หาดใหญ่

RTUS - Team Hat YaI- The City in Our Eyes© RTUS - Team Hat Yai

หาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งในภาคใต้ของไทย เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมซึ่งเห็นได้จากความหลากหลายทางศาสนา สถาปัตยกรรม และเอกลักษณ์ทางด้านอาหารที่มีต้นกำเนิดเเละวัฒนธรรมมาจากเชื้อชาติจีนส่วนใหญ่ รวมถึงอิสลามในบางพื้นที่ หาดใหญ่เป็นชุมทางคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้ สะดวกสบายทั้งการเดินทางภายในประเทศและยังเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศอย่างมาเลเซีย ทำให้หาดใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น นอกจากการเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้แล้ว หาดใหญ่ยังเป็น Medical Hub ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ รวมถึงเป็นเมืองที่มีสถานศึกษา, มหาวิทยาลัยและติวเตอร์จำนวนมากซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้หาดใหญ่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม อาทิเช่น เขาคอหงส์ซึ่งเป็นที่ตั้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่และยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง ซึ่งสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวมหาศาลและยังเป็นปอดของคนหาดใหญ่ทั้งเมือง  ที่สำคัญหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีศักยภาพพร้อมรองรับสำหรับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น การเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE City) เป็นต้น

ชื่อทีม: ริทัศน์หาดใหญ่
เมืองในสายตาของเรา


เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองศูนย์กลางการคมนาคม เมืองเเห่งการเเพทย์ และเป็นเมืองที่มีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคใต้

ในสายตาของพวกเรามองว่า เมืองหาดใหญ่เป็น “เมืองเเห่งโอกาส” มากกว่าเมืองอื่นๆในภาคใต้ ทั้งด้านการศึกษา เพราะหาดใหญ่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเเละมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ และด้านเศรษฐกิจ หาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการค้า ธุรกิจและการบริการ ซึ่งผู้คนในหาดใหญ่ประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตน ในเรื่องอาหาร ค้าขายสินค้าต่างๆ และพนักงานบริษัท มีธุรกิจโรงแรมและการจัดประชุม และเป็นที่ตั้งของธุรกิจขนาดใหญ่ทางการเกษตรและการเงิน ทำให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ อีกทั้งด้านการเเพทย์ จากจำนวนโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อย่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงอีกหลายเเห่ง หาดใหญ่จึงเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของภาคใต้ไปด้วย นอกจากนี้ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของเมือง เป็นจุดเชื่อมต่อของการเดินทางไปยังจังหวัดภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ทำให้หาดใหญ่เป็นชุมทางทางรถไฟ อีกทั้งยังมีสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยู่ในอำเภอข้างเคียง หาดใหญ่จึงกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมเช่นกัน

ด้วยทรัพยากรและศักยภาพทั้งหมด หาดใหญ่เติบโตเป็นเมืองที่ผู้คนเข้ามาอาศัยจำนวนมากขึ้น แต่ความเป็นอยู่ของผู้คน กลับไม่อึดอัดเหมือนเมืองใหญ่ การเดินทางสะดวกเเละรถติดน้อยกว่า ทั้งมีสวนสาธารณะเป็นปอดขนาดใหญ่ของเมืองที่ผู้คนมักจะหนีความวุ่นวายไปพักผ่อน เเละยังเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆในบริเวณรอบได้สะดวก เช่น น้ำตกโตนงาช้าง หาดสมิหลา เขาสองแผ่นดิน ฯลฯ ผู้คนที่อยู่ร่วมกันก็มีหลากวัฒนธรรม-เชื้อสายทั้งไทย จีน มาลายู รวมทั้งอินเดีย และดำเนินวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ของตน แต่ในขณะเดียวกันเมืองหาดใหญ่เองก็ยังได้ได้ตามทันกระเเสความนิยมต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เหล่านั้นอย่างรวดเร็วกว่าพื้นที่อื่นๆอีกด้วย

จากที่กล่าวมา เราจึงขอมอบคำๆหนึ่งให้กับเมืองหาดใหญ่ ในสายตาของเราว่า เมืองหาดใหญ่ คือ “เมืองหลวงเเห่งภาคใต้”

กิจกรรมที่อยากทำในเมือง
  • จัดทำสารคดีเมืองหาดใหญ่ เพื่อสะท้อนมุมมองเยาวชนและเกิดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  • รับฟัง สื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ
  • สร้างพื้นที่ตัวอย่างในการลดปริมาณขยะอย่างถูกต้องในระดับครัวเรือน
  • เปิดพื้นที่เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนทุกวัยในชุมชน เกี่ยวกับมรดกของเมือง เพื่อสร้างชุมชนที่พัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมให้ชาวหาดใหญ่มีส่วนร่วมในการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ
  • จัดนิทรรศการรวมโครงการ เพื่อสื่อสารมุมมองการพัฒนาเมืองโดยเยาวชน
จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเมืองได้อย่างไร
เชื่อมโยงคนทุกวัย เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนและเปิดรับความหลากหลาย ผลักดันโครงการต่อไปได้ในระยะยาวในทุกๆด้าน เพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่และเหมาะสมกับคนในพื้นที่

วิสัยทัศน์ของเรา
คุณภาพชีวิตของคนในเมืองหาดใหญ่ ในแง่วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สมาชิกในกลุ่ม
สุตาภัทร ชากรี (ขนุน) - ณรงค์ศักดิ์ กาเส็มส๊ะ (ชุ) - ฐานิญา เมธาสมิทธ์กุล (มาย) - กรศุทธิ์ สีหะวงษ์ (เป้) - อลิสา บินดุส๊ะ (ฝน) - สุทธหทัย นิยมวาส (แจน) - อัญชิษฐา วาณิชวิริยะ (พาย) - ชัยวัฒน์ สุระคำแหง (ดรีม) - ศิริประภา ชำนาญธุรกิจ (ซีน) - อณวิทย์ จิตรมานะ (ซอล) - ภาคีนันท์ จงจิตร (โอม) - จิรศักดิ์ แก้วเจริญ (เสก) - ปทุมมา ตั้งพิพัฒน์มงคล (เปิ้ล) - สั- มมาวดี สันตยารมณ์ (อุ้ม) - ณัฐนิชา นวลจันทร์ (น่านน้ำ) - พรสวรรรค์ จันทร์หนู (เนเก้น) - ชนนิกานต์ วังมี (ใหม่) - พลวัชร ปานงาม (โอม)