ขอนแก่น

ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่อยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพประมาณ 450 กม.
ขอนแก่นมีอายุมากกว่า 230 ปี และมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างก้าวกระโดด รวมไปถึงการกำหนดให้ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางของการพัฒนาภาคอีสาน ทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การแพทย์ และอุตสาหกรรม ส่งผลให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ อีกก้าวสำคัญหนึ่งของขอนแก่นเกิดจากการที่ขอนแก่นมีภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ส่งผลให้การพัฒนาเมืองขอนแก่นเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน กลายเป็นเมืองต้นแบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ขอนแก่นยังเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นในด้านของการมีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น เมืองแห่งผ้าไหมและแหล่งเรียนรู้ทางธรณี ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของเมือง
ปัจจุบันนอกจากขอนแก่นได้ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังถูกกำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) รวมถึงถูกยกระดับให้เป็นอุทยานธรณีโลก และเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

ชื่อทีม: ริทัศน์ขอนแก่น
เมืองในสายตาของเรา

 • เมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน
 • เมืองตัวอย่างการพัฒนาของภาคอีสาน
 • เมืองที่ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างมาก
 • เมืองที่มีหลายภาคส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาเมือง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 • เมืองที่มีความเป็นตัวตนด้านวัฒนธรรมสูง
 • เมื่องที่มีความหลากหลายทางวัฒธรรม เนื่องจากมีผู้คนจากหลายพื้นที่มาอาศัยอยู่
 • การเดินทางภายในเมืองสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมมีราคาที่เหมาะสม
 • เมืองที่มีการลงทุนจากประชาชนและภาคเอกชนภายในพื้นที่
 • เป็นเมืองที่มีพื้นที่ของทุกๆคน การขับเคลื่อนของเมืองเกิดจากผู้คนภายในเมือง เราเป็นฟันเฟืองชิ้นหนึ่งในสร้างความเป็นเมือง
 • เมืองแห่งความสนุกสนาน เป็นเมืองหมอลำที่มีเสน่ห์และโดดเด่น เป็นเมืองแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเอ็นเตอร์เทน
 • เป็นเมืองที่มีตัวเลือกในการใช้ชีวิต เช่น ระบบขนส่งมวลชนมีให้เลือกตามความเหมาะสมกับราคาและระยะเวลาในการเดินทาง
กิจกรรมที่อยากทำในเมือง
 • อยากให้เมืองมีพื้นที่อ่านหนังสือที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้อย่างเสมอภาค
 • อยากให้เมืองมีทางเท้าที่ดี และสะดวก
 • อยากให้มีพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคน ทุกกลุ่ม และเพียงพอ
 • มีพื้นที่อนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมภายในเมือง
 • มีพื้นที่สวนกลางเมือง พิพิธภัณฑ์ และอควาเรียม
 • พื้นที่เมืองที่มีความสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • พื้นที่ที่มีแนวอนุรักษ์ ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเมือง
จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเมืองได้อย่างไร
 • การสร้างเครือข่ายเยาวชนพัฒนาเมือง เป็นเครือข่ายเยาวชนที่เชื่อมประสานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอความต้องการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
 • การร่วมมือระหว่างกลุ่มเยาวชนพัฒนาเมืองและภาคประชาสังคมทั้งภายในและภาคนอกพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง
 • ร่วมมือกันสร้างข้อเสนอในการพัฒนาเมืองที่ทำงานร่วมกันทั้งภาคส่วนวิชาการและกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่
วิสัยทัศน์ของเรา
พลังเมือง ร่วมพัฒนาเมืองแบบสากล แต่บ่ลืมตัวตนความเป็นบ้านเฮา

สมาชิกในกลุ่ม
รุ่งมิลินทร์ อินทรารักษ์ (มิลิน) - สุทธิพงษ์ มีจันดี (เบนซ์) - ณัฐกร สมบัติธรรม (เจย์) - พรพิรุณ แสงแสน (ใบเตย) - ธนพล สิงห์บุญตา (ปัน) - นิตยา ชันพิมาย (นุ่น) - พรรณิภา สีลากุล (วุ้นเส้น) - วิรภัทร จันทร์เลฤทธิ์ (โอ็ก) - วิมลสิริ รัฐถาวร (ออมวิ) - ภาพตะวัน สนขู่ (ไต้) - ปนิดา ประสมศรี (น้ำ)