خبرنامه

خبرنامۀ ما شما را به طور منظم در مورد پروژۀ گویته انستیتوت در تبعید، هنرمندان و هنر در تبعید و برنامه‌های جاری به زبان‌های آلمانی و انگلیسی مطلع می سازد. 

زبان: آلمانی، انگلیسی.
کثرت ارسال: 6 الی 12 بار در سال
ناشر: گویته انستیتوت در تبعید