خبرپاڼه

زموږ خبرپاڼه تاسو د گویته انستیتوت په جلاوطنۍ کې پروژې، په تبعید کې د هنرمندانو او هنر او د روانو پروگرامونو په اړه په منظمه توگه په آلماني او انگلیسي ژبو خبروي.

ژبه: آلماني، انگلیسي
د لېږنې کثرت: په کال کې 6 تر 12 ځله
خپرونکی: گویته انستیتوت په جلاوطنۍ کې