Käyttöehdot

Goethe-Institut e.V.:n ("Goethe-Institut") ehdot goethe.de-sivuston ("verkkosivusto") käytölle.
Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Puhelin: +49 89 15921-0, info@goethe.de

Sisältö

 1. Sopimuksen soveltamisala ja aihe
 2. Rekisteröityminen ja sopimuksen tekeminen
 3. Goethe-Institutin palvelut
 4. Käyttäjän velvollisuudet ja käyttäytymissäännöt
 5. Velvollisuuksien rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset; foorumilta poistaminen
 6. Käyttöoikeuksien myöntäminen
 7. Takuu ja vastuu
 8. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
 9. Käyttöehtojen muuttaminen
 10. Sovellettavan lain valinta
 11. Riidanratkaisu
 12. Peruuttamisoikeus
 

1. Sopimuksen soveltamisala ja aihe

Seuraavia käyttöehtoja sovelletaan tällä verkkosivustolla olevien henkilökohtaisten alueiden käyttöön sen jälkeen, kun ”käyttäjä” on rekisteröitynyt verkkosivuston ylläpitäjänä toimivan Goethe-Institutin ja käyttäjän väliseen suhteeseen.

Sopimus koskee verkkosivustolla olevien henkilökohtaisten alueiden ilmaista käyttöä tiedotus- ja viestintäalustana ("palvelu") rekisteröitymisen jälkeen. Maksullisiin verkkokursseihin sovelletaan yksinomaan yleisiä sopimusehtoja.      

2. Rekisteröityminen ja sopimuksen tekeminen

Henkilökohtaisten palveluiden käyttö edellyttää ennakkoon rekisteröitymistä. Käyttäjän on rekisteröityessään annettava totuudenmukaiset tiedot ja tutustuttava tietosuojaselosteeseen Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjälle lähetetään vahvistuslinkki sähköpostitse. Verkkosivuston ilmainen käyttösopimus tulee voimaan, kun Goethe-Institut aktivoi käyttäjätilin.

Käyttäjä ei saa antaa käyttöoikeuksiaan kolmansille osapuolille, ja käyttäjän vastuulla on suojata tiliä väärinkäytöksiltä. Käyttäjää velvoitetaan salaamaan pääsytiedot ja estämään kolmansien osapuolten pääsy niihin. Käyttäjätunnuksena ei saa käyttää suojattujen tuotemerkkien tai muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden nimiä.   

3. Goethe-Institutin palvelut

Goethe-Institut antaa käyttäjälle luvan lukea ja julkaista sisältöjä verkkosivustolla ja kommunikoida muiden käyttäjien kanssa näiden käyttöehtojen puitteissa. Tätä tarkoitusta varten Goethe-Institut tarjoaa käyttäjälle teknisten ja taloudellisten mahdollisuuksiensa rajoissa ilmaisen alustan, jossa on erilaisia yhteisöllisiä toimintoja. Yhteisöllisten toimintojen tarkoituksena on mahdollistaa Goethe-Institutin koulutus- ja kulttuuritarjontaa koskeva tiedotus ja viestintä. Goethe-Institut ylläpitää foorumia sille kuuluvien tehtävien puitteissa. Alustaa ei ole tarkoitettu yleiseen mielipidekeskusteluun, käyttäjien esittelyyn tai viihdetarkoituksiin.

Jatkuvan saatavuuden nimissä digitaaliseen tuotteeseen voidaan tehdä muutoksia, jotka ylittävät sen, mikä on tarpeen sopimuksenmukaisuuden ylläpitämiseksi, jos

 1. siihen on pätevä syy,
 2. käyttäjälle ei aiheudu muutoksesta lisäkustannuksia, ja
 3. muutoksesta ilmoitetaan käyttäjälle selkeästi ja ymmärrettävästi.

Tässä mielessä pätevä syy muutokselle on esimerkiksi tarve mukauttaa digitaalinen tuote uuteen tekniseen ympäristöön tai lisääntyneeseen käyttäjämäärään tai tarve muuttaa tuotetta muista tärkeistä toiminnallisista syistä.

Jos muutos vaikuttaa merkittävästi käyttäjän mahdollisuuksiin käyttää yhteisöllisiä toimintoja tai niiden käytettävyyteen käyttäjän kannalta, Goethe-Institut ilmoittaa käyttäjälle muutoksesta ja hänen oikeuksistaan sähköpostitse kohtuullisen ajan kuluessa ennen muutoksen voimaantuloa.   

4. Käyttäjän velvollisuudet ja käyttäytymissäännöt

Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu aina antamaan totuudenmukaiset, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestään rekisteröintilomakkeen mukaisesti eikä saa missään vaiheessa johtaa Goethe-Institutia tai muita käyttäjiä harhaan henkilöllisyydestään.

Julkaistessaan sisältöä verkkosivustolla käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on siihen kaikki tarvittavat oikeudet. Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta verkkosivustolla tai lähettämättä muille käyttäjille sisältöä, joka loukkaa hyvää tapaa tai sovellettavaa lainsäädäntöä. Käyttäjä sitoutuu erityisesti olemaan julkaisematta tai lähettämättä toisille käyttäjille sisältöjä,

 • joiden julkaiseminen täyttää rikoksen tunnusmerkit tai on järjestysrikkomus,
 • jotka rikkovat tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai kilpailulainsäädäntöä,
 • jotka loukkaavat muiden tietosuojaa koskevia oikeuksia (esim. yksityisviestien julkaiseminen ilman lähettäjän suostumusta),
 • joiden sisältö on loukkaavaa, valheellista, rasistista, syrjivää, lapsia ja nuoria vahingoittavaa tai pornografista,
 • jotka sisältävät mainontaa. Tähän sisältyy grafiikka ja linkit, jotka sisältävät tai eivät sisällä tekstiä allekirjoituksessa tai viesteissä.

Käyttäjien on aina noudatettava hyvää tapaa ("netikettiä") ja kohdeltava toisiaan kunnioittavasti, eivätkä he saa käyttää palvelua toisen käyttäjän tai kolmannen osapuolen uhkailuun, häirintään, loukkaamiseen, pettämiseen tai näiden maineen tai liiketoiminnan vahingoittamiseen.

Sallittua ei ole myöskään sellaisen sisällön julkaiseminen, joka ei ole yhteydessä aiheisiin, joille yhteisön kyseinen alue on nimenomaisesti omistettu, tai joiden tarkoituksena on muutoin heikentää aiheeseen ja aihepiiriin liittyvää viestintää (kohta 3). Tähän kuuluu erityisesti sisällöltään merkityksettömien tai identtisten viestien massajulkaisu ("roskaposti").

Jos käyttäjä havaitsee toisten käyttäjien rikkovan näitä käyttöehtoja, on hänen ilmoitettava asiasta ylläpitäjille sähköpostitse osoitteeseen kdf@goethe.de.   

5. Velvollisuuksien rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset; foorumilta poistaminen

Jos käyttäjä rikkoo kohdassa 4 esitettyjä velvollisuuksia tai rikkomiseen on riittävät epäilyt (lukuun ottamatta velvollisuutta ilmoittaa muiden käyttäjien tekemistä rikkomuksista), Goethe-Institut voi harkintansa mukaan määrätä käyttäjälle seuraavat seuraamukset:

 • käyttäjän julkaiseman sisällön poistaminen tai muuttaminen, jos Goethe-Institut katsoo, että se rikkoo kohdassa 4 määriteltyjä mukaisia käyttäytymissääntöjä,
 • varoituksen antaminen,
 • palvelun käytön rajoittaminen,
 • palveluun pääsyn tilapäinen tai pysyvä estäminen,
 • käyttäjäsopimuksen irtisanominen ja käyttäjän tietojen ja sisällön poistaminen, joka voidaan tehdä välittömästi ja ilman edeltävää yhteydenottoa.

Jos julkaistu sisältö rikkoo kohtaa 4, Goethe-Institut voi estää julkaisemisen ilman ennakkoilmoitusta. Goethe-Institut ilmoittaa asiasta käyttäjälle, jotta tämä voi ilmaista kantansa. Jos käy ilmi, että julkaisu ei ole kohdan 4 vastainen, Goethe-Institut poistaa eston.

Goethe-Institut estää käyttäjän pääsyn ilman ennakkovaroitusta vain, jos kyseessä on tahallinen, järjestelmällinen tai muulla tavalla vakava rikkomus. Muussa tapauksessa lopullinen esto tehdään vasta, jos käyttäjä varoituksen jälkeen rikkoo jotain käyttäytymissääntöä uudelleen.

Pääsyn esto on aluksi väliaikainen, ja Goethe-Institut antaa käyttäjälle mahdollisuuden vastata siihen kohtuullisessa ajassa. Mahdollinen pysyvä pääsyn esto tehdään vastauksen perusteella tai määräajan päätyttyä.

Käyttäjän on korvattava Goethe-Institutille kaikki kolmansien osapuolten esittämät vaatimukset, jotka perustuvat siihen, että käyttäjä on syyllisesti rikkonut kohdassa 4 esitettyjä velvoitteita (lukuun ottamatta velvollisuutta ilmoittaa muiden käyttäjien tekemistä rikkomuksista). Käyttäjä sitoutuu tukemaan Goethe-Institutia hyvässä uskossa antamalla tietoja ja asiakirjoja tällaisten vaatimusten puolustamiseksi. Käyttäjä on myös velvollinen vastaamaan Goethe-Institutin tarvitseman oikeudellisen puolustuksen kustannuksista. Goethe-Institutin muut oikeudet ja vahingonkorvausvaatimukset säilyvät ennallaan.   

6. Käyttöoikeuksien myöntäminen

Julkaistujen sisältöjen tekijänoikeudet, sikäli kuin ne ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja, jäävät asianomaiselle käyttäjälle. Julkaistessaan sisältöä goethe.de-verkkosivustolla käyttäjä kuitenkin myöntää Goethe-Institutille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja ajallisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää sisältöä seuraaviin tarkoituksiin:

 • sisällön saattaminen pysyvästi yleisön saataville verkkosivustolla (myös käännettynä),
 • sisällön jäljentäminen ja jakelu painetuissa teoksissa (myös käännettynä),
 • sisällön siirtäminen verkkosivustolla ja sen linkittäminen muuhun sisältöön,
 • sisällön muokkaaminen, etenkin lyhentäminen, kääntäminen, siirtäminen verkkosivustolla ja/tai sen yhdistäminen muuhun sisältöön, myös verkkosivuston ulkopuolella,
 • sisällön muuttaminen tai osittainen poistaminen, jos se on tarpeen kohdan 5 mukaisesti.

Käyttäjällä ei ole oikeutta poistaa tai oikaista julkaisemiaan sisältöjä. Yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus EU 2016/679), tekijänoikeuslain ja käyttäjän mahdollisen lakisääteisen poistamisvelvoitteen määräykset eivät vaikuta tähän.   

7. Takuu ja vastuu

Jos digitaalisessa tuotteessa on vikaa, on olemassa takuuvaatimuksia. Kohdan 1 mukaisista palvelun virheistä johtuvat vaatimukset vanhentuvat kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, kun palvelu on asetettu saataville, kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuskauden päättymisestä.

Käyttäjän vahingonkorvausvaatimukset Goethe-Institutia, sen elimiä, työntekijöitä ja edustajia kohtaan on suljettu pois, ellei jäljempänä toisin määrätä. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat Goethe-Institutin antamaan takuuseen tai lupaukseen, henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen tai terveyteen kohdistuviin vahinkoihin tuotevastuulain perusteella, sekä vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta. Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat velvoitteet, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Vastuuvapaus ei koske myöskään vahingonkorvausvelvollisuutta, joka perustuu palveluntarjoajan, sen laillisten edustajien tai avustajien tahalliseen tai törkeän huolimattomaan velvollisuuksien rikkomiseen.   

8. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Tämä sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi, ja kumpikin osapuoli voi irtisanoa sen ilman ennakkoilmoitusta tekstimuodossa (esim. sähköpostitse).

Tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen Goethe-Insitutilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa käyttäjän luoma ja muille käyttäjille jaettu sisältö. Käyttäjä voi kuitenkin milloin tahansa pyytää käyttäjätilin ja siihen tallennettujen ei-julkisten tietojen poistamista.

Goethe-Institutilla on perustellusta syystä, erityisesti kohdassa 4 tarkoitettujen velvoitteiden vakavan tai toistuvan rikkomisen vuoksi, tarvittaessa epäonnistuneen varoituksen jälkeen, oikeus estää käyttäjän pääsy välittömästi ja irtisanoa sopimus ilman ennakkoilmoitusta. Tässä tapauksessa kyseinen käyttäjä voi rekisteröityä uudelleen vain Goethe-Institutin etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.   

9. Käyttöehtojen muuttaminen

Goethe-Institut pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman perusteluja. Goethe-Institut tiedottaa käyttäjälle muutoksista hyvissä ajoin muutosta seuraavan verkkosivustokäynnin yhteydessä ja pyytää käyttäjältä suostumusta muutettuihin käyttöehtoihin. Jos käyttäjä ei esitä vastalausetta kohtuullisessa, vähintään 14 päivän määräajassa, käyttöehdot katsotaan hyväksytyiksi. Ilmoittaessaan käyttöehtojen muutoksesta Goethe-Institut huomauttaa käyttäjälle nimenomaisesti, että muutos katsotaan hyväksytyksi, jos käyttäjä ei vastusta sitä mainitussa määräajassa. Jos käyttäjä vastustaa, Goethe-Institut voi irtisanoa sopimuksen kohdan 8 mukaisesti.

Arkisto

10. Sovellettavan lain valinta

Goethe-Institutin ja käyttäjän välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttaja ei menetä sen valtion pakottavien kuluttajansuojasäännösten tarjoamaa suojaa, jossa hänen asuinpaikkansa on.  

11. Riidanratkaisu   

Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi (ODR) on osoitteessa:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kuluttajilla on mahdollisuus käyttää tätä foorumia riidanratkaisuun. Olemme valmiita osallistumaan tuomioistuimen ulkopuoliseen sovitteluun kuluttajariitalautakunnassa. Toimivaltainen elin on Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Peruuttamisoikeus

Kuluttajilla on lakisääteinen peruuttamisoikeus.

Peruutusehdot:

Peruuttamisoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa ilman syytä.
14 päivän peruuttamisaika lasketaan sopimuksen tekopäivästä. Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinun pitää ilmoittaa asiasta meille yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi postitse tai sähköpostitse). Käytä tällöin seuraavia yhteystietoja: Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Germany, puhelin: +49 89 15921-0, info@goethe.de. Halutessasi voit käyttää oheista peruuttamislomaketta. Lomake ei kuitenkaan ole pakollinen. Ilmoituksen tekeminen onnistuu myös vapaamuotoisella ilmoituksella ennen peruutusajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraamukset
Kuluttajan peruuttaessa sopimuksen meillä on 14 päivää aikaa palauttaa kuluttajalta saadut suoritukset, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että kuluttaja on valinnut muun kuin halvimman tarjolla olevan vakiotoimituksen). 14 päivää lasketaan siitä päivästä, jona ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta on tullut perille. Takaisinmaksuun käytetään samaa maksuvälinettä kuin alkuperäisessä kaupassa, ellei kuluttajan kanssa ole nimenomaisesti muuta sovittu; suoritusten palauttamisesta ei saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia.
​​​​​​​
Mikäli palvelujen toimittaminen on aloitettu kuluttajan pyynnöstä tai suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on hyvitettävä meille summa, joka on kohtuullinen suhteessa hänelle peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitettuihin palveluihin ja sopimuksen mukaisten palvelujen kokonaismäärään.

(Peruuttamiseen voi käyttää alla olevaa lomaketta tai vapaamuotoista ilmoitusta.)

Peruuttamislomake

(Täytä ja palauta tämä lomake, jos haluat peruuttaa sopimuksen.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Ilmoitan / Ilmoitamme, että haluan / haluamme peruuttaa (*) tekemäni / tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*):
______________________________________________________
______________________________________________________

Tilauspäivä (*) _____________________ (*)/vastaanottopäivä (*) _____________________


Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet:
______________________________________________


Kuluttajan osoite / Kuluttajien osoitteet
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Kuluttajan allekirjoitus / Kuluttajien allekirjoitukset ja päiväys (vain jos ilmoitus lähetetään postitse)