืองกับเมืองภาคีของโครงการริทัศน์ในประเทศไทยจำนวน 5 เมือง (เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพฯ กาญจนบุรี และหาดใหญ่) โดยมีเยาวชนจำนวน 21 คนจากยุโรปและ 45 คนจากประเทศไทยเข้าร่วม การแลกเปลี่ยนให้โอกาสเยาวชนในประเทศไทยเรียนรู้จากเยาวชนในเมืองหลวงเยาวชนยุโรปเกี่ยวกับการทำให้เสียงของเยาวชนถูกรับฟังและโครงสร้างการจัดการของกลุ่มเยาวชนในการทำงานร่วมกับหน่วยงานเทศบาลและชุมชน ประเด็นสำคัญอื่น ๆ ที่แต่ละกลุ่มสนใจ และโครงการที่เป็นกรณีศึกษา

 
Incubation Workshops © RTUS
Incubation Workshops

การแลกเปลี่ยนชี้ให้เห็นถึงประเด็นร่วมบางประเด็น ได้แก่ ช่องว่างระหว่างวัยในเมือง และโจทย์ที่ว่าเยาวชนจะเชื่อมกับคนรุ่นอื่น ๆ ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร รวมถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมของเมืองและการมองความหลากหลายเป็นจุดแข็ง อีกมุมมองที่สำคัญที่เยาวชนเห็นร่วมกันคือ เยาวชนนั้นสามารถทำงานควบคู่ไปกับผู้ตัดสินใจได้ และสามารถจัดกิจกรรมและความคิดริเริ่มเพื่อให้เยาวชนสามารถแสดงออกและรับฟังความต้องการของเยาวชน เพื่อรับประกันว่าเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนรอบที่สองแบบตัวต่อตัวกับเมืองหลวงเยาวชนยุโรปแต่ละเมืองถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไปทัศนศึกษาเยี่ยมเยียนเมืองนั้น ๆ ในช่วงฤดูร้อนปีเดียวกัน

เทสซาโลนีกี: เมืองหลวงเยาวชนยุโรป 2557

Incubation Workshops © RTUS
Incubation Workshops

เทสซาโลนีกีเป็นเมืองศูนย์กลางเยาวชนทั้งในประเทศกรีซเองและในภูมิภาคบอลข่าน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เทสซาโลนีกีได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการและกิจกรรมสำหรับเยาวชนขนาดใหญ่หลายงาน รวมถึงกิจกรรมให้การศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่าย เมืองเทสซาโลนีกีมีภาคเยาวชนที่เข้มแข็งที่ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านเยาวชน ความคิดริเริ่มของเยาวชนอย่างไม่เป็นทางการ และชุมชนนักศึกษาที่ตื่นตัวในประเด็นทางสังคมและพลเมือง เทสซาโลนีกีมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 150,000 คน เมื่อรวมกับผู้อยู่อาศัยอายุน้อยคนอื่น ๆ ในเมือง ทำให้เทสซาโลนีกีมีจำนวนเยาวชนทั้งสิ้น 200,000 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรของเทศบาลกลางและสัดส่วน 1 ใน 5 ของประชากรเมืองทั้งหมด

แนวคิดที่ถูกเลือกสำหรับเมืองหลวงเยาวชนยุโรปในปีนี้คือ “เวลา” ผู้จัดหวังจะใช้แนวคิดเรื่องเวลาเพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์และบทบาทของเมือง รวมถึงแนวโน้มในอนาคต การพัฒนา และการชุบชีวิตสังคมให้มีชีวิตชีวา โครงการที่ถูกเสนอสำหรับปี 2557 นี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยแบ่งเป็น 4 เสาด้วยกัน ได้แก่ การสร้าง การมีส่วนร่วม กลุ่มทางสังคมพิเศษ และขบวนการณ์ภาคประชาสังคมใหม่ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจ้างงาน ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การเสริมพลังทางวัฒนธรรม จิตอาสา และการทำงานกับเยาวชนในด้านสังคม/การเมือง เมืองหลวงเยาวชนยุโรปเทสซาโลนีกี 2557 ถูกออกแบบมาให้แสดงพลวัตรของเยาวชนอย่างเต็มที่ และใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับนโยบายและกฎหมายยุโรปด้านเยาวชนมาจัดกิจกรรมทั้งที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ

เมืองหลวงเยาวชนยุโรปปี 2557 ได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่เมืองและเยาวชนในเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญ ศูนย์เยาวชนเทสซาโลนีกีได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เยาวชนมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ งานอดิเรก และพัฒนาทักษะ โครงการได้พูดถึงประเด็นการเลือกตั้งยุโรปที่มีความสำคัญอย่างยิ่งผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ “(E) U VOTE FOR YOU (TH) STRATEGIES” โดยนำเยาวชนจากประเทศอิตาลี โรมาเนีย และกรีซมารวมกัน เพื่อพูดคุยในหัวข้อหลักต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกตั้งยุโรป รัฐสภายุโรป และสิ่งที่เยาวชนต้องการจากรัฐสภายุโรปสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เป็นเยาวชนในการเลือกตั้งปี 2557 อาสาสมัครกว่า 3,000 คนได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเมืองหลวงเยาวชนยุโรปนี้ ส่วนใหญ่ไม่เคยทำงานจิตอาสามาก่อน และหลายคนยังคงมีบทบาทในเมืองอย่างแข็งขันในปัจจุบัน นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางประการเท่านั้น และยังมีที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมาย อาจกล่าวได้ว่า ปีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อเมืองและเยาวชนของเมืองอย่างยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้


คลุจ-นาโปกา: เมืองหลวงเยาวชนยุโรป 2558

s © ReThink Urban Spaces

เมืองยุโรปที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นสากล และเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเป็น “หัวใจแห่งทรานซิลวาเนีย” เมืองคลุจ-นาโปกาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศโรมาเนีย รองจากเมืองหลวงบูคาเรสต์ เมืองนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการศึกษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้ของยุโรป เรื่องจากมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ถึง 11 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยและภาคเยาวชนที่มีชีวิตชีวาเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

ภารกิจของเมืองคลุจ-นาโปกาในฐานะเมืองหลวงเยาวชนยุโรปปี 2558 คือการสร้างความเข้มแข็งแก่บทบาทของเยาวชนและส่งเสริมให้เยาวชนและองค์กรเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างแข็งขันผ่านกระบวนการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบ และนับรวมทุกคน ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีของโครงการ เมืองคลุจ-นาโปกาได้แบ่งปันพื้นที่ วัฒนธรรม พลัง ภาระงาน ความสุข วิสัยทัศน์ และคุณค่ายุโรปร่วม เพื่อทำงานในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ การสร้างเสริมพลังเยาวชน การรณรงค์ การเคลื่อนที่ การสนทนาแบบมีโครงสร้าง และข้อมูล

แนวคิดร่วมที่เชื่อมร้อยโครงการเข้าด้วยกันคือ การแบ่งปัน (SHARE) “เราเชื่อว่า เมืองคลุจ-นาโปกาสามารถแบ่งปันวัฒนธรรมของเรากับทวีปยุโรปได้ ทวีปยุโรปสามารถได้รับการแบ่งปันจากเมืองคลุจ-นาโปกา เยาวชนยุโรปสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์ของตนเองต่อทวีปยุโรปในปัจจุบันและอนาคต พวกเราทุกคนสามารถแบ่งปันพื้นที่ของเมืองคลุจ-นาโปกาและประสบการณ์ตลอดระยะหนึ่งปีผ่านโครงการและกิจกรรมที่ถูกนำเสนอ และเราสามารถแบ่งปันความเป็นมืออาชีพ ความรู้ และประสบการณ์ของเรา เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในโลก เราเชื่อว่า เมืองหลวงเยาวชนควรแบ่งกันพลังและความสุข ผ่านการเคลื่อนที่ การเป็นหุ้นส่วน เครือข่าย และงานจิตอาสา เราทุกคนสามารถแบ่งปันความเป็นยุโรปผ่านโครงการเยาวชนแบบบูรณาการนี้”

 

ไคลเปดา: เมืองหลวงเยาวชนยุโรป 2564

Incubation Workshops © RTUS
Incubation Workshops

เมืองไคลเปดาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของประเทศลิทัวเนียและตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศ พื้นที่เมืองทอดยาวบนชายฝั่งคูโรเนียนลากูนและทะเลบอลติกเป็นระยะทางเกือบ 20 กม. เมืองไคลเปดาเป็นทางออกสู่ทะเลและโลกภายนอกของประเทศลิทัวเนียและเป็นเมืองหลวงของเขตลิทัวเนียตะวันตก โดยเมืองกำลังพัฒนาไปเป็นเมืองท่าที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตสูง รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าดึงดูด เมืองไคลเปดายังเป็นศูนย์กลางการปกครองในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพ กีฬา และนันทนาการ

เมืองไคลเปดาพยายามกระตุ้นให้เยาวชนเชื่อในความสามารถของตัวเอง เชื่อว่าตัวเองสามารถเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายด้านเยาวชนและทำงานร่วมกันเพื่อสวัสดิการของเยาวชนในเมืองและทั่วโลกได้ ด้วยตำแหน่งเมืองหลวงเยาวชนยุโรปปี 2564 ภายใต้ธีมใหญ่ “CHOOSEKLAIPEDA” เมืองไคลเปดาต้องการเป็นเมืองที่เปิดกว้างและมุ่งเน้นการใช้ e-solutions เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนทุกคนในการเติบโต มีชีวิต ทำงาน แบ่งปัน ลงมือทำ แลกเปลี่ยน ทำลายมาตรฐาน และคิดค้นนวัตกรรม เมืองหลวงเยาวชนยุโรปไคลเปดา 2564 นำเสนอกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกว่า 200 กิจกรรม ร่วมงานกับเยาวชนในการจัดกิจกรรมประมาณ 400 กิจกรรม สร้างหุ้นส่วนระยะยาวกับองค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระหว่างประเทศกว่า 70 องค์กร และขยายฐานอาสาสมัครไปจนถึง 1,000 คน

เยาวชน องค์กรเยาวชน และเทศบาลเมืองไคลเปดาได้มาร่วมมือกันภายใต้เป้าหมายเดียวกันในการสร้างเสริมพลังแก่เยาวชน เยาวชนกว่า 500 คนได้ส่งใบสมัครเข้ามาและได้แบ่งปันความคิด ข้อมูล และความหวังของพวกเขากับเรา และทำให้ #chooseklaipeda มีชีวิตและเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวเป็นขบวนการณ์ของเยาวชน องค์กรระหว่างประเทศ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นกว่า 30 องค์กร คณะกรรมาธิการเมืองวัยเยาว์ของสหภาพเมืองบอลติก (UBC) ที่มีสมาชิกกว่า 100 เมือง คณะกรรมการเยาวชนภายใต้ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคของรัฐทะเลบอลติก (BSSC) รวมถึงคณะกรรมการเยาวชนของสภาความร่วมมือข้ามพรมแดนยุโรปในพื้นที่บอลติก (ERB) ได้ร่วมแสดงการสนับสนุนความฝันของเราในการนำคุณค่าเมืองหลวงเยาวชนยุโรปมาสู่ภูมิภาคทะเลบอลติกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์