Használati feltételek

a Goethe-Institut e. V. (Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) honlapjának (goethe.de) használatához

Tartalom

 1. Érvényességi terület és a szerződés tárgya
 2. Regisztráció és a szerződés életbe lépése
 3. A Goethe-Institut szolgáltatásai
 4. A felhasználó kötelezettségei és viselkedési szabályok
 5. Szankciók kötelezettségszegés esetén, kizárás a platformról
 6. A felhasználói jogok elismerése
 7. Szavatosság és felelősségvállalás
 8. Futamidő és a szerződés megszűnés
 9. A használati feltételek megváltoztatás
 10. Joghatóság
 11. Viták rendezése
 12. Elállási jog
 

1. Érvényességi terület és a szerződés tárgya

A honlap személyre szóló részeinek – regisztrációt követő – használatához a „felhasználó” és a Goethe-Institut mint a honlap üzemeltetője között az alábbi használati feltételek lépnek érvénybe.

A szerződés tárgya a honlapnak mint információs és kommunikációs platformnak („szolgáltatásnak”) a díjtalan használata. A térítésköteles távoktatási kurzusok kizárólag az Általános üzleti feltételek tárgyát képezik.      

2. Regisztráció és a szerződés életbe lépése

A személyre szóló szolgáltatások használata előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a felhasználónak valós adatokat kell megadnia, és figyelembe kell vennie az Adatvédelmi nyilatkozatot. A regisztráció után a felhasználó emailben kapja meg a megerősítő linket. Miután a Goethe-Institut aktiválta a felhasználói fiókot, életbe lép a honlap díjtalan használatára vonatkozó szerződés.

A felhasználó nem adhatja át harmadik félnek a hozzáférését, és a fiók tulajdonosaként köteles megakadályozni a fiók jogtalan használatát, ezért mások előtt titokban kell tartania a hozzáférési adatait. Védett márkaneveket vagy más természetes vagy jogi személyek nevét nem szabad felhasználói névként alkalmazni.   

3. A Goethe-Institut szolgáltatásai

A Goethe-Institut engedélyezi a felhasználónak, hogy a használati feltételek keretében közleményeket olvasson és tegyen közzé a honlapon, valamint más felhasználókkal kommunikáljon. E célból a Goethe-Institut a maga technikai és gazdasági lehetőségei szerint különböző közösségi funkciókkal rendelkező, ingyenes platformot bocsát a felhasználó rendelkezésére.
A közösségi funkciók azt a célt szolgálják, hogy lehetővé tegyék a Goethe-Institut képzési és kulturális kínálataihoz kapcsolódó, téma- és tárgyközpontú párbeszédet. A Goethe-Institut a honlapot a rá kiszabott feladatoknak megfelelően üzemelteti. A platform nem kívánja szolgálni az általános véleménycserét, a felhasználók önbemutatását vagy a szórakozást.

Tartós hozzáférés biztosítása esetén akkor hajthatunk végre olyan változtatást a digitális terméken, amely túlmegy a szerződési feltételeken, ha

 1. erre nyomós ok mutatkozik,
 2. Önnek a változtatás nem okoz költségeket, és
 3. ha világosan és érthetően tájékoztatjuk Önt a változtatásról.

Nyomós oknak ebben az értelemben olyan esetek számítanak, amelyekben változtatásra van szükség ahhoz, hogy a digitális terméket egy új technikai környezethez vagy a felhasználók megnövekedett számához igazítsuk, vagy amelyekben a változtatás más fontos üzemeltetési okokból szükségesnek mutatkozik.

Amennyiben a változtatás a felhasználónak a közösségi funkciókhoz való hozzáférési lehetőségeit vagy annak használhatóságát nem elhanyagolható mértékben érinti, akkor a Goethe-Institut a változtatás hatályba lépése előtt kellő időben emailben értesíti a felhasználót a változtatásról és az őt megillető jogokról.  

4. A felhasználó kötelezettségei és viselkedési szabályok

A regisztráció során a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy valódi, aktuális és teljes adatokat közöl magáról a jelentkezési adatlap megfelelő rovataiban, és hogy nem téveszti meg identitásáról sem a Goethe-Institutot, sem a többi felhasználót.

Amennyiben a felhasználó tartalmakat tesz közzé a honlapon, azzal biztosítékát adja, hogy rendelkezik minden erre vonatkozó joggal. A felhasználó kötelezi magát, hogy nem tesz közzé a honlapon, illetve nem küld más felhasználónak olyan közleményt, amely jó erkölcsbe vagy hatályos jogba ütközik. A felhasználó továbbá kötelezi magát, hogy nem tesz közzé a honlapon, illetve nem küld más felhasználónak olyan közleményt,
 

 • amelynek közzététele bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg,
 • amely megsérti a szerzői jogokat, a védjegy- vagy versenyjogokat,
 • amely adatvédelmi jogokba ütközik (például magánközleményt hoz nyilvánosságra a küldő személy beleegyezése nélkül),
 • amely sértő, valótlan, rasszista, diszkriminatív, fiatalkorúakat veszélyeztető vagy pornográf tartalmakat hordoz,
 • amely reklámot tartalmaz, beleszámítva a grafikákat vagy linkeket is, kísérőszöveggel vagy anélkül, aláírásba foglalva vagy magában a szövegben.

A felhasználóknak továbbá be kell tartaniuk az általános illemszabályokat ("netikett") meg kell adniuk egymásnak a kellő tiszteletet, és nem szabad arra használniuk a szolgáltatást, hogy más felhasználókat vagy egy harmadik felet fenyegessenek, zaklassanak vagy más módon megsértsenek, megtévesszenek, vagy mások jó hírnevét vagy üzleti érdekeit veszélyeztessék.
Tilos továbbá olyan közlemények közzététele, amelyeknek nincs közük ahhoz a körülhatárolt témához, amellyel egy adott közösség foglalkozik, vagy amelyek más módon alkalmasak arra, hogy megzavarják a téma- és tárgyközpontú párbeszédet (3. pont). Ide tartozik különösképpen olyan közlemények közzététele, amelyek tartalmatlanok vagy azonos tartalmúak („spamming”).
Amennyiben egy felhasználó tanúja lesz annak, hogy egy másik felhasználó megsérti ezeket a használati feltételeket, köteles tájékoztatni az adminisztrátorokat a következő emailcímen:
kdf@goethe.de    

5. Szankciók kötelezettségszegés esetén, kizárás a platformról

A 4-es pont alatt megnevezett kötelezettségek elleni vétség vagy a vétségre vonatkozó alapos gyanú esetén (kivéve azt a kötelezettséget, hogy jelenteni kell más felhasználók vétségét) a Goethe-Institut saját mérlegelése alapján a következő szankciókat érvényesítheti a felhasználóval szemben:

 • a felhasználó által közzétett tartalmak törlése vagy megváltoztatása, amennyiben azok a Goethe-Institut kötelességszerű mérlegelése alapján megsértik a 4-es pontban megnevezett viselkedési szabályokat,
 • írásbeli figyelmeztetés,
 • a szolgáltatások használatának korlátozása,
 • a hozzáférés átmeneti vagy végleges letiltása,
 • a felhasználói szerződés felmondása és a felhasználó minden adatának és tartalmának törlése, ami történhet azonnali hatállyal és előzetes kapcsolatfelvétel nélkül is.


Ha egy közzétett közlemény megsérti a 4-es pontban megnevezett szabályokat, a Goethe-Institut előzetes értesítés nélkül zárolhatja a közleményt. A Goethe-Institut értesíti erről a felhasználót, aki állást foglalhat az ügyben. Ha bizonyítást nyer, hogy a közlemény nem sérti a 4-es pontban megnevezett szabályokat, akkor a Goethe-Institut feloldja a közleményre vonatkozó zárlatot.

A Goethe-Institut csak akkor tiltja le a felhasználó hozzáférését előzetes figyelmeztetés nélkül, ha a felhasználó szándékosan, szisztematikusan vagy más súlyos módon megsérti a szabályokat. Egyébként a hozzáférés végleges letiltása csak akkor következik be, ha a felhasználó a figyelmeztetés ellenére újra megsérti a viselkedési szabályokat.

A hozzáférés letiltása először csak ideiglenes, és a Goethe-Institut lehetőséget ad a felhasználónak, hogy ésszerű határidőn belül állást foglaljon az ügyben. Csak az állásfoglalást követően vagy a határidő leteltével dönt a Goethe-Institut a hozzáférés végleges letiltásáról.

A felhasználó felmenti a Goethe-Institutot minden olyan igény teljesítése alól, amellyel valamely harmadik fél lép fel abban az esetben, ha a felhasználó vétkes módon megsértette a 4-es pontban megnevezett kötelezettségeket. A felhasználó köteles a jóhiszeműség elve alapján a rendelkezésére álló információkkal és iratokkal támogatni a Goethe-Institutot az ilyen igények elhárításában. A felhasználó köteles viselni a Goethe-Institut szükséges jogi eljárásának költségeit. A Goethe-Institut további jogai és kártérítési igényei érintetlenek maradnak.  

6. A felhasználói jogok elismerése

A honlapon közzétett közlemények szerzői joga, amennyiben a közlemények a szerzői jog illetékességébe tartoznak, a mindenkori felhasználónál marad. A felhasználó ugyanakkor a közlemény közzétételével átengedi a Goethe-Institutnak azt a nem exkluzív, világszerte érvényes és időben nem korlátozott jogot, hogy a közleményeket

 • tartósan (és akár fordításban is) hozzáférhetővé tegye a honlapon,
 • nyomtatott kiadványokban (és akár fordításban is) sokszorosítsa és terjessze,
 • a honlapon belül áthelyezze és más tartalmakkal kapcsolja össze,
 • átdolgozza, ezen belül elsősorban rövidítse, lefordítsa, a honlapon belül áthelyezze és/vagy más tartalmakkal kapcsolja össze, esetleg a honlapon kívül is,
 • megváltoztassa vagy részben törölje, amennyiben ez az 5-ös pont alapján szükségesnek mutatkozik.

A felhasználó nem tarthat igényt az általa közzétett közlemények törlésére vagy helyesbítésére. Az általános adatvédelmi rendelet (az EU 2016/679-es rendelete) és a szerzői jogi törvény rendelkezései, valamint a felhasználónak a törlésre vonatkozó esetleges jogi kötelezettségei érintetlenek maradnak.   

7. Szavatosság és felelősségvállalás

Amennyiben egy digitális termék hibás, szavatossági igény érvényesíthető. A szolgáltatás hibája miatti igény az 1. pont alapján a rendelkezésre bocsátástól számított két éven belül, de legkorábban a szerződés futamidejének végre után egy évvel elévül.

A felhasználó nem léphet fel kártérítési igénnyel a Goethe-Instituttal, annak szervezeteivel, foglalkoztatottjaival és megbízottjaival szemben, kivéve az alábbi eseteket.

Kártérítési igénnyel léphet fel a felhasználó a Goethe-Institut által adott garancia vagy biztosíték alapján, az életet, a testet, az egészséget ért károsodás alapján, a termékszavatossági törvény (Magyarországon: a Polgári Törvénykönyv termékszavatosságra vonatkozó szabályai) alapján, továbbá a fontos szerződési kötelezettségek megsértése esetén. A fontos szerződési kötelezettségek azok, amelyek teljesítése szükséges a szerződés céljának eléréséhez. A felelősség alóli felmentés úgyszintén nem vonatkozik az olyan károkra, amelyeket a szolgáltatónak, a szolgáltató törvényes képviselőjének vagy kivitelezőjének szándékos vagy durván gondatlan kötelezettségszegése okozott.    

8. Futamidő és a szerződés megszűnése

Ez a szerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél felmondhatja azonnali hatállyal, írásos formában (például emailben).

A Goethe-Institutnak a szerződés megszűnése után jogában áll, de nem köteles törölni a felhasználó által létrehozott és más felhasználókkal megosztott tartalmakat. A felhasználó azonban bármikor követelheti a felhasználói fiókjának és az abban tárolt, nem nyilvános adatoknak a törlését.

Valamely fontos ok fennállása esetén, különösképpen a 4-es pontban megnevezett kötelezettségek súlyos vagy ismételt megsértése, esetleg eredménytelen figyelmeztetés esetén a Goethe-Institutnak jogában áll a felhasználó hozzáférését azonnal letiltani és a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben az érintett felhasználó csak a Goethe-Institut előzetes írásbeli engedélyével regisztrálhat újra.   

9. A használati feltételek megváltoztatása

A Goethe-Institut fenntartja magának azt a jogot, hogy ezeket a használati feltételeket az okok megnevezése nélkül megváltoztassa. A Goethe-Institut a változtatásokról időben, a következő bejelentkezésekor értesíti a felhasználót, és beleegyezését kéri a megváltoztatott használati feltételekbe. Amennyiben a felhasználó ésszerű, legalább 14 napos határidőn belül nem jelzi egyet nem értését, akkor a használati feltételek elfogadottnak számítanak. A Goethe-Institut külön felhívja a felhasználó figyelmét a változtatásról adott tájékoztatásában arra, hogy egyetértésnek számít, ha a felhasználó a megadott határidőn belül nem jelzi egyet nem értését. Ha a felhasználó jelzi egyet nem értését, akkor a Goethe-Institut a 8-as pont szerint felmondhatja a szerződést.

Archív

10. Joghatóság

A Goethe-Institut és a felhasználó közötti szerződéses kapcsolatra a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes. A fogyasztók esetében ez a joghatóság csak annyiban érvényes, amennyiben a fogyasztótól nincs megvonva az a védelem, amelyet a lakhelye szerinti állam fogyasztóvédelmi szabályai megadnak neki.   

11. Viták rendezése

Az Európai Bizottság platformot üzemeltet az online vitarendezésre, amelyet itt találhat: ​​​​​​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A fogyasztók ezen a platformon rendezhetik vitájukat. Készek vagyunk részt venni egy bíróságon kívüli vitarendezési eljárásban egy fogyasztóvédelmi mediátor előtt. E tekintetben az illetékes szerv: Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e. V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Elállási jog

A fogyasztóknak törvényes elállási joguk van.

Tudnivalók az elállásról:

Elállási jog
Önnek joga van tizennégy napon belül az okok megnevezése nélkül elállni ettől a szerződéstől.
Az elállási határidő tizennégy nap a szerződés megkötésének napjától.
Az elállási jog érvényesítéséhez Önnek egyértelmű nyilatkozattal (például egy postai levéllel vagy egy emaillel) tájékoztatnia kell minket (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) az elhatározásáról, hogy eláll a szerződéstől. Ehhez használhatja a mellékelt elállási űrlapot is, ennek használata azonban nem kötelező.
Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási jog érvényesítéséről szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállás következményeiAmennyiben Ön eláll a szerződéstől, akkor mi az összes befizetést, amelyet Öntől kaptunk, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a pótlólagos költségeket, amelyek azért keletkeztek, mert ön nem az általunk felkínált, legkedvezőbb szállítási módot választotta), haladéktalanul és legkésőbb tizennégy napon belül visszafizetjük attól a naptól számítva, amikor beérkezik hozzánk az Ön értesítése a szerződéstől való elállásról. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetőeszközt használjuk, amelyet Ön alkalmazott az eredeti tranzakcióhoz, kivéve ha Önnel kifejezetten valami másban állapodtunk meg; a visszafizetésnél Önnek semmiképp nem számítunk fel költséget.

Amennyiben Ön arra tartott igényt, hogy a szolgáltatás az elállási határidő alatt megkezdődjön, akkor Önnek egy olyan összeget kell fizetnie nekünk, amely megfelel az elállási jog érvényesítéséről szóló értesítés időpontjáig megtörtént szolgáltatások és a szerződésben előirányzott összes szolgáltatás arányának.

(Ön használhatja az alábbi űrlapot, vagy szabadon megfogalmazhatja az elállásról szóló értesítést.)

Mintaűrlap a szerződéstől való elálláshoz

(Ha el akar állni a szerződéstől, kérjük töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza nekünk.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Ezennel elállok/elállunk a velem/velünk megkötött szerződéstől az alább következő áruk megvásárlásától / az alább következő szolgáltatások igénybe vételétől:
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Megrendelés ideje:_____________________ Teljesítés ideje:_____________________


A fogyasztó neve:
______________________________________________


A fogyasztó címe:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


A fogyasztó aláírása (csak papíron történő értesítés esetén):
______________________________________________


Dátum
______________________________

(*) A nem kívánt rész törlendő