Discussion Literatures in Exile: Mariam Meetra & Julia Cimafiejeva

Mariam Meetra und Julia Cimafiejeva Mariam Meetra © privat, Julia Cimafiejeva © Alhierd Bacharevič

۳‌شنبه, 05.03.2024

8:00 PM

ACUD Studio

متأسفانه این مطلب به زبان فارسی موجود نیست. لطفاً از زبان آلمانی و انگلیسی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رویداد مورد نظر خود استفاده کنید

بازگشت