Ankara Harp Okulu

Ankara Harp Okulu

Oldukça büyük kütleli bir yapı olan Harp Okulu binasının plan ve cephe tasarımı simetrik anlayışla tasarlanmıştır. Yapının giriş cephesi, Holzmeister mimarisinin genel karakterine uygun olmakla birlikte 19. yüzyıl mimarlığının az da olsa izlerini taşır. Ana kütlenin doğusunda ve batısında yer alan aynı büyüklükteki çok amaçlı salon ile yemek salonunun ana kütleden daha az yüksek olması, orta eksendeki kuleye en yüksek noktasına erişen bir kademelenmeyi de sağlar. Yapı, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir avlu etrafında, yarım bodrum üzerine üç katlı olarak biçimlenmiş, oldukça yalın bir düzenlemeye sahiptir. Vurgulu olarak tasarlanmış ana giriş, yapının Ankara’ya bakan kuzey kanadının ortasında yer almaktadır.

Uzun kanatlarda ortada, kısa kenarlarda ise avluya bakan tarafta yer alan koridorlar yapıyı çepeçevre dolaşır. Yapıdaki yönetim, derslik, büro, öğrenci koğuşu gibi işlevler bu kanatlara yerleştirilmiştir. Doğu ve batı kanatlarının ortasına dıştan birer tane iki kat yüksekliğinde dikdörtgen kütle eklemlenmiştir.

Binanın kuzeye bakan ana cephesi diğer cephelerden daha özenli biçimlenmiştir. Ön cephenin vurgulu etkisini, kolonların arkasındaki önü açık giriş mekânı, kulenin ön yüzündeki taş çerçeveli kare pencereler ile asıl önemlisi kulenin iki yanında üst kat seviyesinde oluşturulmuş boşluklar sağlamaktadır. Bu cephenin diğer önemli bir öğesi ise birinci kat pencerelerinin alttan ve üstten yatay taş kuşaklar ile çerçevelenmesidir. Ayrıca yan bölümleri ikişer parçaya ayıran düşey yarıklar, ölçüleri ve oranları ile cepheyi parçalayarak hareketli bir görünüm kazandırmaktadır. Yapının doğu ve batı kanatlarına eklenmiş olan tek katlı salon ve yemekhane bu cephenin arka planda kalan ve yüksekliği daha az olan öğeleridir.

Taşıyıcı sistemi betonarme iskelet olan yapı, parapet duvarının arkasına gizlenmiş az eğimli çatı ile örtülüdür. Bütün cepheler subasman seviyesine kadar bosajlı Ankara taşı ile kaplanmıştır. Diğer bölümler ise edelputz sıvalıdır. Kolonlarda, girişlerin çerçevelerinde ve merdivenlerde Ankara taşı kullanılmıştır.

Goethe-Institut Ankara
2010