Användarvillkor

tillhörande Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München,
telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de (”Goethe-Institut”) för användningen av webbplatsen goethe.de (”webbplatsen”)

Innehåll

 1. Tillämpningsområde och avtalsföremål
 2. Registrering och kontraktering
 3. Goethe-Institut:s åtaganden
 4. Användarskyldigheter och förhållningsregler
 5. Sanktioner vid pliktbrott, uteslutning från plattformen
 6. Licensiering av nyttjanderättigheter
 7. Garanti och ansvar
 8. Avtalets löptid och uppsägning
 9. Ändring av användarvillkoren
 10. Tillämplig lag
 11. Tvistlösning
 12. Ångerrätt
 

1. Tillämpningsområde och avtalsföremål

För användningen av de personliga områdena på denna webbplats gäller enligt vederbörlig registrering följande användarvillkor i förhållandet mellan ”användaren” och Goethe-Institut som webbplatsens ägare.

Avtalsföremål är den kostnadsfria användningen av webbplatsen som informations- och kommunikationsplattform (”tjänst”). De avgiftsbelagda distanskurserna omfattas uteslutande av allmänna affärsvillkor.      

2. Registrering och kontraktering

En förutsättning för att få använda de personliga tjänsterna är att en registrering först genomförts. Vid registreringen måste användaren uppge sanningsenliga uppgifter (se dataskyddsförordningen). Efter registreringen får användaren ett e-brev med en bekräftelselänk. I och med aktiveringen av användarkontot genom Goethe-Institut kommer det kostnadsfria användaravtalet för webbplatsen till stånd.

Användaren får inte överlåta sin åtkomst för tredje mans användning och är som innehavare av kontot ansvarig för att skydda detta från missbruk. Användaren är därför förpliktad att hemlighålla sina inloggningsuppgifter samt skydda dessa från åtkomst av tredje man. Det är inte tillåtet använda skyddade märkesnamn eller namn på andra fysiska eller juridiska personer som användarnamn.     

3. Goethe-Institut:s åtaganden

Goethe-Institut tillåter användaren att, inom ramen för dessa användarvillkor, läsa och publicera bidrag på webbsidan såväl som att kommunicera med andra användare. Goethe-Institut ställer dessutom, inom ramen för institutets tekniska och ekonomiska möjligheter, kostnadsfritt en plattform med olika community-funktioner till förfogande för användaren.
Syftet med community-funktionerna är att möjliggöra ett tema- och ämnesrelaterat utbyte av  Goethe-Institut:s utbildnings- och kulturutbud. Goethe-Institut bedriver plattformen inom ramen för de uppgifter som det tilldelats. Plattformen får inte användas för allmänt åsiktsutbyte, användares personliga marknadsföring eller i underhållningssyfte.
Vid ett varaktigt tillhandahållande får vi göra ändringar i den digitala produkten, med utgångspunkt från den omfattning som krävs för att vidmakthålla avtalsenligheten, om

 1. det finns ett giltigt skäl för detta,
 2. ändringen inte medför några tilläggskostnader för dig, och
 3. vi på ett klart och begripligt sätt informerar dig om ändringen.

Giltiga skäl omfattar i detta avseende fall där ändringen är nödvändig för att anpassa den digitala produkten till en ny teknisk omgivning eller ett ökat användarantal eller i sådana fall där ändringen av andra viktiga driftstekniska anledningar är nödvändig.

Om ändringen försämrar användarens möjligheter att komma åt eller använda community-funktionerna i en omfattning som är mer än marginell, informerar Goethe-Institut via e-post användaren om ändringen och användarrättigheterna, inom en skälig tidsfrist innan ändringen träder i kraft.     

4. Användarskyldigheter och förhållningsregler

Inom ramen för registreringen förbinder sig användaren att alltid uppge sanningsenliga, aktuella och fullständiga personuppgifter enligt registreringsformulärets riktlinjer och får aldrig lura Goethe-Institut eller andra användare om sin identitet.
Genom att publicera innehåll på webbplatsen garanterar användaren sitt innehav av alla därmed förbundna rättigheter. Användaren förbinder sig att på webbplatsen varken publicera, eller till andra användare, skicka bidrag som strider mot god sed eller gällande lag. Användaren förbinder sig särskilt att inte publicera eller till andra användare skicka bidrag,

 • vars publicering uppfyller ett brottsrekvisit eller utgör en förseelse,
 • som bryter mot upphovs-, märkes, eller konkurrensrätten,
 • som bryter mot andras dataskyddsrättigheter (t.ex. publicering av privata meddelanden utan avsändarens godkännande),
 • vars innehåll är kränkande, osant, rasistiskt, diskriminerande, skadligt för unga, eller pornografiskt,
 • som innehåller reklam, till vilket även bilder eller länkar med eller utan tillhörande text i en signatur eller inom bidragen räknas.

Användarna ska därutöver alltid hålla sig till allmänna regler för vett och etikett ("Nätetikett") och ömsesidigt behandla varandra med respekt. Användarna får inte använda tjänsten till att hota, ofreda eller på andra sätt skada eller lura andra användare eller tredje man eller dessas anseende eller affärsverksamhet.

Vidare är det inte heller tillåtet att publicera bidrag som inte har någon anknytning till de teman som respektive område inom en community uttryckligen är ämnat för eller som på andra sätt är avsedda för att försämra det tema- och ämnesmässiga utbytet (punkt 3). Däribland räknas i synnerhet otaliga publiceringar av innehållslösa bidrag eller bidrag med identiskt innehåll (”skräppost”).

Om en användare skulle bli vittne till andra användares brott mot dessa användarvillkor är användaren förpliktad att informera administratörerna om det via e-post till kdf@goethe.de.   

5. Sanktioner vid pliktbrott; uteslutning från plattformen

Vid brott eller tillräcklig misstanke om brott mot de plikter som nämns under punkt 4 (undantaget plikten att anmäla andra användares överträdelser) kan Goethe-Institut utifrån egen bedömning vidta följande sanktioner mot användaren:

 • radering eller ändring av innehåll som användaren lämnat in och som i enlighet med Goethe-Institut:s tillbörliga bedömning utgör ett brott mot förhållningsreglerna enligt punkt 4,   
 • utfärdande av en varning,
 • inskränkning i användningen av tjänsten,
 • tillfälligt eller slutgiltigt spärrad åtkomst,
 • uppsägning av användaravtalet och radering av användarens samtliga data och samtligt innehåll, även omgående och utan tidigare försök att nå användaren.  

Om ett publicerat bidrag bryter mot punkt 4, kan Goethe-Institut utan förvarning spärra detta bidrag. Goethe-Institut informerar användaren om detta så att användaren kan ta ställning. Om det visar sig att bidraget inte bryter mot punkt 4 tar Goethe-Institut bort spärren.

Det är endast vid uppsåtliga, systematiska eller likaledes allvarliga överträdelser som Goethe-Institut spärrar användarens åtkomst utan föregående varning. Annars sker en slutgiltig spärrning endast om användaren, trots tidigare varning, på nytt bryter mot en förhållningsregel.

Dessutom är spärrningen av åtkomsten till en början endast tillfällig och Goethe-Institut ger användaren möjlighet till ett ställningstagande inom en skälig tidsfrist. Det är först efter att ställningstagandet tagits i beaktande eller tidsfristen gått ut som Goethe-Institut beslutar om en slutgiltig spärrning av åtkomsten.

Användaren friskriver Goethe-Institut från samtliga anspråk som tredje man gör gällande på grund av oaktsamt brott mot de plikter som nämns under punkt 4 (med undantag för plikten att anmäla andra användares överträdelser). Användaren förbinder sig att med fullt förtroende bistå Goethe-Institut med information och underlag i försvaret mot sådana anspråk. Användaren är också förpliktad att bära de kostnader som är nödvändiga för Goethe-Institut:s rättsliga försvar. Goethe-Institut:s vidare rättigheter och skadeståndsanspråk berörs ej av detta.     

6. Licensiering av rättigheter

Upphovsrätten för de inlämnade bidragen, i den mån som dessa är upphovsrättsskyddade, kvarstår hos respektive användare. Genom att lämna in sitt bidrag på goethe.de ger användaren emellertid Goethe-Institut den icke-exklusiva, globala och tidsmässigt obegränsade rätten att,

 • varaktigt tillgängliggöra bidrag (även översatta) för allmänheten på webbplatsen,
 • mångfaldiga och sprida bidrag (även översatta) i tryckta verk,
 • inom webbplatsen flytta på, samt koppla ihop bidrag med annat innehåll,
 • bearbeta, speciellt förkorta, översätta och flytta på bidrag inom webbplatsen, och/eller koppla ihop bidrag med annat innehåll, även utanför webbplatsen,
 • ändra eller delvis radera bidrag, såvida detta är nödvändigt enligt punkt 5.

Användaren har inte rätt göra anspråk på radering eller korrigering av sina inlämnade bidrag. Europaparlamentets och rådets bestämmelser om dataskydd (EU-förordning 2016/679), upphovsrättslagen samt användarens rättsliga möjlighet att få sina uppgifter berörs ej av detta.   

7. Garanti och ansvar

Om en digital produkt är undermålig föreligger garantianspråk. Anspråk på grund av brister i tjänsten enligt punkt 1 preskriberas inom två år efter tillhandahållandet, dock tidigast ett år efter att avtalet löpt ut.  

Skadeståndsanspråk riktade från användaren mot Goethe-Institut, dess organ, anställda och ombud är uteslutna, såvida inte annat bestämts senare.

Undantagna är skadeståndsanspråk i enlighet med garanti eller försäkran som getts av Goethe-Institut på grund av brott mot liv och hälsa, i enlighet med produktansvarslagen samt skadeståndsanspråk vid brott mot viktiga avtalsplikter. Viktiga avtalspunkter är sådana som måste uppfyllas för att avtalets syfte ska uppnås. Undantaget från skadeståndsskyldigheten är också ansvaret för skador som beror på avsiktlig eller grovt vårdslös pliktförsummelse hos leverantören, dennas lagmässiga företrädare eller representanter.   

8. Avtalets löptid och uppsägning

Detta samförståndsavtal sluts för obestämd tid och kan, utan tidsfrist, sägas upp skriftligt (exempelvis via e-post) av varje part.  

Goethe-Institut är berättigat, men inte förpliktat, att efter uppsägningen av detta avtal radera innehåll som användaren lämnat in och delat med andra användare. Användaren kan emellertid när som helst begära att användarkontot och de privata uppgifter som sparats i detta ska raderas.

När det föreligger viktiga skäl, speciellt med anledning av allvarliga eller upprepade brott mot plikterna enligt punkt 4, eventuellt efter att varning getts utan resultat, har Goethe-Institut rätt att omedelbart spärra användarens åtkomst samt säga upp avtalet utan att följa uppsägningstiden. I detta fall får ifrågavarande användare endast registrera sig på nytt efter att först ha fått ett skriftligt godkännande från Goethe-Institut.     

9. Ändring av användarvillkoren  

Goethe-Institut förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor utan att ange skäl. Goethe-Institut kommer att i god tid att informera användaren om ändringarna och i samband med användarens nästkommande besök fråga om användaren godkänner de ändrade användarvillkoren. Om användaren inte opponerar sig inom en tidsfrist på minst 14 dagar gäller användarvillkoren som antagna. I informationen om ändringen av användarvillkoren kommer Goethe-Institut specifikt påpeka att det räknas som ett godkännande om användaren inte bestrider inom den angivna tidsfristen. Om användaren bestrider, kan Goethe-Institut, enligt punkt 8, säga upp avtalet.  

Arkiv

10. Tillämplig lag

För de avtalsmässiga relationerna mellan Goethe-Institut och användaren gäller Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning. Gentemot konsumenter gäller detta lagval endast såvida konsumenten inte fråntas det skydd som konsumenten åtnjuter genom de tvingande statliga konsumentskyddsföreskrifter som råder i det land där konsumenten har sitt varaktiga uppehåll.      

TVISTLÖSNING

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet (ODR) som du hittar här:
ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenter har möjlighet att använda denna plattform för att bilägga sina tvister. Vi är beredda att delta i en tvistlösning utanför domstolen inför ett konsumentmedlingsorgan. Medlingsansvarig är: Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein,
ttps://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Ångerrätt

Konsumenter har en lagenlig ångerrätt.  

Information om ångerrätt:

Ångerrätt
Du har rätt att inom 14 dagar, utan att ange skäl, upphäva detta avtal. Ångerfristen uppgår till 14 dagar från och med undertecknandet av avtalet.
För att använda dig av ångerrätten måste du klart och tydligt (exempelvis per brev via posten eller ett e-brev) informera oss (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) om ditt beslut att upphäva detta avtal. Du kan använda det bifogade standardiserade ångerformuläret, men det är inte obligatoriskt att använda detta formulär.
För att tillvarata ångerfristen är det tillräckligt att du, innan ångerfristen löpt ut, skickar meddelandet om att du valt att utnyttja ångerrätten.

Följder av att upphäva avtalet            
Om du upphäver detta avtal måste vi omedelbart och senast inom 14 dagar, återbetala alla betalningar som vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de tilläggskostnader som uppstått om du valt ett annat leveransalternativ än det mest gynnsamma standardleveransalternativ som vi erbjudit), från det att meddelandet om ditt upphävande av avtalet inkommit till oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använt vid den ursprungliga transaktionen, om inte något annat uttryckligen överenskommits; du kommer under inga omständigheter att debiteras för denna återbetalning.
​​​​​​​
Om du begärt att tjänsterna ska börja under ångerfristen måste du betala oss ett skäligt belopp som, i relation till den totala omfattningen av de tjänster som ingår i avtalet, motsvarar andelen av de tjänster som tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerat om att du valt att utnyttja ångerrätten med avseende på detta avtal.

(Du kan använda nedanstående formulär eller själv formulera upphävandet av avtalet.)

Standardiserat ångerformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i samt skicka tillbaka detta formulär)
​​​​​​​ ​​​​​​​
Till:
 Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Tyskland
info@goethe.de

 
Härmed upphäver jag /vi (*) det av mig/oss (*) slutna avtalet gällande köpet av följande varor  (*)/tillhandahållandet av följande tjänst (*)

______________________________________________________
______________________________________________________

Beställt den (*) _____________________ (*)/mottaget den (*) _____________________


Konsumentens namn
______________________________________________


Konsumentens adress
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Konsumentens namnteckning (endast vid meddelande i pappersform)